Δήμος Πάργας
Προσκλήσεις
Μειοδοτικός διαγωνισμός για σύμβαση με ιδιώτη λογιστή για λογιστική υποστήριξη & λογιστική παρακολούθηση των Σχολ.Επιτροπών του Δήμου Πάργας
20/03/2020

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

« Μειοδοτικός διαγωνισμός για σύμβαση με ιδιώτη λογιστή για λογιστική υποστήριξη & λογιστική παρακολούθηση των Σχολ.Επιτροπών του Δήμου Πάργας ».

 

      Προκηρύσσεται δημόσιος Μειοδοτικός Διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη μειοδότη Λογιστή για λογιστική υποστήριξη & παρακολούθηση της Σχολικών Επιτροπών Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Πάργας, σύμφωνα με τα όσα ορίζει η ΥΠ.ΕΣ.Α&Η.Δ 8440/24.02.2011 (ΦΕΚ 318/25.02.2011 τεύχος Β’), «Καθορισμός λειτουργίας των σχολικών επιτροπών και ρύθμιση οικονομικών θεμάτων αυτών» σε συνδυασμό με τις τροποποιήσεις των Απόφ. ΥΠ.ΕΣ. 1940/19.01.2018 (ΦΕΚ 310/02.02.2018 τεύχος Β'), Απόφ. ΥΠ.ΕΣ. 5293/23.02.2018 (ΦΕΚ 816/08.03.2018 τεύχος Β') και την Απόφ.ΥΠ.ΕΣ. 63967/13.09.2019 (ΦΕΚ 3537/20.09.2019 τεύχος B’). Το διαγωνισμό θα  διενεργήσει η τριμελής επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού  η οποία θα αποτελείται από τους εξής:

Οι όροι διαγωνισμού είναι οι εξής:

 1. Τόπος και χρόνος του διαγωνισμού

Ο  διαγωνισμός & η αποσφράγιση των προσφορών   θα   γίνει   στο   γραφείο   της Σχολικής Επιτροπής στο Δημαρχείο στην Πάργα, στις 27/03/2020,  ημέρα Παρασκευή  και ώρα  12:00. Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια ενώπιον της Επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού. Όσοι παρίστανται στη διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών, λαμβάνουν γνώση των συμμετασχόντων στο διαγωνισμό. Προσφορές που υποβάλλονται στην Επιτροπή μετά την έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης δεν αποσφραγίζονται αλλά παραδίδονται στους ενδιαφερόμενους, ως εκπρόθεσμες.

 1. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν

Επαγγελματίες λογιστές, κάτοχοι της προβλεπόμενης άδειας άσκησης επαγγέλματος λογιστή – φοροτεχνικού από την περιοχή εντός χωρικών ορίων του Δήμου Πάργας.

.

 1. Δικαιολογητικά συμμετοχής

α. Την προβλεπόμενη άδεια άσκησης επαγγέλματος λογιστή – φοροτεχνικού.

β. Υπεύθυνη δήλωση ότι έλαβαν γνώση και αποδέχονται πλήρως τους όρους της παρούσας πρόσκλησης και της υπουργικής απόφασης 8440 (ΦΕΚ 318/τ.Β’/25-022011) «Καθορισμός λειτουργίας Σχολικών Επιτροπών και ρύθμιση οικονομικών θεμάτων αυτών», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

γ. Υπεύθυνη δήλωση ότι διαθέτουν το κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό, ώστε αξιόπιστα και σε σύντομο χρονικό διάστημα να επιτελούν τις εργασίες, καθώς και ότι πληρούν αυστηρά κριτήρια ποιότητας παρεχόμενων υπηρεσιών, εχεμύθεια, εμπειρία και δυνατότητα άμεσης εξυπηρέτησης.

δ. Έγγραφη οικονομική προσφορά η οποία θα τοποθετείται σε ξεχωριστό από τα άλλα δικαιολογητικά κλειστό αδιαφανή φάκελο, καθαρογραμμένη χωρίς ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. Η τιμή εκκίνησης είναι 3.000 ευρώ + Φ.Π.Α. ετησίως (12μήνες) και για τις δύο Σχολ. Επιτροπές & το κόστος   θα επιμεριστεί αναλογικά στις 2 επιτροπές ανάλογα με το πλήθος των σχολείων, την ποσότητα & βαρύτητα εργασίας.

Αιτήσεις συμμετοχής με τα παραπάνω δικαιολογητικά θα υποβάλλονται πριν τη διενέργια του διαγωνισμού, πρωτότυπες ή και αρχικά στο email: psedimospargas@yahoo.gr και θα πρωτοκολλούνται στο Γραφείο της Σχολικής Επιτροπής στο Δημαρχείο στην Πάργα, πλην της οικονομικής προσφοράς η οποία θα κατατεθεί την ώρα διενέργειας του διαγωνισμού.

 1. Υποχρεώσεις λογιστή – φοροτεχνικού
 2. Ο Λογιστής – φοροτεχνικός υποχρεούται:

Α) Να παρέχει τις υπηρεσίες του με τρόπο αντικειμενικό τηρώντας τη λογιστική, τη φορολογική, την εργατική και ασφαλιστική νομοθεσία αλλά και κάθε άλλο σχετικό Νόμο, ή και Προεδρικό Διάταγμα, ή και Απόφαση, ή και Εγκύκλιο Διαταγή που αφορά το έργο του, μη δεχόμενος παρεμβάσεις προφορικές ή και έγγραφες από τον πελάτη εφόσον αυτές εγκυμονούν κινδύνους παραβάσεων της εν ισχύ νομοθεσίας.

Β) Να τηρεί το επαγγελματικό απόρρητο και να μην αποκαλύπτει γεγονότα ή πληροφορίες που περιήλθαν στη γνώση του κατά την εκτέλεση του έργου του, εκτός αν έχει τέτοια υποχρέωση από τον Νόμο.

Γ) Να μην παρέχει ανακριβή ή και παραπλανητικά στοιχεία και πληροφορίες σε πελάτες, η προμηθευτές καθώς και στα θεσμικά ή εντεταλμένα κρατικά όργανα, Φορείς, δημόσιες υπηρεσίες και Αρχές.

Δ) Αναλαμβάνει γενικότερα ότι χρειάζεται για την σωστή  και εύρυθμη Λογιστική παρακολούθηση των Σχολικών Επιτροπών, έχοντας πάντα την ευθύνη για την ορθή τήρηση των λογιστικών και την ευθύνη της υπενθύμισης όλων των ενεργειών που ορίζει η κείμενη νομοθεσία.

Ε) Ο Λογιστής υποχρεούται να παρέχει τις παρακάτω εργασίες:

 1. ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ

της Σχολικής Επιτροπής (π.χ. Κατάσταση συμφωνητικών παραγράφου 16, άρθρου 8

Ν.1882/90 κτλ)

 1. ΕΣΟΔΑ – ΕΞΟΔΑ
 1. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
 1. ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ: Σύνταξη & υποβολη:
 1. ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
 1. ΛΟΙΠΑ

τηλεφωνικής επικοινωνίας για απορίες, συζήτηση & επίλυση θεμάτων.

 1. Χρήση εφαρμογής «ΕΠΑΦΟΥ».

και ότι άλλο σχετικό.

 

 1. Διάρκεια σύμβασης

Η διάρκεια μίσθωσης είναι  δωδεκάμηνη και ξεκινάει  με την υπογραφή της σύμβασης.

 

 1. Τρόπος επιλογής

Οι προσφορές θα αξιολογηθούν και θα επιλεγεί η πιο συμφέρουσα οικονομικά προσφορά. Στην περίπτωση που η οικονομικότερη προσφορά είναι ίδιου ποσού από δύο ή περισσότερους αιτούντες η Επιτροπή τους ζητάει να προσκομίσουν νέα έγγραφη προσφορά.

 

 

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                              Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΣΧΟΛ.ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Α/θμιας                                      ΣΧΟΛ.ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ B/θμιας

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΓΑΣ                        ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΓΑΣ

 

 

 

ΡΕΠΑΝΗ  ΑΓΓΕΛΙΚΗ                                     ΜΠΟΥΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

 

ΑΝΑΚ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕΙΟΔ ΔΙΑΓ ΛΟΓΙΣΤΗ 27 03 2020 διαυγεια ΨΜ0ΠΩΞ0-Ν07(1)

 

Επιστροφή στην προηγούμενη ενότητα >