ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Έγκριση πρακτικών ηλεκτρονικού ανοιχτού διαγωνισμού για αποκομιδή και μεταφορά απορριμμάτων στη Δ.Ε. Πάργας και στις Τ.Κ. Αμμουδιάς, Βαλ/χης, Μεσοποτάμου και Λούτσας.

ΑΔΑ: Ω0ΑΤΩΞ0-1ΨΑ 22 Ιουνίου 2015

Καθορισμός τέλους συμμετοχής στην εμποροπανήγυρη Ιουνίου 2015 στη Δ.Κ.Καναλλακίου.

ΑΔΑ: Ω3ΗΗΩΞ0-Ι6Ω 8 Ιουνίου 2015

«Καθορισμός όρων διενέργειας δημοπρασίας για τη μεταβίβαση του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας για την τοποθέτηση τροχήλατης καντίνας σε παραλίες του Δήμου Πάργας.»

ΑΔΑ: 7ΨΝ5ΩΞ0-ΩΘΓ 8 Ιουνίου 2015

Αναμορφώσεις προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015.

ΑΔΑ: 643ΕΩΞ0-ΟΗ8 8 Ιουνίου 2015

Ανάθεση εκτέλεσης εργασιών προγράμματος μικροβιολογικών και φυσικοχημικών αναλύσεων σε δείγματα πόσιμου και θαλάσσιου νερού του Δήμου Πάργας.

ΑΔΑ: ΩΧΞ0ΩΞ0-ΙΒ0 8 Ιουνίου 2015

Ανάθεση εργασιών αναβάθμισης του Η/Μ εξοπλισμού του αντλιοστασίου λυμάτων Α2 (Κρυονέρι).

ΑΔΑ: 7ΙΩΥΩΞ0-82Σ 8 Ιουνίου 2015

Έγκριση παράτασης σύμβασης έργου(Παροχή Υπηρεσίας): «Λειτουργία και συντήρηση εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων Πάργας».

ΑΔΑ: Β8ΠΜΩΞ0-Χ4Η 8 Ιουνίου 2015

Εξέταση ένστασης κατά της συνέχισης του διαγωνισμού που αφορά την «προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία συστήματος τηλε-ελέγχου τηλεχειρισμού για την αυτόματη διαχείριση και τον έλεγχο των διαρροών του δικτύου ύδρευσης του Δήμου Πάργας» και έγκριση ή μη του Πρακτικού Αξιολόγησης Τεχνικών Προσφορών.

ΑΔΑ: ΩΥ61ΩΞ0-ΦΕΖ 8 Ιουνίου 2015

«Απόφαση οικονομικής Επιτροπής για συζήτηση θεμάτων εκτός ημερησίας διατάξεως».

ΑΔΑ: ΩΛ2ΩΩΞ0-3ΤΤ 8 Ιουνίου 2015

Ανάθεση σύνταξης μελέτης τοπογραφικής αποτύπωσης θέσεων υπαίθριου στάσιμου εμπορίου.

ΑΔΑ: 7ΘΡΦΩΞ0-Ν86 31 Μάϊου 2015
1 55 56 57 58 59 61