ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αναμορφώσεις προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015

ΑΔΑ: 60ΔΡΩΞ0-918 11 Αυγούστου 2015

Έγκριση όρων πρόχειρου διαγωνισμού για την αποκομιδή και μεταφορά απορριμμάτων Δ.Ε. Φαναρίου (Τ.Κ. Αμμουδιάς, Βαλ/χης, Μεσ/μου και Λούτσας).

ΑΔΑ: 7ΜΒΕΩΞ0-ΘΞ8 11 Αυγούστου 2015

Έγκριση όρων πρόχειρου διαγωνισμού για την αποκομιδή και μεταφορά απορριμμάτων Δ.Ε.Πάργας.

ΑΔΑ: Ω0ΡΣΩΞ0-ΟΞΕ 11 Αυγούστου 2015

Ορισμός δικηγόρου για παράσταση ενώπιον του Αρείου Πάγου στις 22/09/2015 σχετικά με υπόθεση Ε.Πάνου, Γ.Χατζή και Α.Ζέρη.

ΑΔΑ: 7ΑΧΧΩΞ0-ΘΔΙ 11 Αυγούστου 2015

Έγκριση και διάθεση ποσού 6.200€ για πληρωμή προστίμου.

ΑΔΑ: ΨΠΚΤΩΞ0-Τ56 20 Ιουλίου 2015

Ανάθεση εκτέλεσης εργασιών με τίτλο: Εργασίες Διαμόρφωσης Καθαρισμού και Μπαζώματος Νεκροταφείου Σκεπαστού.

ΑΔΑ: ΒΧΖ9ΩΞ0-ΒΝΑ 20 Ιουλίου 2015

Καθορισμός όρων δημοπρασίας για εκμίσθωση δημοτικής έκτασης στην Τ.Κ.Μεσοποτάμου.

ΑΔΑ: 6ΑΝΦΩΞ0-ΦΝ4 20 Ιουλίου 2015

Έγκριση αποδοχής κληρονομιάς Ροδάνθης Βουρεκά δυνάμει της αριθμ. 6070/2005 Δημόσιας Διαθήκης.

ΑΔΑ: 6367ΩΞ0-ΟΙΙ 20 Ιουλίου 2015

Άσκηση ή μη ενδίκων μέσων κατά της υπ΄αριθμ. 188/2015 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πρέβεζας, που αφορά σε υπόθεση Γεωργίου Ντόντα.

ΑΔΑ: Ω3ΣΜΩΞ0-729 20 Ιουλίου 2015

Άσκηση ή μη ενδίκων μέσων κατά των υπ΄αριθμ. 23/2015 και 24/2015 αποφάσεων του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πρέβεζας, που αφορούν σε υπόθεση Αθανασίου Αλμπάντη, πρώην δικηγόρου του Δήμου.

ΑΔΑ: 6Ω9ΚΩΞ0-ΒΤΘ 20 Ιουλίου 2015
1 42 43 44 45 46 49