ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Έγκριση 2ου πρακτικού του συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεση της προμήθειας με τίτλο: Προμήθεια σκυροδέματος για τη Δ.Ε.Φαναρίου.

ΑΔΑ: 7ΤΔΩΩΞ0-56Ν 28 Δεκεμβρίου 2018

Ορισμός δικηγόρου για εκπροσώπηση του Δήμου Πάργας στο Διοικητικό Εφετείο Ιωαννίνων για υπόθεση Παναγιώτη Μοσχοβίτη.

ΑΔΑ: 6ΣΨΚΩΞ0-Υ6Χ 28 Δεκεμβρίου 2018

Έγκριση δαπανών Προέδρων Τοπικών Κοινοτήτων από Πάγια προκαταβολή και αποκατάσταση αυτής.

ΑΔΑ: ΩΦ3ΝΩΞ0-ΤΞ7 10 Σεπτεμβρίου 2018

Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας για την εκμίσθωση ακινήτου για τη στέγαση Υπηρεσίας Αρχείου του Δήμου Πάργας.

ΑΔΑ: 6Χ2ΗΩΞ0-ΝΧΨ 14 Νοεμβρίου 2018

Αναμορφώσεις προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018.

ΑΔΑ: Ω48ΓΩΞ0-ΟΩΥ 18 Δεκεμβρίου 2018

«Απόφαση οικονομικής Επιτροπής για συζήτηση θεμάτων εκτός ημερησίας διατάξεως».

ΑΔΑ: 6ΚΨ0ΩΞ0-ΘΥΠ 18 Δεκεμβρίου 2018

Σύνταξη σχεδίου προϋπολογισμού του Δήμου Πάργας, οικονομικού έτους 2019.

ΑΔΑ: 6ΞΥΜΩΞ0-9ΙΛ 18 Δεκεμβρίου 2018

«Απόφαση Δημοτικού συμβουλίου για συζήτηση θεμάτων εκτός ημερησίας διατάξεως».

ΑΔΑ: 6ΙΜΟΩΞ0-ΗΒ3 23 Νοεμβρίου 2018

Αναμορφώσεις προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018

ΑΔΑ: 6Σ7ΜΩΞ0-ΗΞ0 14 Νοεμβρίου 2018

Καθορισμός όρων συνοπτικού διαγωνισμού για την επιλογή Αναδόχου για την παροχή της υπηρεσίας «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΠΑΡΓΑΣ».

ΑΔΑ: 6ΥΦΞΩΞ0-Ψ71 23 Νοεμβρίου 2018
1 2 3 4 58