ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Παροχή εντολής σε δικηγόρο για εκπροσώπηση του Δήμου ενώπιων των αστικών δικαστηρίων –συμβιβασμός και κατάργηση δίκης.

ΑΔΑ: ΩΦΛΛΩΞ0-9ΑΑ 19 Μαΐου 2020

Τροποποίηση της αριθ.188/2019 απόφασης σχετικά με τον καθορισμό όρων μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση και συγκέντρωση σε ένα οίκημα των Υπηρεσιών του Δήμου.

ΑΔΑ: ΩΑΥΖΩΞ0-3ΛΧ 12 Φεβρουαρίου 2020

Παράταση συμβατικής προθεσμίας του έργου «Διαμόρφωση κτιρίου παιδικού σταθμού Καναλακίου και Πάργας »

ΑΔΑ: 6Υ0ΜΩΞ0-ΕΙ7 19 Μαΐου 2020

«Πρόσληψη ναυαγοσωστών για την ναυαγοσωστική κάλυψη των πολυσύχναστων παραλιών του Δήμου».

ΑΔΑ: ΩΛΚ0ΩΞ0-ΖΛ4 29 Μαΐου 2020

Καθορισμός όρων διαγωνισμού για την ανάθεση εκτέλεσης του έργου « Αποκομιδή , μεταφορά των απορριμμάτων και πλύση κάδων της Δ.Ε. Πάργας στο ΧΥΤΑ Ιωαννίνων για διάστημα τριών (3) μηνών »

ΑΔΑ: ΨΖ8ΙΩΞ0-ΠΛΨ 29 Μαΐου 2020

Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού πολιτικής προστασίας διάρκειας τριών (3) μηνών».

ΑΔΑ: ΨΒΝ0ΩΞ0-ΙΘΑ 19 Μαΐου 2020

«Χορήγηση άδειας παραγωγών πωλητών υπαίθριου εμπορίου».

ΑΔΑ: 6ΜΚΗΩΞ0-ΣΟΩ 29 Μαΐου 2020

Ορισμός δικηγόρου για παράσταση ενώπιον του Ειρηνοδικείου Πρέβεζας κατά της ανακοπής του Κωνσταντίνου Κυριάκη του Ευθύμιου στρεφόμενη κατά του πρωτοκόλλου διοικητικής αποβολής».

ΑΔΑ: Ψ6ΕΔΩΞ0-ΓΤ0 29 Μαΐου 2020

Αναμόρφωση προυπολογισμού οικονομικού έτους 2020

ΑΔΑ: Ψ4Υ8ΩΞ0-2Α0 29 Μαΐου 2020

Εξέταση ένστασης και έγκριση ή μη της δημοπρασίας για την εκμίσθωση αστικού δημοτικού αστικού ακινήτου επί της οδού Β.Βασιλά στην Πάργα

ΑΔΑ: 6ΒΗΑΩΞ0-ΓΟΔ 12 Φεβρουαρίου 2020
1 2 3 4 82