ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Καθορισμός των όρων δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης στη θέση «Παλιά Σκουπίδια» στην τ.κ. Αγιάς για την δημιουργία σκοπευτηρίου

ΑΔΑ: ΨΩ22ΩΞ0-4Ρ7 16 Μαρτίου 2020

Υποβολή προτάσεων στο Πράσινο Ταμείο των πράξεων 1.“Ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων Δήμου ΠΑΡΓΑΣ μέσω της υπόγειας αποθήκευσης των δημοτικών απορριμμάτων” και 2. ‘’Δημιουργία Παιδικής Χαράς στην Πάργα’’ στο Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» 2019-2020, στον Άξονα Προτεραιότητας 1 (Α.Π.1) «ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ 2019»

ΑΔΑ: ΩΔΘΝΩΞ0-ΨΒΙ 19 Μαΐου 2020

Σύσταση πάγιας προκαταβολής και ορισμός υπολόγου για το έτος 2020.

ΑΔΑ: 9ΗΤΝΩΞ0-ΘΞΛ 28 Απριλίου 2020

Ορισμός δικηγόρου για παράσταση ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ιωαννίνων προς απόκρουση προσφυγής της εταιρίας «ΙΓΝΑΤΙΟΣ ΜΑΚΡΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.».

ΑΔΑ: 6Φ4ΡΩΞ0-3ΨΡ 19 Μαΐου 2020

Έγκριση παράτασης σύμβασης με προμηθευτές παιδικών σταθμών Δήμου Πάργας.

ΑΔΑ: ΩΛΠ8ΩΞ0-4Χ0 23 Δεκεμβρίου 2019

Έγκριση 2ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 του Ν.Π.Δ.Δ. «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΓΑΣ».

ΑΔΑ: 9ΞΗΑΩΞ0-3ΕΩ 19 Μαΐου 2020

Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020.

ΑΔΑ: 6Ο3ΝΩΞ0-Θ4Μ 28 Απριλίου 2020

Έγκριση μετακίνησης αιρετών

ΑΔΑ: 9ΞΖΖΩΞ0-Ζ7Ε 10 Απριλίου 2020

Παράταση της σύμβασης για την συντήρηση και επισκευή οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Πάργας .(Τμήμα Γ΄)

ΑΔΑ: Ω2ΤΑΩΞ0-ΞΘΒ 10 Απριλίου 2020

Καθορισμός κριτηρίων για την φιλοξενία πληγέντων από τον σεισμό την 21η Μαρτίου 2020 .

ΑΔΑ: 635ΔΩΞ0-ΣΓΚ 10 Απριλίου 2020
1 2 3 4 5 82