ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Έγκριση παράτασης σύμβασης έργου(Παροχή Υπηρεσίας): «Λειτουργία και συντήρηση εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων Πάργας».

ΑΔΑ: Β8ΠΜΩΞ0-Χ4Η 8 Ιουνίου 2015

Εξέταση ένστασης κατά της συνέχισης του διαγωνισμού που αφορά την «προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία συστήματος τηλε-ελέγχου τηλεχειρισμού για την αυτόματη διαχείριση και τον έλεγχο των διαρροών του δικτύου ύδρευσης του Δήμου Πάργας» και έγκριση ή μη του Πρακτικού Αξιολόγησης Τεχνικών Προσφορών.

ΑΔΑ: ΩΥ61ΩΞ0-ΦΕΖ 8 Ιουνίου 2015

«Απόφαση οικονομικής Επιτροπής για συζήτηση θεμάτων εκτός ημερησίας διατάξεως».

ΑΔΑ: ΩΛ2ΩΩΞ0-3ΤΤ 8 Ιουνίου 2015

Ανάθεση σύνταξης μελέτης τοπογραφικής αποτύπωσης θέσεων υπαίθριου στάσιμου εμπορίου.

ΑΔΑ: 7ΘΡΦΩΞ0-Ν86 31 Μάϊου 2015

«Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας δημοτικών εκτάσεων στην Τ.Κ.Κορώνης».

ΑΔΑ: ΩΟΗΦΩΞ0-ΞΚ9 31 Μάϊου 2015

Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας χορήγησης άδειας χρήσης τμημάτων αιγιαλού για την τοποθέτηση θαλάσσιων μέσων αναψυχής Δήμου Πάργας.

ΑΔΑ: ΒΧΚΦΩΞ0-ΦΚΑ 31 Μάϊου 2015

Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015.

ΑΔΑ: 7ΣΛΙΩΞ0-ΕΚ3 31 Μάϊου 2015

Έγκριση πρακτικών διαγωνισμού για τη ναυαγοσωστική κάλυψη των παραλιών Δήμου Πάργας.

ΑΔΑ: 7ΔΘΥΩΞ0-Ψ3Ο 22 Μάϊου 2015

Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015.

ΑΔΑ: Ω967ΩΞ0-ΔΘΦ 22 Μάϊου 2015

Σύνταξη μελέτης με τίτλο: «Τοπογραφικές Εργασίες για την σύνταξη εκθέσεων αυτοψίας καταπατημένων Δημοτικών Εκτάσεων τεμαχίου 167 Αγίας Κυριακής»

ΑΔΑ: ΩΛ54ΩΞ0-Χ1Ο 22 Μάϊου 2015
1 57 58 59 60 61 62