Δήμος Πάργας
Αποφάσεις

Φίλτρα Αναζήτησης

  • ΔΗΜΑΡΧΟΣ
  • ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
  • ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΓΑΣ
  • ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ
  • ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΙΔΟΧ COVID-19
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 6567ΩΞ0-ΜΡΥ 01/12/2022 Αρ. Πρωτ.: 13800/30-11-2022 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΔΡΕΥΣΗ ΜΗΝΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: ΩΝΥΝΩΞ0-Π4Α 25/11/2022 Αρ. Πρωτ.: 12891/10-11-2022 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΘΕΜΑ : «Έγκριση κατ’ εξαίρεση οδήγησης του ΚΗΥ 9993 υπηρεσιακού οχήματος του Δήμου Πάργας
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: Ω53ΔΩΞ0-ΗΡΟ 23/11/2022 Αρ. Πρωτ.: 13489/23-11-2022 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔΟΧ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ 55-67
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 9ΕΞΓΩΞ0-ΛΕΩ 18/11/2022 Αρ. Πρωτ.: 13235/17-11-2022 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΜΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 6ΡΣ6ΩΞ0-ΦΛΩ 16/11/2022 Αρ. Πρωτ.: 13036/14-11-2022 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΟΔΗΓΟΥ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ 55-67
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 69ΑΓΩΞ0-Λ2Χ 15/11/2022 Αρ. Πρωτ.: 12900/10-11-2022 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Χορήγηση Άδειας Λειτουργίας στην Αθλητική Εγκατάσταση του Δημοτικού Σταδίου Πάργας «Β.Ε. Βασιλά»
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: ΨΑΥ0ΩΞ0-ΧΨΓ 15/11/2022 Αρ. Πρωτ.: 13086/15-11-2022 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΙΔΟΧ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: Ψ7ΡΨΩΞ0-09Π 11/11/2022 Αρ. Πρωτ.: 12950/11-11-2022 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: ΩΜΦ0ΩΞ0-Θ9Ρ 11/11/2022 Αρ. Πρωτ.: 12333/27-10-2022 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 9ΠΛΝΩΞ0-9Ε4 11/11/2022 Αρ. Πρωτ.: 12157 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΟΧ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: Ψ4ΖΔΩΞ0-ΚΑΘ 11/11/2022 Αρ. Πρωτ.: 12951/11-11-2022 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΟΧ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 9ΚΥ1ΩΞ0-Ω53 11/11/2022 Αρ. Πρωτ.: 12964/11-11-2022 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΙΜΗΝΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: ΨΜ8ΤΩΞ0-3ΤΛ 09/11/2022 Αρ. Πρωτ.: 12545/03-11-2022 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΙΜΗΝΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: ΩΑΛ9ΩΞ0-ΤΤ9 09/11/2022 Αρ. Πρωτ.: 12547/03-101-2022 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Ανάθεση καθηκόντων για διενέργεια κοινωνικών ερευνών.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: ΨΛΧΛΩΞ0-ΧΑΚ 09/11/2022 Αρ. Πρωτ.: 562/2022 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΙΜΗΝΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 6Υ3ΘΩΞ0-Α57 09/11/2022 Αρ. Πρωτ.: 12544/03-11-2022 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΙΜΗΝΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: ΨΩ3ΖΩΞ0-76Ζ 09/11/2022 Αρ. Πρωτ.: 12546/03-11-2022 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Έγκριση κατ’ εξαίρεση οδήγησης του KHH 6004 υπηρεσιακού οχήματος του Δήμου Πάργας.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: ΨΣΧΖΩΞ0-Γ60 07/11/2022 Αρ. Πρωτ.: 12658 7 11 2022 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΙΜΗΝΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: Ψ0Κ5ΩΞ0-7Φ1 07/11/2022 Αρ. Πρωτ.: 12543/03-11-2022 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Σύσταση Ομάδας Εργασίας για την παρακολούθηση της πράξης «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Πάργας
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 6ΖΖ8ΩΞ0-ΝΒ0 03/11/2022 Αρ. Πρωτ.: 559/2022 ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ
1 2 3 139