ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Ανάκληση της υπ΄αριθμ. 21/2016 Α.Ο.Ε. και λήψη νέας απόφασης για Ανάθεση εκτέλεσης εργασιών προγράμματος μικροβιολογικών και φυσικοχημικών αναλύσεων σε δείγματα πόσιμου και θαλάσσιου νερού του Δήμου Πάργας.

ΑΔΑ: 7ΧΗ9ΩΞ0-5ΕΗ 28 Μαρτίου 2016

Ανάκληση της υπ΄αριθμ.15/2016 Α.Ο.Ε. και λήψη νέας απόφασης για ανάθεση εκπόνησης Μελέτης Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης Αστικών Στερεών Αποβλήτων Δήμου Πάργας.

ΑΔΑ: 7ΣΔΘΩΞ0-ΝΣ3 28 Μαρτίου 2016

Αναμορφώσεις προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016.

ΑΔΑ: Ω6ΝΞΩΞ0-1ΗΑ 7 Μαρτίου 2016

Καθορισμός όρων ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την αποκομιδή απορριμμάτων και Καθαρισμό Κοινοχρήστων Χώρων Δ.Ε. Πάργας.

ΑΔΑ: 7ΤΝΗΩΞ0-ΞΔΟ 28 Μαρτίου 2016

Έγκριση πρακτικών διαγωνισμού της προμήθειας υγρών καυσίμων-λιπαντικών για το Δήμο Πάργας.

ΑΔΑ: ΨΒΥ4ΩΞ0-27Κ 28 Μαρτίου 2016

Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας εκμίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση του πρώην ΚΑΠΗ Καναλλακίου.

ΑΔΑ: 7Σ6ΕΩΞ0-0ΞΖ 7 Μαρτίου 2016

Έγκριση Έκδοσης Ενταλμάτων Προπληρωμής για την αντιμετώπιση Δαπανών

ΑΔΑ: ΩΑΜΟΩΞ0-ΥΒ5 7 Μαρτίου 2016

Ανάθεση εκτέλεσης εργασιών προγράμματος μικροβιολογικών και φυσικοχημικών αναλύσεων σε δείγματα πόσιμου και θαλάσσιου νερού του Δήμου Πάργας.

ΑΔΑ: 7ΩΡΗΩΞ0-ΦΘΜ 7 Μαρτίου 2016

Καθορισμός όρων δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικών εκτάσεων δήμου Πάργας

ΑΔΑ: 737ΣΩΞ0-ΕΑΖ 7 Μαρτίου 2016

Καθορισμός όρων δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου στη θέση ¨ΑΓΙΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ¨ στη Δ.Κ.Πάργας

ΑΔΑ: ΩΔΩΡΩΞ0-ΓΝΖ 7 Μαρτίου 2016
1 34 35 36 37 38 49