ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Έγκριση 3ου πρακτικού και κατακύρωση του διαγωνισμού για την ανάθεση της «προμήθειας ενός (1) δορυφορικού απορριμματοφόρου οχήματος τύπου πρέσας χωρητικότητας 4m³»

ΑΔΑ: 73ΕΧΩΞ0-7ΤΚ 24 Σεπτεμβρίου 2018

Γνωμοδότηση για εξαίρεση ή μη αιγιαλών Δήμου Πάργας από διαδικασίες που αφορούν απλή χρήση τους στα όρια του Δήμου.

ΑΔΑ: 6Η06ΩΞ0-ΒΤ0 26 Σεπτεμβρίου 2018

Ορισμός δικηγόρου για παράσταση ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Ιωαννίνων για υποθέσεις Παν. Ζάβρα , ΞΕΝΟΔΟΧΕΊΟΥ ΑΚΤΗ ΒΑΛΤΟΣ ΑΕ» , ΕΚΤΕΡ και LAFARGE BETON Α.Β.Ε.Ε.

ΑΔΑ: Ψ33ΞΩΞ0-62Ι 20 Σεπτεμβρίου 2018

Καθορισμός όρων διαγωνισμού για την ανάθεση εκτέλεσης του έργου «Αντικατάσταση αγωγού ύδρευσης 5ης Ε.Ο. στην Πάργα (Δύο μάρμαρα – Δεξαμενή) και Τ.Κ. Λούτσας (Δεξαμενή οικισμού)».

ΑΔΑ: 6ΘΩΤΩΞ0-ΥΥ9 28 Αυγούστου 2018

Έγκριση 1ου ΑΠΕ για το έργο: Ασφαλτόστρωση Προαυλίου 1ου Δημοτικού Σχολείου Πάργας.

ΑΔΑ: ΩΝ27ΩΞ0-8ΑΝ 11 Απριλίου 2018

Άσκηση ή μη ενδίκων μέσων κατά της αριθμ. 147/2016 απόφασης του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Ιωαννίνων.

ΑΔΑ: ΩΖΟΚΩΞ0-ΟΝ9 10 Σεπτεμβρίου 2018

Κατάθεση αίτησης για καθορισμό προσωρινής τιμής μονάδος ενώπιον του Εφετείου Ιωαννίνων για την εν μέρει εφαρμογή της Μεμονωμένης πράξης Εφαρμογής ρυμοτομικού σχεδίου Δ.Κ.Καναλλακίου.

ΑΔΑ: 65ΣΘΩΞ0-ΘΜΒ 17 Αυγούστου 2018

Ορισμός υπαλλήλου ως υπολόγου για τα εντάλματα προπληρωμής ΔΕΔΔΗΕ

ΑΔΑ: 7Τ1ΗΩΞ0-ΛΑ3 10 Σεπτεμβρίου 2018

Αναμορφώσεις προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018.

ΑΔΑ: 78ΦΒΩΞ0-14Δ 22 Ιουνίου 2018

Αναμορφώσεις προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018.

ΑΔΑ: ΩΠ7ΤΩΞ0-3Υ8 23 Απριλίου 2018
1 2 3 4 54