Δήμος Πάργας
Υπηρεσίες
Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο

Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Πάργας, καλείται να προσφέρει υπηρεσίες κοινής ωφελείας και να συμβάλλει στην εμπορική, επιβατική, ναυτιλιακή, τουριστική και αλιευτική κίνηση και γενικότερα στην εύρυθμη λειτουργία των περιοχών αρμοδιότητάς του καθώς και στην οικονομική, κοινωνική, πολιτιστική και τουριστική ανάπτυξη της πόλης της Πάργας εν γένει, σε συνεργασία με τους φορείς που δραστηριοποιούνται στις αντίστοιχες λιμενικές ζώνες.

Διοικητικό Συμβούλιο

  1. Πρόεδρος Λ.Τ. Πάργας: Νήρας Ιωάννης, Δημοτικός Σύμβουλος, με αναπληρωτή του την Αγγελική Ρεπάνη, δημοτική σύμβουλο
  2. Αντιπρόεδρος Λ.Τ.  Πάργας: Πηγής Σπυρίδων, Δημοτικός Σύμβουλος, με αναπληρωματικό μέλος το Δημήτριο Γκίνη, Δημοτικό Σύμβουλο
  3. Μήτσιου Αναστασία, δημότισσα (με γνώσεις που συνάδουν με το σκοπό του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου), με αναπληρωματικό μέλος την Αναστασία Βουρεκά του Κωνσταντίνου, δημότις ασκούσα ανάλογη επαγγελματική δράση ως ιδιοκτήτρια επιχείρησης στην Πάργα.
  4. Τούσης Γεώργιος, μέλος του συμβουλίου της κοινότητας Πάργας, με αναπληρωματικό μέλος τον Αξή Δημήτριο του Παύλου δημότη με επαγγελματική εμπειρία σε θέματα σχετικά με το σκοπό του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου
  5. Χαλκή Αθηνά δημότισσα , με αναπληρωματικό μέλος την Αθανασίου Άννα του Κωνσταντίνου, δημότις με επαγγελματική εμπειρία σε θέματα σχετικά με το σκοπό του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου.
  6. Τσοβίλης Ευάγγελος του Αθανασίου, δημότης (με επαγγελματική εμπειρία σε θέματα σχετικά με το σκοπό του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου) με αναπληρωματικό μέλος τον Νάκια Φώτιο, δημοτικό σύμβουλο
  7. Λιμενάρχης Πάργας, exofficio, ως τακτικό μέλος, με το νόμιμο αναπληρωτή του.

Τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος αναπληρώνει ο αντιπρόεδρος.

ΟΡΙΣΜΟΣ ΔΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΑΡΓΑΣ 

Τηλέφωνα: 20101010101Email: info@dimospargas.grΔιεύθυνση: Παραλία Πάργας 48060
Υπάλληλοι: ΔΡΙΜΤΖΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
Σχετικές Αποφάσεις
ΧΕΠ 63/2021:ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΠΔΥ ΧΕΠ: Α/75
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΓΑΣ ΑΔΑ: ΨΜΧΦ46ΜΔΒΖ-Δ9Π 14/01/2022 Αρ. Πρωτ.: 63 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΧΕΠ 62/2021:ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΠΔΥ-ΤΠΔΚΥ ΕΙΣΦΟΡΑ 1% ΧΕΠ: Α/75
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΓΑΣ ΑΔΑ: ΨΗ2746ΜΔΒΖ-Σ18 14/01/2022 Αρ. Πρωτ.: 62 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΧΕΠ 61/2021:ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ Φ.Μ.Υ ΧΕΠ: Α/75
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΓΑΣ ΑΔΑ: 6Χ3Δ46ΜΔΒΖ-42Ξ 11/01/2022 Αρ. Πρωτ.: 61 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΧΕΠ 60-2021:ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ Ειδική Εισφορά ΟΑΕΔ ΧΕΠ: Α/75
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΓΑΣ ΑΔΑ: ΨΙΗΠ46ΜΔΒΖ-ΤΝΝ 11/01/2022 Αρ. Πρωτ.: 60 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΧΕΠ 59/2021:ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ Ειδική Εισφορά AΑλληλεγγύης ΧΕΠ: Α/75
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΓΑΣ ΑΔΑ: 9ΧΔ146ΜΔΒΖ-ΓΒΓ 11/01/2022 Αρ. Πρωτ.: 59 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Περισσότερες Σχετικές Αποφάσεις >
Αποφάσεις Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου