Δήμος Πάργας
Ομάδα Προστασίας Ανηλίκων
Ομάδα Προστασίας Ανηλίκων

O Δήμος Πάργας αποσκοπώντας στην ουσιαστική προστασία των ανηλίκων δημιούργησε την Ομάδα Προστασίας Ανηλίκων Δήμου Πάργας.

Η παροχή κοινωνικής φροντίδας για την προστασία του παιδιού αποτελεί ευθύνη του κράτους, παρέχεται μετά τη διαπίστωση του απειλούμενου άμεσου κινδύνου ή της υπάρχουσας ανάγκης και διαρκεί όσο διατηρούνται οι προϋποθέσεις χορήγησης της. Η Πρωτοβάθμια Κοινωνική Φροντίδα έχει ως αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών ανοικτής φροντίδας και αποσκοπεί στην πρόληψη των αναγκών και στον έγκαιρο εντοπισμό προβλημάτων κοινωνικο-οικονομικού αποκλεισμού καθώς και σε ενέργειες που υποστηρίζουν την παροχή αυτών των υπηρεσιών σε τοπικό επίπεδο. Οι υπηρεσίες αυτές παρέχονται κυρίως στο πλαίσιο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α' βαθμού.

Οι Ομάδες Προστασίας Ανηλίκων σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.3961/2011 και την με αριθμ. οικ.49540/4-5-2011 Κ.Υ.Α. «Συντονισμός δράσεων και υπηρεσιών παιδικής προστασίας» (877/Β΄), συγκροτούνται σε κάθε δήμο, σε συνεργασία με τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) Α΄ βαθμού και αποτελούνται από κοινωνικούς λειτουργούς των οικείων Ο.Τ.Α.

Η Ομάδα Προστασίας είναι αρμόδια για την πραγματοποίηση των κοινωνικών ερευνών για θέματα κακοποίησης ανηλίκων, όταν:

Στον Δήμο Πάργας η Ομάδα Προστασίας Ανηλίκων (Ο.Π.Α.) συστάθηκε, βάσει των επιταγών του Νόμου 3961/2011 - ΦΕΚ 97/Α/29-4-2011 και της απόφασης του  Δημάρχου Πάργας υπ αριθμ. 72-2022 ΑΔΑ: ΨΖΣΙΩΞ0-120  περί ορισμού Μελών Ομάδας Προστασίας Ανηλίκων (Ο.Π.Α.) του Δήμου Πάργας.

Αποτελείται από 2 κοινωνικούς λειτουργούς υπεύθυνους της ΟΠΑ και επιπλέον  1 ψυχολόγο και 2 νοσηλεύτριες για να συνδράμουν επικουρικά στο έργο της επιτροπής Ο.Π.Α. στο πλαίσιο διεπιστημονικής προσέγγισης.

 

Διεύθυνση: Αγίου Παντελεήμονος 101 (Κτίριο Κοινωνικών Δομών Δήμου Πάργας)

Τηλέφωνα επικοινωνίας:

2684360365 (ΛΑΖΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ)

2684360362 (ΠΑΠΑΖΗΣΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ)

email: opan@parga.gr

Επιστροφή στην προηγούμενη ενότητα >