ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Έγκριση μετακίνησης αιρετών

ΑΔΑ: 6ΜΡΙΩΞ0-ΧΔΒ 22 Νοεμβρίου 2019

Αναπροσαρμογή ή μη ανταποδοτικών τελών για το οικονομικό έτος 2020.

ΑΔΑ: ΨΛΛΧΩΞ0-ΓΟΚ 9 Δεκεμβρίου 2019

Καθορισμός όρων μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση και συγκέντρωση σε ένα οίκημα των Υπηρεσιών του Δήμου.

ΑΔΑ: 60Ρ0ΩΞ0-Θ2Β 23 Δεκεμβρίου 2019

Καθορισμός όρων δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για χρήση χώρων στάθμευσης οχημάτων.

ΑΔΑ: 6ΞΦΤΩΞ0-ΖΩΤ 4 Νοεμβρίου 2019

Καθορισμός όρων μίσθωσης ακινήτου για τη στάθμευση των οχημάτων της Δ.Ε. Πάργας.

ΑΔΑ: Ω3ΛΓΩΞ0-3ΛΩ 23 Δεκεμβρίου 2019

Έγκριση συμμετοχής δικηγόρου του Δήμου σε σεμινάριο.

ΑΔΑ: ΨΕΣΜΩΞ0-ΕΥΝ 23 Δεκεμβρίου 2019

Ορισμός δικηγόρου για κατάθεση προτάσεων προς υποστήριξη της από 09/08/2018 αγωγής που κατέθεσε ο Δήμος Πάργας κατά Ευαγγελίας Κυριάκη κ.λ.π.

ΑΔΑ: ΨΜ6ΧΩΞ0-06Ρ 23 Δεκεμβρίου 2019

Ορισμός δικηγόρου για μετάβαση στην Αθήνα για λήψη εγγράφων σχετικών με διαθήκη Ελένης Τζίμα.

ΑΔΑ: 6ΕΙΣΩΞ0-41Ξ 23 Δεκεμβρίου 2019

Έγκριση δαπανών χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων

ΑΔΑ: 6ΠΛ2ΩΞ0-Χ7Ε 23 Δεκεμβρίου 2019

Αναμορφώσεις προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019.

ΑΔΑ: ΩΡ9ΞΩΞ0-Ξ55 23 Δεκεμβρίου 2019
1 2 3 74