Μεταφορά στραγγισμάτων από το χώρο υγειονομικής ταφής απορριμμάτων 2ης διαχειριστικής ενότητας περιφέρειας Ηπείρου προς την εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων του βιολογικού καθαρισμού Πάργας και Ηγουμενίτσας

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ_signed

Διευκρινίσεις_signed

Προκήρυξη ΑΔΑΜ

ΤΕΥΔ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΑ 2019_signed

ΤΕΥΔ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΑ 2019

Υπόδειγμα Οικονομική Προσφορά