ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Έγκριση 2ου πρακτικού και κατακύρωση του διαγωνισμού για την ανάθεση εκτέλεσης του έργου «Αντικατάσταση αγωγού ύδρευσης 5ης Ε.Ο. στην Πάργα (Δύο μάρμαρα – Δεξαμενή) και Τ.Κ. Λούτσας (Δεξαμενή οικισμού)».

ΑΔΑ: 7806ΩΞ0-2ΚΚ 14 Νοεμβρίου 2018

Καθορισμός όρων συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεση της προμήθειας με τίτλο: Προμήθεια σκυροδέματος για τη Δ.Ε.Φαναρίου.

ΑΔΑ: ΨΒ14ΩΞ0-597 14 Νοεμβρίου 2018

Καθορισμός όρων συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεση της προμήθειας με τίτλο: Προμήθεια υλικών ύδρευσης ΔΕ Φαναρίου

ΑΔΑ: Ω5Α0ΩΞ0-ΤΙΔ 14 Νοεμβρίου 2018

Καθορισμός όρων της διακήρυξης του ανοιχτού διαγωνισμού για την ανάθεση εκτέλεσης του έργου με τίτλο ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΑΝΑΛΛΑΚΙΟΥ.

ΑΔΑ: 6ΦΩΤΩΞ0-ΠΕ6 17 Οκτωβρίου 2018

Έγκριση 1ου πρακτικού αποσφράγισης δικαιολογητικών-τεχνικών προσφορών ανοιχτού διαγωνισμού για την ανάθεση της υπηρεσίας: Συντήρηση και επισκευή οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Πάργας.

ΑΔΑ: 7ΜΣΕΩΞ0-Ε4Θ 6 Νοεμβρίου 2018

Καθορισμός όρων διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεση εκτέλεσης του έργου με τίτλο : Σύνδεση Ακινήτων με Δίκτυο Ακάθαρτων σε αγωγό αποχέτευσης στην 5η Επαρχιακή Οδό Δ.Δ Πάργας.

ΑΔΑ: 6ΗΜΧΩΞ0-ΤΒΦ 14 Νοεμβρίου 2018

Καθορισμός όρων συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεση εκτέλεσης του έργου με τίτλο: Κατασκευή αποχετευτικού δικτύου ομβρίων υδάτων Δ.Ε Φαναρίου.

ΑΔΑ: ΩΡ80ΩΞ0-Ι2Φ 14 Νοεμβρίου 2018

Ορισμός δικηγόρου για εκπροσώπηση του Δήμου Πάργας Ελεγκτικό Συνέδριο (Αίτηση Ανάκλησης του Δήμου Πάργας).

ΑΔΑ: 6ΣΡΞΩΞ0-04Ψ 6 Νοεμβρίου 2018

Εξέταση αιτήσεων πολιτών για διαγραφές – επιστροφές χρημάτων .

ΑΔΑ: 6ΡΕ8ΩΞ0-07Β 29 Αυγούστου 2018

Καθορισμός όρων της διακήρυξης του ανοιχτού διαγωνισμού για την ανάθεση εκτέλεσης του έργου με τίτλο Δημοτική Οδοποιία Τοπικών Κοινοτήτων ΔΕ Φαναρίου Δ. Πάργας”

ΑΔΑ: Ω0ΠΙΩΞ0-ΑΣΙ 17 Οκτωβρίου 2018
1 2 3 54