ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Έγκριση απόφασης Δημάρχου για την ανάθεση προμήθειας αντλητικού συγκροτήματος και παρελκόμενων για την Τ.Κ Κορυφούλας με την διαδικασία του κατεπείγοντος.

ΑΔΑ: ΩΓΨΒΩΞ0-ΕΑ3 21 Αυγούστου 2019

Έγκριση 3ου πρακτικού και κατακύρωση του ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάθεση της «Προμήθειας υγρών καυσίμων-λιπαντικών για τις ανάγκες του Δήμου Πάργας».

ΑΔΑ: 6Β2ΑΩΞ0-ΤΗΥ 13 Αυγούστου 2019

Έγκριση 2ου πρακτικού και κατακύρωση του συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεση εκτέλεσης του έργου: Αναπλάσεις – Περιφράξεις – Παιδικές Χαρές – Αθλητικοί Χώροι (Τεχνικό Πρόγραμμα 2018).

ΑΔΑ: ΩΗΡ9ΩΞ0-1ΨΘ 13 Αυγούστου 2019

Έγκριση 2ου πρακτικού του ανοιχτού διαγωνισμού για την ανάθεση της Προμήθειας Μηχανημάτων Έργου Δήμου Πάργας.

ΑΔΑ: ΩΔ8ΩΩΞ0-0ΓΕ 5 Αυγούστου 2019

Έγκριση 2ου πρακτικού του ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάθεση της «Προμήθειας υγρών καυσίμων-λιπαντικών για τις ανάγκες του Δήμου Πάργας».

ΑΔΑ: 7ΖΖΥΩΞ0-ΣΓΞ 5 Αυγούστου 2019

Έγκριση 1ου πρακτικού του συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεση εκτέλεσης του έργου: Αναπλάσεις – Περιφράξεις – Παιδικές Χαρές – Αθλητικοί Χώροι (Τεχνικό Πρόγραμμα 2018).

ΑΔΑ: ΨΑΦΨΩΞ0-9ΦΘ 5 Αυγούστου 2019

Αναμορφώσεις προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019.

ΑΔΑ: Ψ8Ν3ΩΞ0-Ι2Υ 18 Ιουλίου 2019

Έγκριση απόφασης Δημάρχου για την ανάθεση προμήθειας αντλητικού συγκροτήματος και παρελκόμενων για την Τ.Κ Λούτσας με την διαδικασία του κατεπείγοντος.

ΑΔΑ: 65ΔΞΩΞ0-0Ο0 18 Ιουλίου 2019

Καθορισμός όρων ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού για την Προμήθεια και τοποθέτηση ελαστικού συνθετικού δαπέδου και συνθετικού χλοοτάπητα εξοπλισμού γηπέδου 5Χ5 στις εξωτερικές αθλητικές εγκαταστάσεις του αθλητικού κέντρου Καναλλακίου.

ΑΔΑ: 6Ψ7ΨΩΞ0-ΟΑ9 18 Ιουλίου 2019

Έγκριση 1ου πρακτικού του ανοιχτού διαγωνισμού για την ανάθεση της Προμήθειας Μηχανημάτων Έργου Δήμου Πάργας.

ΑΔΑ: 6ΚΥΛΩΞ0-2ΓΩ 18 Ιουλίου 2019
1 2 3 66