Δήμος Πάργας
Υπηρεσίες
Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο

Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Πάργας, καλείται να προσφέρει υπηρεσίες κοινής ωφελείας και να συμβάλλει στην εμπορική, επιβατική, ναυτιλιακή, τουριστική και αλιευτική κίνηση και γενικότερα στην εύρυθμη λειτουργία των περιοχών αρμοδιότητάς του καθώς και στην οικονομική, κοινωνική, πολιτιστική και τουριστική ανάπτυξη της πόλης της Πάργας εν γένει, σε συνεργασία με τους φορείς που δραστηριοποιούνται στις αντίστοιχες λιμενικές ζώνες.

Διοικητικό Συμβούλιο

  1. Πρόεδρος Δ.Λ.Τ Πάργας :Νήρας Ιωάννης  με αναπληρώτρια την Ρεπάνη Αγγελική, δημοτική σύμβουλο της πλειοψηφίας
  2. Αντιπρόεδρος Δ.Λ.Τ.  Πάργας : Πηγής Σπυρίδων  με αναπληρωτή τον Γκίνη Δημήτριο, δημοτικοί σύμβουλοι προτεινόμενοι από την παράταξη της μείζονος αντιπολίτευσης
  3. Παπανικολάου Αναστάσιος , Πρόεδρος συμβουλίου Δ.Κ. Πάργας με αναπληρωτή του την Ελένη Ζυγούρη,  προτεινόμενοι από τη Δημοτική Κοινότητα Πάργας
  4. Χαλκή Αθηνά  με αναπληρώτρια την Γιούργα Ηλιάνα , δημότης
  5. Νούση Δάφνη  με αναπληρώτρια την Μήτσιου Αναστασία , δημότης
  6. Τσοβίλης Ευάγγελος  με αναπληρωτή τον Αξή Δημήτριο, δημότης
  7. Παπαδόπουλος Παναγιώτης Διοικητής Β' Λ.Τ. Πάργας  ex officio ως τακτικό μέλος  με τον νόμιμο αναπληρωτή του

Τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος αναπληρώνει ο αντιπρόεδρος.

ΟΡΙΣΜΟΣ ΔΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΑΡΓΑΣ 

 

Τηλέφωνα: 20101010101Email: info@dimospargas.grΔιεύθυνση: Παραλία Πάργας 48060
Υπάλληλοι: ΔΡΙΜΤΖΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
Σχετικές Αποφάσεις
ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ. 17/2022:Παραχώρηση χώρου χερσαίας ζώνης λιμένα Πάργας για το έτος 2022 στον Λιάκρη Ηλία,του Βασιλείου για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων έμπροσθεν του καταστήματός του
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΓΑΣ ΑΔΑ: 63ΝΦ46ΜΔΒΖ-Χ7Φ 26/05/2022 Αρ. Πρωτ.: 17 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ. 35/2022 :Παραχώρηση χώρου χερσαίας ζώνης λιμένα Πάργας για το έτος 2022 στην εταιρεία ΠΑΡΓΑ ΜΠΑΡ Ο.Ε. για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων έμπροσθεν του καταστήματός της
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΓΑΣ ΑΔΑ: ΨΒ3Τ46ΜΔΒΖ-8ΘΙ 26/05/2022 Αρ. Πρωτ.: 35 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ. 32/2022:Παραχώρηση χώρου χερσαίας ζώνης λιμένα Πάργας για το έτος 2022 στην Παπανδρέου Ελένη,του Ευαγγέλου για τοποθέτηση εμπορευμάτων με σταντ έμπροσθεν του καταστήματός της
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΓΑΣ ΑΔΑ: 9ΕΛΚ46ΜΔΒΖ-84Ε 26/05/2022 Αρ. Πρωτ.: 32 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΝΤΟΥ Δ.Σ.30/2022:Παραχώρηση χώρου χερσαίας ζώνης λιμένα Πάργας για το έτος 2022 στoν Mπάκουλη Μιχαήλ,του Ευαγγέλου για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων έμπροσθεν του καταστήματός του
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΓΑΣ ΑΔΑ: ΡΧΚΝ46ΜΔΒΖ-ΕΗΤ 26/05/2022 Αρ. Πρωτ.: 30 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ.28/2022:Παραχώρηση χώρου χερσαίας ζώνης λιμένα Πάργας για το έτος 2022 στην Κόντου Γαρυφαλιά,του Νικολάου για τοποθέτηση εμπορευμάτων έμπροσθεν του καταστήματός της
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΓΑΣ ΑΔΑ: Ψ38Θ46ΜΔΒΖ-ΨΗ4 26/05/2022 Αρ. Πρωτ.: 28 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Περισσότερες Σχετικές Αποφάσεις >
Αποφάσεις Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου