Δήμος Πάργας
Υπηρεσίες
Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο

Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Πάργας, καλείται να προσφέρει υπηρεσίες κοινής ωφελείας και να συμβάλλει στην εμπορική, επιβατική, ναυτιλιακή, τουριστική και αλιευτική κίνηση και γενικότερα στην εύρυθμη λειτουργία των περιοχών αρμοδιότητάς του καθώς και στην οικονομική, κοινωνική, πολιτιστική και τουριστική ανάπτυξη της πόλης της Πάργας εν γένει, σε συνεργασία με τους φορείς που δραστηριοποιούνται στις αντίστοιχες λιμενικές ζώνες.

Διοικητικό Συμβούλιο

  1. Πρόεδρος Δ.Λ.Τ Πάργας :Νήρας Ιωάννης  με αναπληρώτρια την Ρεπάνη Αγγελική, δημοτική σύμβουλο της πλειοψηφίας
  2. Αντιπρόεδρος Δ.Λ.Τ.  Πάργας : Πηγής Σπυρίδων  με αναπληρωτή τον Γκίνη Δημήτριο, δημοτικοί σύμβουλοι προτεινόμενοι από την παράταξη της μείζονος αντιπολίτευσης
  3. Παπανικολάου Αναστάσιος , Πρόεδρος συμβουλίου Δ.Κ. Πάργας με αναπληρωτή του την Ελένη Ζυγούρη,  προτεινόμενοι από τη Δημοτική Κοινότητα Πάργας
  4. Χαλκή Αθηνά  με αναπληρώτρια την Γιούργα Ηλιάνα , δημότης
  5. Νούση Δάφνη  με αναπληρώτρια την Μήτσιου Αναστασία , δημότης
  6. Τσοβίλης Ευάγγελος  με αναπληρωτή τον Αξή Δημήτριο, δημότης
  7. Παπαδόπουλος Παναγιώτης Διοικητής Β' Λ.Τ. Πάργας  ex officio ως τακτικό μέλος  με τον νόμιμο αναπληρωτή του

Τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος αναπληρώνει ο αντιπρόεδρος.

ΝΕΟΣ ΟΡΙΣΜΟΣ ΔΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΑΡΓΑΣ

ΟΡΙΣΜΟΣ ΔΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΑΡΓΑΣ 

 

Τηλέφωνα: 20101010101Email: info@dimospargas.grΔιεύθυνση: Παραλία Πάργας 48060
Υπάλληλοι: ΔΡΙΜΤΖΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
Σχετικές Αποφάσεις
Προμήθεια ιστών-φωτιστικών,καλωδίων για την χερσαία ζώνη λιμένα Πάργας σύμφωνα με τις υπαριθ. Αποφάσεις 67/2022 του Δ.Λ.Τ.Π. και 126/2022 του Δήμου Πάργας
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΓΑΣ ΑΔΑ: 9ΖΡΖ46ΜΔΒΖ-6Ξ1 08/06/2023 Αρ. Πρωτ.: Α/7 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για την υπηρεσία ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΟΜΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΧΕΡΣΑΙΑ ΖΩΝΗ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΑΡΓΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΓΑΣ ΑΔΑ: 9ΒΜΩ46ΜΔΒΖ-ΛΦΝ 07/06/2023 Αρ. Πρωτ.: 281 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ
Εργασίες τομής και αποκατάστασης στην Χ.Ζ.Λ.Πάργας
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΓΑΣ ΑΔΑ: 9Δ7Η46ΜΔΒΖ-ΜΤΘ 07/06/2023 Αρ. Πρωτ.: 280 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Έξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων (υπερωρική απασχόληση υπαλλήλων Δήμου Πάργας)
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΓΑΣ ΑΔΑ: ΨΩΕΠ46ΜΔΒΖ-Ο4Ξ 07/06/2023 Αρ. Πρωτ.: Α/8 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Έξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων (έξοδα δημοσίευσης συνοπτικής οικονομικής κατάστασης προϋπολογισμού εσόδων - εξόδων του Ν.Π.Δ.Δ.)
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΓΑΣ ΑΔΑ: Ψ0ΗΔ46ΜΔΒΖ-Ξ20 07/06/2023 Αρ. Πρωτ.: Α/9 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Περισσότερες Σχετικές Αποφάσεις >
Αποφάσεις Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου