Δήμος Πάργας
Υπηρεσίες
Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο

Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Πάργας, καλείται να προσφέρει υπηρεσίες κοινής ωφελείας και να συμβάλλει στην εμπορική, επιβατική, ναυτιλιακή, τουριστική και αλιευτική κίνηση και γενικότερα στην εύρυθμη λειτουργία των περιοχών αρμοδιότητάς του καθώς και στην οικονομική, κοινωνική, πολιτιστική και τουριστική ανάπτυξη της πόλης της Πάργας εν γένει, σε συνεργασία με τους φορείς που δραστηριοποιούνται στις αντίστοιχες λιμενικές ζώνες.

Διοικητικό Συμβούλιο

  1. Πρόεδρος Λ.Τ. Πάργας: Νήρας Ιωάννης, Δημοτικός Σύμβουλος, με αναπληρωτή του την Αγγελική Ρεπάνη, δημοτική σύμβουλο
  2. Αντιπρόεδρος Λ.Τ.  Πάργας: Πηγής Σπυρίδων, Δημοτικός Σύμβουλος, με αναπληρωματικό μέλος το Δημήτριο Γκίνη, Δημοτικό Σύμβουλο
  3. Μήτσιου Αναστασία, δημότισσα (με γνώσεις που συνάδουν με το σκοπό του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου), με αναπληρωματικό μέλος την Αναστασία Βουρεκά του Κωνσταντίνου, δημότις ασκούσα ανάλογη επαγγελματική δράση ως ιδιοκτήτρια επιχείρησης στην Πάργα.
  4. Τούσης Γεώργιος, μέλος του συμβουλίου της κοινότητας Πάργας, με αναπληρωματικό μέλος τον Αξή Δημήτριο του Παύλου δημότη με επαγγελματική εμπειρία σε θέματα σχετικά με το σκοπό του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου
  5. Χαλκή Αθηνά δημότισσα , με αναπληρωματικό μέλος την Αθανασίου Άννα του Κωνσταντίνου, δημότις με επαγγελματική εμπειρία σε θέματα σχετικά με το σκοπό του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου.
  6. Τσοβίλης Ευάγγελος του Αθανασίου, δημότης (με επαγγελματική εμπειρία σε θέματα σχετικά με το σκοπό του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου) με αναπληρωματικό μέλος τον Νάκια Φώτιο, δημοτικό σύμβουλο
  7. Λιμενάρχης Πάργας, exofficio, ως τακτικό μέλος, με το νόμιμο αναπληρωτή του.

Τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος αναπληρώνει ο αντιπρόεδρος.

ΟΡΙΣΜΟΣ ΔΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΑΡΓΑΣ 

Τηλέφωνα: 20101010101Email: info@dimospargas.grΔιεύθυνση: Παραλία Πάργας 48060
Υπάλληλοι: ΔΡΙΜΤΖΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
Σχετικές Αποφάσεις
ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ. 132/2021 :Έγκριση του καταστατικού της ενεργειακής κοινότητας με την επωνυμία «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΑΡΓΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και ορισμός εκπροσώπου με τον αναπληρωτή του».
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΓΑΣ ΑΔΑ: ΨΛΙΧ46ΜΔΒΖ-ΡΓΚ 15/10/2021 Αρ. Πρωτ.: 132 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ 44/2021 :ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ KAΛΛΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ-ΛΟΥΛΟΥΔΙΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΓΑΣ ΑΔΑ: Ω3ΗΡ46ΜΔΒΖ-ΒΣΠ 15/10/2021 Αρ. Πρωτ.: 570 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ
ΑΑΥ-Ε/57/2021 :Προμήθεια καλλωπιστικών φυτών-λουλουδιών
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΓΑΣ ΑΔΑ: Ψ40Ψ46ΜΔΒΖ-ΡΛΕ 15/10/2021 Αρ. Πρωτ.: 569 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ 43/2021 :Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για την υπηρεσία «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΧΕΡΣΑΙΑΣ ΖΩΝΗΣ ΛΙΜΕΝΑ ΠΑΡΓΑΣ»
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΓΑΣ ΑΔΑ: 63Χ546ΜΔΒΖ-1ΕΥ 15/10/2021 Αρ. Πρωτ.: 565 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
ΑΑΥ-Ε 55 :Προμήθεια λοιπών υλικών ηλεκτρολογικού εξοπλισμού
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΓΑΣ ΑΔΑ: ΨΔΕ546ΜΔΒΖ-ΞΩΧ 14/10/2021 Αρ. Πρωτ.: 558 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Περισσότερες Σχετικές Αποφάσεις >
Αποφάσεις Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου