Δήμος Πάργας
Υπηρεσίες
Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο

Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Πάργας, καλείται να προσφέρει υπηρεσίες κοινής ωφελείας και να συμβάλλει στην εμπορική, επιβατική, ναυτιλιακή, τουριστική και αλιευτική κίνηση και γενικότερα στην εύρυθμη λειτουργία των περιοχών αρμοδιότητάς του καθώς και στην οικονομική, κοινωνική, πολιτιστική και τουριστική ανάπτυξη της πόλης της Πάργας εν γένει, σε συνεργασία με τους φορείς που δραστηριοποιούνται στις αντίστοιχες λιμενικές ζώνες.

Διοικητικό Συμβούλιο

  1. Πρόεδρος Λ.Τ. Πάργας: Νήρας Ιωάννης, Δημοτικός Σύμβουλος, με αναπληρωτή του την Αγγελική Ρεπάνη, δημοτική σύμβουλο
  2. Αντιπρόεδρος Λ.Τ.  Πάργας: Πηγής Σπυρίδων, Δημοτικός Σύμβουλος, με αναπληρωματικό μέλος το Δημήτριο Γκίνη, Δημοτικό Σύμβουλο
  3. Μήτσιου Αναστασία, δημότισσα (με γνώσεις που συνάδουν με το σκοπό του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου), με αναπληρωματικό μέλος την Αναστασία Βουρεκά του Κωνσταντίνου, δημότις ασκούσα ανάλογη επαγγελματική δράση ως ιδιοκτήτρια επιχείρησης στην Πάργα.
  4. Τούσης Γεώργιος, μέλος του συμβουλίου της κοινότητας Πάργας, με αναπληρωματικό μέλος τον Αξή Δημήτριο του Παύλου δημότη με επαγγελματική εμπειρία σε θέματα σχετικά με το σκοπό του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου
  5. Χαλκή Αθηνά δημότισσα , με αναπληρωματικό μέλος την Αθανασίου Άννα του Κωνσταντίνου, δημότις με επαγγελματική εμπειρία σε θέματα σχετικά με το σκοπό του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου.
  6. Τσοβίλης Ευάγγελος του Αθανασίου, δημότης (με επαγγελματική εμπειρία σε θέματα σχετικά με το σκοπό του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου) με αναπληρωματικό μέλος τον Νάκια Φώτιο, δημοτικό σύμβουλο
  7. Λιμενάρχης Πάργας, exofficio, ως τακτικό μέλος, με το νόμιμο αναπληρωτή του.

Τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος αναπληρώνει ο αντιπρόεδρος.

ΟΡΙΣΜΟΣ ΔΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΑΡΓΑΣ 

Τηλέφωνα: 20101010101Email: info@dimospargas.grΔιεύθυνση: Παραλία Πάργας 48060
Υπάλληλοι: ΔΡΙΜΤΖΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
Σχετικές Αποφάσεις
ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ. 119/2021 :Επανεξέταση αίτησης της Σέλιου Αγγελίνας ,του Βασίλη
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΓΑΣ ΑΔΑ: ΨΗ1346ΜΔΒΖ-Υ3Κ 30/07/2021 Αρ. Πρωτ.: 119 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ. 118/2021 :Εξέταση αίτηση της Τζιώκου Κωνσταντίνας, του Ευαγγέλου για παραχώρηση χώρου
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΓΑΣ ΑΔΑ: 6ΧΛ446ΜΔΒΖ-0Κ2 30/07/2021 Αρ. Πρωτ.: 118 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ. 114/2021:Παραχώρηση χώρου χερσαίας ζώνης λιμένα Πάργας για το έτος 2021 στην Φιλοσόφου Ελένη,του Μιχαήλ για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων έμπροσθεν του κατάστηματός του
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΓΑΣ ΑΔΑ: ΨΙ0Φ46ΜΔΒΖ-Λ1Ψ 29/07/2021 Αρ. Πρωτ.: 114 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ. 117/2021 :Παραχώρηση χώρου χερσαίας ζώνης λιμένα Πάργας για το έτος 2021 στον Νάκα Ιωάννη,του Ευαγγέλου για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων έμπροσθεν του κατάστηματός του
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΓΑΣ ΑΔΑ: 61ΛΨ46ΜΔΒΖ-ΞΨΒ 28/07/2021 Αρ. Πρωτ.: 117 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
AΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ. 116/2021 :Παραχώρηση χώρου χερσαίας ζώνης λιμένα Πάργας για το έτος 2021 στην Ζώτου Γεωργία,του Ηλία για τοποθέτηση εμπορευμάτων έμπροσθεν του κατάστηματός της
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΓΑΣ ΑΔΑ: 6Ε2546ΜΔΒΖ-ΧΨ5 28/07/2021 Αρ. Πρωτ.: 116 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Περισσότερες Σχετικές Αποφάσεις >
Αποφάσεις Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου