Δήμος Πάργας
Αποφάσεις

Φίλτρα Αναζήτησης

  • ΔΗΜΑΡΧΟΣ
  • ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
  • ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΓΑΣ
  • ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ
  • ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Εκτός έδρας μετακίνηση στα Ιωάννινα
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: Ω2ΙΜΩΞ0-ΖΞΩ 09/10/2020 Αρ. Πρωτ.: 450/2020 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Εκτός έδρας μετακίνηση στα Ιωάννινα
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 6ΡΑΟΩΞ0-Η2Υ 09/10/2020 Αρ. Πρωτ.: 449/2020 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Εκτός έδρας μετακίνηση στα Ιωάννινα
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: Ω16ΣΩΞ0-Β6Β 09/10/2020 Αρ. Πρωτ.: 448/2020 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Απόφαση Δημάρχου για τη χορήγηση ανώτερου μισθολογικού κλιμακίου στον Στέφο Κωνσταντίνο του Παντελή
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: Ω352ΩΞ0-1ΝΦ 09/10/2020 Αρ. Πρωτ.: 10133/09-10-2020 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 461/2020 " Χορήγηση άδειας ανατροφής τέκνου"
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 6ΕΣΙΩΞ0-ΔΩΗ 08/10/2020 Αρ. Πρωτ.: 10098 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 456/2020 "Πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων ,στα πλαίσια λήψης μέτρων για την αντιμετώπιση του κορονοϊου."
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: ΨΑΤ6ΩΞ0-ΝΨΠ 06/10/2020 Αρ. Πρωτ.: 9948 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΠΡΑΞΗ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΩΤΣΑΝΤΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΤΟΥ ΛΑΖΑΡΟΥ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 6Γ9ΠΩΞ0-ΨΘΝ 06/10/2020 Αρ. Πρωτ.: 9952/06-10-2020 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Χορήγηση Άδειας Λειτουργίας στην Αθλητική Εγκατάσταση Κλειστού Γυμναστηρίου Καναλλακίου του Δημοτικού Αθλητικού Κέντρου Καναλλακίου
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: ΨΑΧ3ΩΞ0-5ΧΤ 05/10/2020 Αρ. Πρωτ.: 9889/2020 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ ΙΩΑΝΝΟΥ ΘΩΜΑ ΤΟΥ ΑΔΑΜ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΛΕΥΚΑΔΟΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΠΑΡΓΑΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: ΨΨΧΥΩΞ0-0ΜΑ 05/10/2020 Αρ. Πρωτ.: 9816/02-10-2020 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΕΝΤΟΛΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΚΡΙΤΣΙΜΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑΣ ΤΗΝ 7 ΚΑΙ 8-10-2020 ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: ΩΑΟΦΩΞ0-ΚΒ1 02/10/2020 Αρ. Πρωτ.: 9605/29-09-2020 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ ΙΩΑΝΝΟΥ ΘΩΜΑ ΤΟΥ ΑΔΑΜ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΛΕΥΚΑΔΟΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΠΑΡΓΑΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: ΩΛΡΗΩΞ0-9ΞΟ 02/10/2020 Αρ. Πρωτ.: 9816/02-10-2020 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΕΝΤΟΛΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΚΡΙΤΣΙΜΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΤΗΝ 6-10-2020 ΣΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 6ΟΓΩΩΞ0-ΠΙΙ 02/10/2020 Αρ. Πρωτ.: 9604/29-09-2020 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
453/2020 Απόφαση υλοποίησης με ίδια μέσα του Υποέργου (Α/Α 1) «Δομή παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Πάργας» της Πράξης «Δομή παροχής Βασικών Αγαθών :Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Πάργας» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5002536
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 6ΛΕΙΩΞ0-ΧΘΡ 02/10/2020 Αρ. Πρωτ.: 9823/2-10-2020 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
451/2020 Απόφαση υλοποίησης με ίδια μέσα του Υποέργου (Α/Α 1) «Κέντρο Κοινότητας στο Δήμο Πάργας » της πράξης «Κέντρο Κοινότητας στο Δήμο Πάργας» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5002148
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: ΨΟ1ΨΩΞ0-Σ9Λ 02/10/2020 Αρ. Πρωτ.: 9804/2-10-2020 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
εγκριση κατ, εξαίρεση οδήγησης υπηρεσιακού οχήματος
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: ΩΙΣΗΩΞ0-ΩΨΝ 01/10/2020 Αρ. Πρωτ.: 444/20 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Τοποθέτηση αναπληρωτή προισταμένου τμήματος τεχνικών έργων
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: ΩΩΠ9ΩΞ0-ΙΩ5 01/10/2020 Αρ. Πρωτ.: 447/2020 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Αναγνώριση χρόνου προϋπηρεσίας σε φορέα του δημοσίου τομέα του Ειδικού Συνεργάτη Σκούρα Αλέξανδρου του Ιωσήφ κλάδου ΤΕ Πολιτικού Μηχανικού Έργων Υποδομής
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: ΨΦΧΥΩΞ0-ΨΗΘ 30/09/2020 Αρ. Πρωτ.: 9697/30-09-2020 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 445/2020 "Παράταση συμβάσεων προσωπικού με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ που προσλήφθηκε για την ναυαγοσωστική κάλυψη των ακτών του Δήμου Πάργας"
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 6ΙΧ3ΩΞ0-8ΒΝ 30/09/2020 Αρ. Πρωτ.: 9662 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απόφαση Δημάρχου για ανάθεση υπηρεσιών δημοσίευσης
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: Ε0ΜΦΩΞ0-ΙΗ6 29/09/2020 Αρ. Πρωτ.: 443/2020 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απόφαση Δημάρχου για ορισμό Αντιδημάρχων Δήμου Πάργας
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 6Ι3ΩΩΞ0-ΚΣΝ 29/09/2020 Αρ. Πρωτ.: 9569/2020 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
1 2 3 14