ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση του Κέντρου Κοινότητας του Δήμου Πάργας.

ΑΔΑ: Ψ6Μ0ΩΞ0-ΕΜ4 22 Φεβρουαρίου 2019

Καθορισμός όρων συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεση εκτέλεσης του έργου: Τσιμεντόστρωση δρόμων πρόσβασης εντός των οικισμών Άνω Σκαφιδωτής και Τσεκουρίου Δ. Πάργας».

ΑΔΑ: ΩΗ11ΩΞ0-ΗΘ0 22 Φεβρουαρίου 2019

Έγκριση 2ου πρακτικού αποσφράγισης οικονομικών προσφορών του διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάθεση της Προμήθειας και τοποθέτησης εξοπλισμού για την αναβάθμιση οκτώ (8) παιδικών χαρών του Δήμου Πάργας.

ΑΔΑ: 606ΑΩΞ0-ΙΧΣ 22 Φεβρουαρίου 2019

Έγκριση αποδοχής κληρονομιάς Ελισάβετ Ζούλα δυνάμει της αριθμ. 5108/2018 Δημόσιας Διαθήκης.

ΑΔΑ: Ω0ΥΘΩΞ0-ΠΝΦ 8 Φεβρουαρίου 2019

Έγκριση 2ου πρακτικού και κατακύρωση του συνοπτικού διαγωνισμού για την παροχή της υπηρεσίας «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΠΑΡΓΑΣ».

ΑΔΑ: ΩΤ2ΖΩΞ0-1Λ1 8 Φεβρουαρίου 2019

Έγκριση 2ου πρακτικού και κατακύρωση του ανοιχτού διαγωνισμού για την ανάθεση εκτέλεσης του έργου με τίτλο Δημοτική Οδοποιία Τοπικών Κοινοτήτων ΔΕ Φαναρίου Δ. Πάργας”

ΑΔΑ: ΩΞΑΘΩΞ0-Ι7Φ 8 Φεβρουαρίου 2019

Ορισμός δικηγόρου για παράσταση ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Ιωαννίνων (Ακυρωτικό), προς απόκρουση της από 31/10/2016 αιτήσεως ακυρώσεως της εταιρείας με την επωνυμία “ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΑΚΤΗ ΒΑΛΤΟΣ Α.Ε”.

ΑΔΑ: 6ΜΖ7ΩΞ0-4ΤΕ 8 Φεβρουαρίου 2019

Απόφαση οικονομικής Επιτροπής για συζήτηση θεμάτων εκτός ημερησίας διατάξεως».

ΑΔΑ: 6ΑΣ2ΩΞ0-ΨΔΚ 26 Ιανουαρίου 2019

Αναμορφώσεις προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019.

ΑΔΑ: 67Ω0ΩΞ0-Γ86 26 Ιανουαρίου 2019

Έγκριση προτάσεων ανάληψης δαπάνης και διάθεση (ψήφιση) πιστώσεων (οφειλών) οικ. έτους 2019.

ΑΔΑ: 6ΖΠΧΩΞ0-ΑΘ8 26 Ιανουαρίου 2019
1 2 3 4 61