ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Ορισμός δικηγόρου για παράσταση ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ιωαννίνων.

ΑΔΑ: 6ΕΖ7ΩΞ0-ΓΟ4 14 Μάϊου 2018

Έγκριση απόφασης Δημάρχου για την ανάθεση προμήθειας αντλητικού συγκροτήματος και παρελκόμενων για την Τ.Κ Κορώνης με την διαδικασία του κατεπείγοντος.

ΑΔΑ: ΩΗΕΜΩΞ0-7ΞΑ 14 Μάϊου 2018

Καθορισμός όρων διαγωνισμού για τη ναυαγοσωστική κάλυψη πολυσύχναστων παραλιών Δ.Ε.Φαναρίου Δήμου Πάργας έτους 2018.

ΑΔΑ: ΩΩΔΦΩΞ0-8Υ1 11 Μάϊου 2018

Καθορισμός όρων διαγωνισμού για τη ναυαγοσωστική κάλυψη πολυσύχναστων παραλιών Δ.Ε.Πάργας Δήμου Πάργας έτους 2018.

ΑΔΑ: ΩΚ9ΗΩΞ0-8ΕΟ 11 Μάϊου 2018

Αναμορφώσεις προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017.

ΑΔΑ: ΩΖΔΔΩΞ0-8ΟΕ 11 Δεκεμβρίου 2017

Κατάθεση προτάσεων και παράσταση ενώπιον του Ειρηνοδικείου Πρέβεζας προς αντίκρουση της από 19/03/2018 αγωγής του Ελευθέριου Σιδέρη.

ΑΔΑ: 64ΧΓΩΞ0-ΡΑΠ 24 Απριλίου 2018

Ανάκληση της υπ΄αριθμ.40/2018 απόφασης οικονομικής επιτροπής, ματαίωση ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με Α/Α Συστήματος 72287 με τίτλο «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΑΝΑΛΛΑΚΙΟΥ» και εκ νέου καθορισμός όρων Δημοπράτησης του έργου : « Ανάπλαση Κέντρου Καναλλακίου».

ΑΔΑ: ΩΞΤΑΩΞ0-ΙΧΓ 24 Απριλίου 2018

Σύσταση Παγίας Προκαταβολής για το έτος 2018.

ΑΔΑ: ΩΣ03ΩΞ0-Μ70 10 Απριλίου 2018

Ορισμός δικηγόρου για εκπροσώπηση του Δήμου Πάργας στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Ιωαννίνων για την αντίκρουση της ανακοπής της ανώνυμης εταιρείας με επωνυμία « LAFARGE BETON Α.Β.Ε.Ε. ».

ΑΔΑ: Ψ1ΔΗΩΞ0-Κ5Ψ 2 Μάϊου 2018

Ορισμός δικηγόρου για εκπροσώπηση του Δήμου Πάργας στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Ιωαννίνων για την αντίκρουση της αγωγής του ΣΤΕΦΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ.

ΑΔΑ: ΨΠΤΔΩΞ0-ΩΛΗ 2 Μάϊου 2018
1 2 3 48