ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Ορισμός δικηγόρου για εκπροσώπηση του Δήμου κατά τη συζήτηση της αγωγής των Ανδρέα Τάσση και Χριστίνας Κριτσιμά κατά του Δήμου Πάργας ενώπιον του Ειρηνοδικείου Πρέβεζας.

ΑΔΑ: ΩΩΗΠΩΞ0-ΕΕΣ 14 Ιανουαρίου 2019

Έγκριση 1ου πρακτικού του συνοπτικού διαγωνισμού για την παροχή της υπηρεσίας «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΠΑΡΓΑΣ».

ΑΔΑ: 640ΡΩΞ0-ΠΟΙ 14 Ιανουαρίου 2019

Καθορισμός όρων δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου Πάργας.

ΑΔΑ: 6ΩΜΔΩΞ0-ΠΥΞ 14 Ιανουαρίου 2019

Καθορισμός όρων δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση του Κέντρου Κοινότητας του Δήμου Πάργας.

ΑΔΑ: 6Ρ4ΦΩΞ0-ΧΒΘ 14 Ιανουαρίου 2019

Ορισμός δικηγόρου για άσκηση προσφυγής κατά της υπ΄αριθμ. 20987/20-12-2018 απόφασης Δήμου Ζωγράφου.

ΑΔΑ: Ω1ΕΝΩΞ0-Ζ40 14 Ιανουαρίου 2019

Έγκριση 1ου πρακτικού του ανοιχτού διαγωνισμού για την ανάθεση εκτέλεσης του έργου με τίτλο ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΑΝΑΛΛΑΚΙΟΥ.

ΑΔΑ: 6124ΩΞ0-Ρ11 14 Ιανουαρίου 2019

Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής για συζήτηση θεμάτων εκτός ημερησίας διατάξεως

ΑΔΑ: Ω0Φ6ΩΞ0-ΝΩ7 14 Ιανουαρίου 2019

Ορισμός Επιτροπών Διαγωνισμών.

ΑΔΑ: 69ΘΣΩΞ0-664 28 Δεκεμβρίου 2018

Σύνταξη σχεδίου προϋπολογισμού του Δήμου Πάργας, οικονομικού έτους 2019, μετά τη γνωμοδότηση του Παρατηρητηρίου.

ΑΔΑ: ΨΩ12ΩΞ0-5ΥΗ 28 Δεκεμβρίου 2018

Έγκριση 2ου πρακτικού συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεση της προμήθειας με τίτλο: Προμήθεια υλικών ύδρευσης ΔΕ Φαναρίου.

ΑΔΑ: Ψ7ΑΔΩΞ0-Ι5Δ 28 Δεκεμβρίου 2018
1 2 3 58