ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Έγκριση 1ου πρακτικού του διαγωνισμού για την ανάθεση εκτέλεσης του έργου : «Ανάπλαση Κέντρου Καναλλακίου».

ΑΔΑ: ΩΘΥΙΩΞ0-3ΔΠ 22 Ιουνίου 2018

«Απόφαση οικονομικής Επιτροπής για συζήτηση θεμάτων εκτός ημερησίας διατάξεως».

ΑΔΑ: Ψ1ΟΖΩΞ0-1ΟΜ 22 Ιουνίου 2018

Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας για τη μίσθωση ακινήτου για στέγαση της Δομής «Βοήθεια Στο Σπίτι» και εκ νέου καθορισμός όρων της δημοπρασίας.

ΑΔΑ: 6Η8ΧΩΞ0-ΨΝ8 19 Μαρτίου 2018

Καθορισμός όρων ανοιχτού διαγωνισμού για την ανάθεση της προμήθειας: «Προμήθεια ενός (1) δορυφορικού απορριμματοφόρου οχήματος τύπου πρέσας χωρητικότητας 4m3».

ΑΔΑ: 6Θ5ΟΩΞ0-5ΞΛ 14 Μάϊου 2018

Αναμορφώσεις προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018.

ΑΔΑ: ΩΦΩΕΩΞ0-ΟΥΕ 10 Απριλίου 2018

Έγκριση συμμετοχής και διάθεση πίστωσης ποσού 260,00 € για συμμετοχή σε σεμινάριο υπαλλήλων του Δήμου.

ΑΔΑ: 6Σ52ΩΞ0-Μ6Σ 2 Μάϊου 2018

Καθορισμός όρων εκμίσθωσης δημοτικής έκτασης στις θέσεις : α) Πλησίον Πάργας Δ.Κ. Πάργας και β) Ύψωμα Πεζούλες Τ.Κ. Λιβαδαρίου για εγκατάσταση σταθμού βάσης κινητής τηλεφωνίας .

ΑΔΑ: ΨΓΡ8ΩΞ0-ΗΚ6 14 Μάϊου 2018

Έγκριση πρακτικού ΙΙΙ της Επιτροπής Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου ανάθεσης της προμήθειας: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΑΡΓΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΓΑΣ» και κατακύρωση του διαγωνισμού.

ΑΔΑ: Ω58ΠΩΞ0-ΑΥ1 14 Μάϊου 2018

Άσκηση ή μη ενδίκων μέσων κατά της υπ΄αριθμ. 315/2015 απόφασης του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Ιωαννίνων και της υπ΄αριθμ.188/2015 του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Ιωαννίνων σχετικά με προσφυγές της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία « LAFARGE BETON Α.Β.Ε.Ε. » κατά του Δήμου Φαναρίου.

ΑΔΑ: ΩΞΓΖΩΞ0-Ω6Ο 2 Μάϊου 2018

Ορισμός δικηγόρου για κατάθεση προτάσεων και εκπροσώπηση του Δήμου σχετικά με την αγωγή Ηλία Κατσιμπόκη ενώπιον του Ειρηνοδικείου Πρέβεζας .

ΑΔΑ: 99ΖΤΩΞ0-Φ5Δ 2 Μάϊου 2018
1 2 3 4 50