ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Έγκριση απόφασης Δημάρχου για την ανάθεση προμήθειας αντλητικού συγκροτήματος και παρελκόμενων για την Τ.Κ Λούτσας με την διαδικασία του κατεπείγοντος.

ΑΔΑ: 65ΔΞΩΞ0-0Ο0 18 Ιουλίου 2019

Καθορισμός όρων ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού για την Προμήθεια και τοποθέτηση ελαστικού συνθετικού δαπέδου και συνθετικού χλοοτάπητα εξοπλισμού γηπέδου 5Χ5 στις εξωτερικές αθλητικές εγκαταστάσεις του αθλητικού κέντρου Καναλλακίου.

ΑΔΑ: 6Ψ7ΨΩΞ0-ΟΑ9 18 Ιουλίου 2019

Έγκριση 1ου πρακτικού του ανοιχτού διαγωνισμού για την ανάθεση της Προμήθειας Μηχανημάτων Έργου Δήμου Πάργας.

ΑΔΑ: 6ΚΥΛΩΞ0-2ΓΩ 18 Ιουλίου 2019

Έγκριση 1ου πρακτικού του ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάθεση της «Προμήθειας υγρών καυσίμων-λιπαντικών για τις ανάγκες του Δήμου Πάργας».

ΑΔΑ: Ω892ΩΞ0-0Ε7 18 Ιουλίου 2019

Ορισμός δικηγόρου για παράσταση ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Ιωαννίνων, σε υπόθεση Σκάρπου Ελευθερίου.

ΑΔΑ: 6ΙΕΥΩΞ0-2ΙΖ 8 Ιουλίου 2019

Έγκριση απόφασης Δημάρχου για την ανάθεση προμήθειας αντλητικού συγκροτήματος και παρελκόμενων για την Τ.Κ Δεσποτικών με την διαδικασία του κατεπείγοντος.

ΑΔΑ: ΨΙ46ΩΞ0-5Κ2 8 Ιουλίου 2019

Έγκριση απόφασης Δημάρχου για την ανάθεση προμήθειας αντλητικού συγκροτήματος και παρελκόμενων για την Τ.Κ Χόχλας με την διαδικασία του κατεπείγοντος

ΑΔΑ: 6715ΩΞ0-1ΦΓ 8 Ιουλίου 2019

Έγκριση δημοπρασίας για τη μακροχρόνια εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου με την ονομασία «ΣΧΟΛΑΡΧΕΙΟ» στη Δ.Κ.Πάργας.

ΑΔΑ: ΩΚ29ΩΞ0-ΡΦΞ 8 Ιουλίου 2019

Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής για συζήτηση θεμάτων εκτός ημερησίας διατάξεως

ΑΔΑ: 64ΨΞΩΞ0-Κ16 24 Ιουνίου 2019

Καθορισμός όρων συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεση εκτέλεσης του έργου: Αναπλάσεις – Περιφράξεις – Παιδικές Χαρές – Αθλητικοί Χώροι (Τεχνικό Πρόγραμμα 2018).

ΑΔΑ: Ω943ΩΞ0-ΔΤΜ 8 Απριλίου 2019
1 2 3 65