Δήμος Πάργας
Ανακοινώσεις
Πρόσληψη 10 εργαζομένων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου
10/02/2022

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δέκα ατόμων (10) για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών των υπηρεσιών του Δήμου
Πάργας, που εδρεύει στο Καναλάκι, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων :

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)

Κωδικός

θέσης

Υπηρεσία

Έδρα υπηρεσίας

Ειδικότητα

Διάρκεια σύμβασης

Αριθμός Θέσεων

100

Δήμος Πάργας (Υπηρεσία Καθαριότητας)

Καναλλάκι

Π.Ε. Πρέβεζας

ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ

Γ΄ ή C κατηγορίας

(με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου)

8 μήνες

3

101

Δήμος Πάργας (Υπηρεσία Καθαριότητας)

Καναλλάκι

Π.Ε. Πρέβεζας

ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ

(εκσκαφέα-φορτωτή)

8 μήνες

1

102

Δήμος Πάργας (Υπηρεσία Καθαριότητας)

Καναλλάκι

Π.Ε. Πρέβεζας

ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

8 μήνες

6

Αναλυτικά η προκήρυξη και το παράρτημα:

Επιστροφή στην προηγούμενη ενότητα >