Δήμος Πάργας
Αποφάσεις

Φίλτρα Αναζήτησης

  • ΔΗΜΑΡΧΟΣ
  • ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
  • ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΓΑΣ
  • ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ
  • ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
έγκριση κατ εξαίρεση οδήγησης του ΚΗΙ 8326 υπηρεσιακού οχήματος
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 66ΒΦΩΞ0-ΛΩΖ 02/03/2021 Αρ. Πρωτ.: αριθμ. αποφ 44/2021 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΟΡΙΣΜΟΥ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΓΑΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 9ΨΣΚΩΞ0-ΣΙΑ 02/03/2021 Αρ. Πρωτ.: 1979 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΕ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 9ΓΒΨΩΞ0-8Λ2 01/03/2021 Αρ. Πρωτ.: 1964 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 37/2021 :Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση ΙΔΟΧ στα πλαίσια λήψης μέτρων για την αντιμετώπιση του κορονοϊου σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 74 του Ν.4745 /2020 και 175 του Ν.4764/2020
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 6ΠΡΜΩΞ0-3ΨΦ 25/02/2021 Αρ. Πρωτ.: 1889 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 31/2021 :Διαπιστωτική πράξη μονιμοποίησης δοκίμων υπαλλήλων που προσλήφθηκαν με την 3Κ/2018 Προκήρυξη του Α.Σ.Ε.Π.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: ΩΚΦΠΩΞ0-6ΦΣ 24/02/2021 Αρ. Πρωτ.: 1650 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 36 /2021:Εντολή μετακίνησης υπαλλήλου .
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: Ω389ΩΞ0-ΘΦ1 24/02/2021 Αρ. Πρωτ.: 1874 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 30/2021 : Εντολές μετακίνησης του νομικού του Δήμου στα Ιωάννινα
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: ΡΤΖΧΩΞ0-ΕΟΛ 22/02/2021 Αρ. Πρωτ.: 1649 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 28/202: Πρόσληψη εργατών για πέντε ημερομίσθια για το μήνα Φεβρουάριο 2021.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 9ΩΓΞΩΞ0-Θ6Α 19/02/2021 Αρ. Πρωτ.: 1551/2021 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Εντολή μετακίνησης Μηχανολόγου Μηχανικού του Δήμου Πάργας
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: Ω145ΩΞ0-6ΧΞ 17/02/2021 Αρ. Πρωτ.: 1549/2021 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 22/2021 " Πρόσληψη χειριστή μηχανημάτων με σύμβαση ΙΔΟΧ για Tην αντιμετώπιση της διασποράς COVID-19"
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 61Α9ΩΞ0-ΚΣΖ 15/02/2021 Αρ. Πρωτ.: 320 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 121/2021 "Χορήγηση Μ.Κ. σε υπάλληλο του Δήμου Πάργας "
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 67Σ7ΩΞ0-0Χ0 11/02/2021 Αρ. Πρωτ.: 1361 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Εντολή μετακίνησης Μηχανολόγου Μηχανικού του Δήμου Πάργας
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 6ΠΝ4ΩΞ0-9Ε4 10/02/2021 Αρ. Πρωτ.: 1299/2021 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
έγκριση κατ εξαίρεση του με αριθμ. πινακίδες ΚΗΙ 8305 υπηρεσιακού υπηρεσιακού οχήματος του Δήμου Πάργας
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 6ΣΥΡΩΞ0-ΨΜΨ 08/02/2021 Αρ. Πρωτ.: αριθμ. αποφ 16/2021 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
έγκριση κατ΄εξαίρεση οδήγησης του ΚΗΙ 8326 υπηρεσιακού οχήματος
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 67Θ2ΩΞ0-1ΦΒ 08/02/2021 Αρ. Πρωτ.: αριθμ. αποφ 18/2021 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 20/2021 : Πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου α) καθαριστριών σχολικών μονάδων β) Εργάτη καθαριότητας
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: Ψ6Ω2ΩΞ0-95Ψ 08/02/2021 Αρ. Πρωτ.: 1225 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
έγκριση κατ΄εξαίρεση του ΚΗΥ 6004 ,οδήγησης υπηρειακού οχήματος του Δήμου Πάργας
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: ΩΙΣΣΩΞ0-ΚΤ8 08/02/2021 Αρ. Πρωτ.: αριθμ αποφ 17/2021 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Απόφαση Δημάρχου για τη χορήγηση του ανώτερου μισθολογικού κλιμακίου Χαλκή Παρασκευή
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: ΨΩΝΖΩΞ0-ΟΤΙ 03/02/2021 Αρ. Πρωτ.: 1079/3/2/2021 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 19/2021: "Διαπιστωτική πράξη αυτοδίκαιης λύσης υπαλληλικής σχέσης της υπαλλήλου: Λουκούμη Παρασκευή του Αχιλλέα"
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: ΨΜ3ΛΩΞ0-0Υ8 03/02/2021 Αρ. Πρωτ.: 1095 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 13/2021 " Εντολή μετακίνησης Κριτσιμά Χριστίνας"
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: Ω0ΛΘΩΞ0-Ζ30 02/02/2021 Αρ. Πρωτ.: 13 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 14/2021 " Διακοπή απασχόλησης ωφελούμενου προγράμματος του ΟΑΕΔ λόγω δικής της αίτησης"
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: Ρ7ΩΦΩΞ0-289 02/02/2021 Αρ. Πρωτ.: 14 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
1 2 3 121