ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Έγκριση 1ου πρακτικού του διαγωνισμού του έργου «Ανάπτυξη και χρήση ψηφιακών συστημάτων ,προιόντων και υπηρεσιών από τους ΟΤΑ».

ΑΔΑ: ΩΗ7ΓΩΞ0-ΞΙΓ 26 Ιουνίου 2020

«Άσκηση διεκδικητικής αγωγής κατά των: 1) Οδυσσέα Τάσση του Χαραλάμπους, κατοίκου της Τ.Κ Λούτσας του Δήμου Πάργας. 2) Άννας Τάσση του Οδυσσέα, κατοίκου ομοίως και 3) Χριστίνας Τάσση του Οδυσσέα, κατοίκου ομοίως για κατάληψη δημοτικής έκτασης επιφάνειας 1.127,40 τ.μ. στη θέση «ΟΞΥΔΑΣ» στην παραλία Λούτσας».

ΑΔΑ: Ω00ΙΩΞ0-ΩΤ9 16 Ιουνίου 2020

Ορισμός δικηγόρου για παράσταση και κατάθεση υπομνήματος ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Ιωαννίνων για υπόθεση ΕΡΓΟΡΟΗ ΑΤΕ-ΣΤΑΘΗΣ ΚΟΚΚΙΝΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 2020 Α.Ε.

ΑΔΑ: 66Α4ΩΞ0-4ΙΔ 26 Ιουνίου 2020

« Έγκριση μηνιαίου κλεισίματος χρηματικής διαχείρισης δημοτικού ταμείου από 01/01/2020 εως 30/04/2020 ».

ΑΔΑ: 6321ΩΞ0-Χ09 19 Μαΐου 2020

: Καθορισμός όρων διαγωνισμού για την ανάθεση εκτέλεσης του έργου «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ Δ.Κ. ΚΑΝΑΛΛΑΚΙΟΥ»

ΑΔΑ: 6ΔΟΛΩΞ0-ΚΙΟ 29 Μαΐου 2020

Καθορισμός όρων δημοπρασίας για την ανάθεση του έργου «ΣΥΝΔΕΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΕ ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Δ.Ε. ΠΑΡΓΑΣ.»

ΑΔΑ: 6ΚΠΡΩΞ0-Η6Α 29 Μαΐου 2020

Ανάθεση σε ιδιώτη της υπηρεσίας καθαριότητας του Δημοτικού Μεγάρου και λοιπών Υπηρεσιών ΔΕ Φαναρίου Δήμου Πάργας.

ΑΔΑ: ΩΑ68ΩΞ0-21Ω 16 Ιουνίου 2020

Ανάθεση εντολής από το Δήμο στο δικηγορικό γραφείο Σ.Κατηνιώτης-Ε.Παπαγεωργίου για την υπόθεση του κ. Ματσίρα στην τ.κ. Αμμουδιάς.

ΑΔΑ: 6ΒΝΜΩΞ0-4Θ7 16 Ιουνίου 2020

Πρόσληψη τριών υπαλλήλων γενικών καθηκόντων και ενός οδηγού με τετράμηνη σύμβαση για κάλυψη εποχικών αναγκών

ΑΔΑ: Ψ6Ξ4ΩΞ0-ΟΡΔ 29 Μαΐου 2020

Παροχή εντολής σε δικηγόρο για εκπροσώπηση του Δήμου ενώπιων των αστικών δικαστηρίων –συμβιβασμός και κατάργηση δίκης.

ΑΔΑ: ΩΦΛΛΩΞ0-9ΑΑ 19 Μαΐου 2020
1 2 3 82