ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών και του καθορισμού των όρων Διακήρυξης ανοικτού διαγωνισμού για την Προμήθεια εξειδικευμένου εργαστηριακού οργάνου Ελαιομέτρησης για το έργο INNOVOIL που υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας ΕΛΛΑΔΑ-ΙΤΑΛΙΑ 2007-2013».

ΑΔΑ: Ω016ΩΞ0-ΒΟ0 16 Μαρτίου 2015

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ: Ορισμός δικηγόρου για παράσταση στο Μονομελές Πλημ/κείο Πρέβεζας κατά τη δικάσιμο της 18-03-2015 για να υπερασπισθεί τον πρώην Δήμαρχο Δήμου Πάργας κ. Αθανάσιο Λιόλιο.

ΑΔΑ: 7Ι7ΚΩΞ0-Τ3Χ 16 Μαρτίου 2015

Απόφαση οικονομικής Επιτροπής για συζήτηση θεμάτων εκτός ημερησίας διατάξεως».

ΑΔΑ: ΩΤ2ΣΩΞ0-4ΡΗ 16 Μαρτίου 2015

Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας εκμίσθωσης ακινήτου στη Δ.Κ.Πάργας

ΑΔΑ: 7ΧΘΒΩΞ0-8ΡΕ 10 Μαρτίου 2015

Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτων για τη στέγαση των δημοτικών παρατάξεων και τη μεταστέγαση του ΚΕΠ ΦΑΝΑΡΙΟΥ.

ΑΔΑ: 71ΓΜΩΞ0-Γ5Τ 10 Μαρτίου 2015

Σύσταση Παγίας Προκαταβολής για το έτος 2015.

ΑΔΑ: 7Σ0ΩΩΞ0-ΨΒΠ 10 Μαρτίου 2015
1 82 83 84