ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

«Απόφαση οικονομικής Επιτροπής για συζήτηση θεμάτων εκτός ημερησίας διατάξεως».

ΑΔΑ: 66ΧΧΩΞ0-ΦΧΩ 9 Ιουλίου 2018

Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικών εκτάσεων για την εγκατάσταση κεραιών κινητής τηλεφωνίας .

ΑΔΑ: 73ΩΘΩΞ0-5Ε1 9 Ιουλίου 2018

Έγκριση συμμετοχής και διάθεση πίστωσης ποσού 580,00 € για συμμετοχή σε σεμινάριο υπαλλήλων του Δήμου.

ΑΔΑ: 6ΔΩ6ΩΞ0-ΡΣ2 9 Ιουλίου 2018

Άσκηση ή μη ενδίκων μέσων κατά της υπ΄αριθμ. 31-2018 Διαταγής Πληρωμής του Ειρηνοδικείου Πρέβεζας μετά από αίτηση του Σπυρίδωνα Αλεξίου.

ΑΔΑ: 6Β6ΣΩΞ0-ΟΙΚ 9 Ιουλίου 2018

Αναμορφώσεις προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018.

ΑΔΑ: ΩΟ0ΜΩΞ0-Τ9Γ 14 Μάϊου 2018

Έγκριση απόφασης Δημάρχου για απευθείας ανάθεση προμήθειας αντλητικού συγκροτήματος και παρελκόμενων για την ΤΚ Ανθούσας με τη διαδικασία του κατεπείγοντος.

ΑΔΑ: 66ΧΩΩΞ0-672 22 Ιουνίου 2018

Ορισμός δικαστικών επιμελητών.

ΑΔΑ: ΩΑΒΕΩΞ0-7ΑΒ 22 Ιουνίου 2018

Έγκριση συμμετοχής και διάθεση πίστωσης ποσού 1060,00 € για συμμετοχή σε σεμινάριο υπαλλήλων του Δήμου.

ΑΔΑ: ΨΨΩΚΩΞ0-0Σ6 22 Ιουνίου 2018

Άσκηση ή μη ενδίκων μέσων κατά της υπ΄αριθμ. 146/2016 απόφασης του Μον. Πρωτοδικείου Ιωαννίνων για υπόθεση του δημοτικού υπαλλήλου Μιχαήλ Κώτση.

ΑΔΑ: ΩΓΘ6ΩΞ0-ΡΜΣ 22 Ιουνίου 2018

Άσκηση ή μη ενδίκων μέσων κατά της υπ΄αριθμ. 56/2018 απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Ιωαννίνων για υπόθεση της δημοτικής υπαλλήλου Μαρίας Γιάγια.

ΑΔΑ: 6ΙΩ1ΩΞ0-ΕΦ9 22 Ιουνίου 2018
1 2 3 50