Δήμος Πάργας
Υπηρεσίες
Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο

Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Πάργας, καλείται να προσφέρει υπηρεσίες κοινής ωφελείας και να συμβάλλει στην εμπορική, επιβατική, ναυτιλιακή, τουριστική και αλιευτική κίνηση και γενικότερα στην εύρυθμη λειτουργία των περιοχών αρμοδιότητάς του καθώς και στην οικονομική, κοινωνική, πολιτιστική και τουριστική ανάπτυξη της πόλης της Πάργας εν γένει, σε συνεργασία με τους φορείς που δραστηριοποιούνται στις αντίστοιχες λιμενικές ζώνες.

Διοικητικό Συμβούλιο

  1. Πρόεδρος Λ.Τ. Πάργας: Νήρας Ιωάννης, Δημοτικός Σύμβουλος, με αναπληρωτή του την Αγγελική Ρεπάνη, δημοτική σύμβουλο
  2. Αντιπρόεδρος Λ.Τ.  Πάργας: Πηγής Σπυρίδων, Δημοτικός Σύμβουλος, με αναπληρωματικό μέλος το Δημήτριο Γκίνη, Δημοτικό Σύμβουλο
  3. Μήτσιου Αναστασία, δημότισσα (με γνώσεις που συνάδουν με το σκοπό του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου), με αναπληρωματικό μέλος την Αναστασία Βουρεκά του Κωνσταντίνου, δημότις ασκούσα ανάλογη επαγγελματική δράση ως ιδιοκτήτρια επιχείρησης στην Πάργα.
  4. Τούσης Γεώργιος, μέλος του συμβουλίου της κοινότητας Πάργας, με αναπληρωματικό μέλος τον Αξή Δημήτριο του Παύλου δημότη με επαγγελματική εμπειρία σε θέματα σχετικά με το σκοπό του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου
  5. Χαλκή Αθηνά δημότισσα , με αναπληρωματικό μέλος την Αθανασίου Άννα του Κωνσταντίνου, δημότις με επαγγελματική εμπειρία σε θέματα σχετικά με το σκοπό του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου.
  6. Τσοβίλης Ευάγγελος του Αθανασίου, δημότης (με επαγγελματική εμπειρία σε θέματα σχετικά με το σκοπό του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου) με αναπληρωματικό μέλος τον Νάκια Φώτιο, δημοτικό σύμβουλο
  7. Λιμενάρχης Πάργας, exofficio, ως τακτικό μέλος, με το νόμιμο αναπληρωτή του.

Τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος αναπληρώνει ο αντιπρόεδρος.

ΟΡΙΣΜΟΣ ΔΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΑΡΓΑΣ 

Τηλέφωνα: 20101010101Email: info@dimospargas.grΔιεύθυνση: Παραλία Πάργας 48060
Υπάλληλοι: ΔΡΙΜΤΖΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
Σχετικές Αποφάσεις
ΧΕΠ ΑΡΙΘ.24/2020 : Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΓΑΣ ΑΔΑ: ΩΦΑΩ46ΜΔΒΖ-7Μ8 09/10/2020 Αρ. Πρωτ.: 24/2020 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ 35/2020 :ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ»
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΓΑΣ ΑΔΑ: 63ΑΔ46ΜΔΒΖ-85Μ 07/10/2020 Αρ. Πρωτ.: 477/2020 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ 34/2020 : ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΠΡΟΜΗ- ΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ»
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΓΑΣ ΑΔΑ: ΩΣ4Π46ΜΔΒΖ-ΗΥΒ 07/10/2020 Αρ. Πρωτ.: 476/2020 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
Α.Δ.Σ. 117/2020 :Λήψη απόφασης για μείωση του χρηματικού ανταλλάγματος της παραχώρησης του ιδιαίτερου δικαιώματος απλής χρήσης των χώρων της χερσαίας ζώνης λιμένα Πάργας για το έτος 2020 λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού- COVID 2019-ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΓΑΣ ΑΔΑ: ΨΓΝΦ46ΜΔΒΖ-ΦΒ0 06/10/2020 Αρ. Πρωτ.: 117/2020 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Aπόφαση Προέδρου αριθ.πρωτ.466/33/2020 :Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ»
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΓΑΣ ΑΔΑ: 6ΒΜΙ46ΜΔΒΖ-ΓΛΣ 05/10/2020 Αρ. Πρωτ.: 466/2020 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Περισσότερες Σχετικές Αποφάσεις >
Αποφάσεις Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου