ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Έγκριση 2ου πρακτικού συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεση εκτέλεσης του έργου: Τσιμεντόστρωση δρόμων πρόσβασης εντός των οικισμών Άνω Σκαφιδωτής και Τσεκουρίου Δ. Πάργας».

ΑΔΑ: 6ΑΞ9ΩΞ0-ΗΧ9 12 Απριλίου 2019

Έγκριση 1ου πρακτικού ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάθεση εκτέλεσης του έργου ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΪΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Δ.Ε. ΠΑΡΓΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΓΑΣ.

ΑΔΑ: ΩΙΤΕΩΞ0-ΔΩΡ 12 Απριλίου 2019

Καθορισμός όρων δημοπρασίας για εκμίσθωση αγροτεμαχίων Δ.Πάργας

ΑΔΑ: 6ΓΝΕΩΞ0-84Ν 19 Μαρτίου 2019

Έγκριση 3ου πρακτικού και κατακύρωση του διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάθεση της Προμήθειας και τοποθέτησης εξοπλισμού για την αναβάθμιση οκτώ (8) παιδικών χαρών του Δήμου Πάργας.

ΑΔΑ: ΨΣ2ΑΩΞ0-ΞΦΧ 8 Απριλίου 2019

Έγκριση συμμετοχής και διάθεση πίστωσης ποσού 450,00 € για συμμετοχή σε σεμινάριο υπαλλήλων του Δήμου.

ΑΔΑ: Ψ1Β8ΩΞ0-ΗΔΤ 8 Απριλίου 2019

Ορισμός δικηγόρου για παράσταση ενώπιον του 2ου Μονομελούς Τμήματος του Διοικητικού Πρωτοδικείου Ιωαννίνων στις 09-04-2019 κατά τη συζήτηση της προσφυγής Μίνου Παναγιώτας κατά της υπ΄αριθμ. 325/2008 απόφασης επιβολής προστίμου του Δήμου Πάργας.

ΑΔΑ: ΩΩΚ6ΩΞ0-Ξ6Ω 8 Απριλίου 2019

Άσκηση ή μη ενδίκων μέσων κατά της αριθμ. 10/2019 απόφασης του Ειρηνοδικείου Πρέβεζας σε απαίτηση του Ελευθερίου Σιδέρη.

ΑΔΑ: 755ΘΩΞ0-ΟΙΖ 8 Απριλίου 2019

Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής για συζήτηση θεμάτων εκτός ημερησίας διατάξεως

ΑΔΑ: 6ΒΑΘΩΞ0-2ΟΗ 28 Μαρτίου 2019

Έγκριση συμμετοχής και διάθεση πίστωσης ποσού 530,00 € για συμμετοχή σε σεμινάριο υπαλλήλων του Δήμου.

ΑΔΑ: Ψ1ΙΨΩΞ0-ΠΤΣ 28 Μαρτίου 2019

Έγκριση 1ου πρακτικού του συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεση εκτέλεσης του έργου: Τσιμεντόστρωση δρόμων πρόσβασης εντός των οικισμών Άνω Σκαφιδωτής και Τσεκουρίου Δ. Πάργας».

ΑΔΑ: 6ΒΒ8ΩΞ0-0ΓΟ 28 Μαρτίου 2019
1 2 3 4 63