ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Έγκριση προτάσεων ανάληψης δαπάνης και διάθεση (ψήφιση) πιστώσεων (οφειλών) οικ. έτους 2019.

ΑΔΑ: 6ΖΠΧΩΞ0-ΑΘ8 26 Ιανουαρίου 2019

Ορισμός Εκπροσώπων για συγκρότηση Επιτροπής ορισμού πολυσύχναστων παραλιών

ΑΔΑ: 6ΨΑΦΩΞ0-Β3Ψ 6 Φεβρουαρίου 2019

Συζήτηση και λήψη απόφασης και προσδιορισμός ενεργειών μετά την έκδοση της υπ’αρίθμ. υπουργικής αποφ. , αριθμ. οικ. 2/6748/ΔΛΚ/24-01-2019 (ΦΕΚ Β’ 194) του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών , Γ. Χουλιαράκη.

ΑΔΑ: 6ΔΣ7ΩΞ0-Δ9Φ 6 Φεβρουαρίου 2019

Έγκριση και διάθεση πιστώσεων υποχρεωτικών δαπανών Α΄ τριμήνου οικονομικού έτους 2019, σύμφωνα με το άρθρο 160 του ΔΚΚ.

ΑΔΑ: Ω6Χ7ΩΞ0-5ΜΝ 26 Ιανουαρίου 2019

Έγκριση προτάσεων ανάληψης δαπάνης και διάθεση (ψήφιση) πιστώσεων οικ. έτους 2019.

ΑΔΑ: Ω1ΞΦΩΞ0-32Α 26 Ιανουαρίου 2019

Έγκριση πρακτικού ΙV Ελέγχου των επικαιροποιημένων δικαιολογητικών που κατέθεσε η εταιρεία TEOTEC Α.Ε., ανάδοχος της προμήθειας: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΑΡΓΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΓΑΣ».

ΑΔΑ: Ω78ΕΩΞ0-ΘΧ8 26 Ιανουαρίου 2019

Έγκριση 3ου πρακτικού και κατακύρωση του ανοιχτού διαγωνισμού για την ανάθεση της υπηρεσίας: Συντήρηση και επισκευή οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Πάργας

ΑΔΑ: Ω24ΕΩΞ0-Ψ7Λ 26 Ιανουαρίου 2019

Έγκριση 1ου πρακτικού αποσφράγισης δικαιολογητικών–τεχνικών προσφορών του διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάθεση της Προμήθειας και τοποθέτησης εξοπλισμού για την αναβάθμιση οκτώ (8) παιδικών χαρών του Δήμου Πάργας.

ΑΔΑ: 6Λ5ΖΩΞ0-ΘΨΛ 26 Ιανουαρίου 2019

Έγκριση 2ου Πρακτικού του διαγωνισμού για την ανάθεση εκτέλεσης του έργου με τίτλο : «ΣΥΝΔΕΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΕ ΔΙΚΤΥΟ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΣΕ ΑΓΩΓΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ 5η ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΟΔΟ Δ.Δ. ΠΑΡΓΑΣ».

ΑΔΑ: 68Θ6ΩΞ0-5Υ3 14 Ιανουαρίου 2019

Έγκριση 2ου Πρακτικού του διαγωνισμού για την ανάθεση εκτέλεσης του έργου με τίτλο : «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ Δ.Ε. ΦΑΝΑΡΙΟΥ».

ΑΔΑ: ΨΤΝΚΩΞ0-ΤΡΒ 14 Ιανουαρίου 2019
1 2 3 4 5 61