ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Έγκριση συμμετοχής της δημοτικής υπαλλήλου κ. Φαρμάκη Χρυσάνθης σε on line σεμινάριο στις 22-10-2015 με θέμα: «Οι αλλαγές στο ενιαίο μισθολόγιο από 1/1/2016», αξίας συμμετοχής 195€ με ΦΠΑ.

ΑΔΑ: ΩΝΛΛΩΞ0-ΡΔ3 25 Σεπτεμβρίου 2015

Άσκηση ή μη ενδίκων μέσων κατά της υπ΄αριθμ. 91/2015 απόφασης του Ειρηνοδικείου Πρέβεζας.

ΑΔΑ: Ψ7Ζ5ΩΞ0-ΝΣΩ 25 Σεπτεμβρίου 2015

«Καθορισμός όρων ανοιχτού διαγωνισμού για το έργο «Διαμόρφωση δημοτικού γηπέδου Καναλλακίου».

ΑΔΑ: 62ΨΥΩΞ0-ΠΩΣ 25 Σεπτεμβρίου 2015

«Απόφαση οικονομικής Επιτροπής για συζήτηση θεμάτων εκτός ημερησίας διατάξεως».

ΑΔΑ: ΨΟΠΠΩΞ0-ΠΒΞ 25 Σεπτεμβρίου 2015

Αναμορφώσεις προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015.

ΑΔΑ: 6Β2ΩΩΞ0-ΒΕΡ 25 Σεπτεμβρίου 2015

Απευθείας ανάθεση έργου αποκατάστασης ζημιών από θεομηνία στον Αχέροντα ποταμό, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72, παρ.1δ του Ν.3852/2010 (ανωτέρα βία-θεομηνία).

ΑΔΑ: 7Λ5ΩΩΞ0-ΝΥ0 9 Σεπτεμβρίου 2015

Απευθείας ανάθεση έργου αποκατάστασης ζημιών από θεομηνία στην Τ.Κ. Δεσποτικών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72, παρ.1δ του ν.3852/2010(ανωτέρα βία-θεομηνία).

ΑΔΑ: Ω68ΙΩΞ0-ΙΟΕ 9 Σεπτεμβρίου 2015

Καθορισμός όρων ανοιχτού διαγωνισμού για το έργο: Αντικατάσταση –Προμήθεια νέου εξοπλισμού παιδικών χαρών Δήμου Πάργας.

ΑΔΑ: ΒΜ6ΟΩΞ0-54Β 9 Σεπτεμβρίου 2015

Καθορισμός όρων πρόχειρου διαγωνισμού για το έργο: Προμήθεια και τοποθέτηση παρκέ για το κλειστό γυμναστήριο Καναλλακίου.

ΑΔΑ: Ω10ΟΩΞ0-Σ9Υ 22 Σεπτεμβρίου 2015

Έγκριση πρακτικών πρόχειρου διαγωνισμού για την αποκομιδή και μεταφορά απορριμμάτων Δ.Ε. Φαναρίου (Τ.Κ. Αμμουδιάς, Βαλ/χης, Μεσ/μου και Λούτσας).

ΑΔΑ: ΩΡΜ8ΩΞ0-ΘΛΑ 9 Σεπτεμβρίου 2015
1 57 58 59 60 61 66