ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Ορισμός δικηγόρου για παράσταση στο Μον.Διοικητικό Πρωτοδικείο Ιωαννίνων κατά τη συζήτηση της αγωγής του δημοτικού υπαλλήλου Κώτση Μιχαήλ στις 11/05/2015 κατά του Δήμου Πάργας.

ΑΔΑ: 7ΚΝ0ΩΞ0-ΛΗΨ 27 Απριλίου 2015

Ανάθεση κατασκευής έργου: Κατασκευή παροχών ύδρευσης στο Νέο Δίκτυο Ύδρευσης Τ.Κ.Αγιάς.

ΑΔΑ: ΩΧΝΗΩΞ0-Θ87 27 Απριλίου 2015

«Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας δημοτικών εκτάσεων».

ΑΔΑ: 6ΓΒΥΩΞ0-Ω0Λ 27 Απριλίου 2015

Καθορισμός τιμήματος ενοικίασης τμημάτων αιγιαλού για την τοποθέτηση θαλάσσιων μέσων αναψυχής του Δήμου Πάργας για το έτος 2015.

ΑΔΑ: ΒΜ2ΙΩΞ0-0ΝΖ 27 Απριλίου 2015

Καθορισμός τέλους κοινοχρήστων χώρων.

ΑΔΑ: 7Ν9ΟΩΞ0-ΜΣ9 27 Απριλίου 2015

Καθορισμός όρων δημοπρασίας χορήγησης άδειας χρήσης τμημάτων αιγιαλού για την τοποθέτηση θαλάσσιων μέσων αναψυχής Δήμου Πάργας.

ΑΔΑ: Ω7Ρ7ΩΞ0-1ΞΛ 27 Απριλίου 2015

Άσκηση ή μη ενδίκων μέσων κατά της υπ΄αριθμ.92/2015 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πρέβεζας σχετικά με υπόθεση Οδυσσέα Δημολιάτη.

ΑΔΑ: 7ΝΝΡΩΞ0-9ΨΝ 27 Απριλίου 2015

Ανάθεση εργασιών απεντόμωσης και κουνουποκτονίας στο Δήμο Πάργας.

ΑΔΑ: ΩΓ0ΣΩΞ0-1Ρ4 27 Απριλίου 2015

Έγκριση πρακτικών ανοικτού διαγωνισμού για την Προμήθεια εξειδικευμένου εργαστηριακού οργάνου Ελαιομέτρησης για το έργο INNOVOIL που υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας ΕΛΛΑΔΑ-ΙΤΑΛΙΑ 2007-2013».

ΑΔΑ: 7Ν4ΛΩΞ0-ΝΑΘ 27 Απριλίου 2015

Ορισμός δικηγόρου για εκπροσώπηση του Δήμου στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Ιωαννίνων προς υποστήριξη αγωγής του Δήμου κατά του ελληνικού δημοσίου κ.λ.π.

ΑΔΑ: ΒΧ6ΛΩΞ0-5Ο6 27 Απριλίου 2015
1 59 60 61 62 63