ΕΛ ΕΝ
Δήμος Πάργας
Υπηρεσίες
Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο

Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Πάργας, καλείται να προσφέρει υπηρεσίες κοινής ωφελείας και να συμβάλλει στην εμπορική, επιβατική, ναυτιλιακή, τουριστική και αλιευτική κίνηση και γενικότερα στην εύρυθμη λειτουργία των περιοχών αρμοδιότητάς του καθώς και στην οικονομική, κοινωνική, πολιτιστική και τουριστική ανάπτυξη της πόλης της Πάργας εν γένει, σε συνεργασία με τους φορείς που δραστηριοποιούνται στις αντίστοιχες λιμενικές ζώνες.

Διοικητικό Συμβούλιο

  1. Πρόεδρος Λ.Τ. Πάργας: Νήρας Ιωάννης, Δημοτικός Σύμβουλος, με αναπληρωτή του την Αγγελική Ρεπάνη, δημοτική σύμβουλο
  2. Αντιπρόεδρος Λ.Τ.  Πάργας: Πηγής Σπυρίδων, Δημοτικός Σύμβουλος, με αναπληρωματικό μέλος το Δημήτριο Γκίνη, Δημοτικό Σύμβουλο
  3. Μήτσιου Αναστασία, δημότισσα (με γνώσεις που συνάδουν με το σκοπό του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου), με αναπληρωματικό μέλος την Αναστασία Βουρεκά του Κωνσταντίνου, δημότις ασκούσα ανάλογη επαγγελματική δράση ως ιδιοκτήτρια επιχείρησης στην Πάργα.
  4. Τούσης Γεώργιος, μέλος του συμβουλίου της κοινότητας Πάργας, με αναπληρωματικό μέλος τον Αξή Δημήτριο του Παύλου δημότη με επαγγελματική εμπειρία σε θέματα σχετικά με το σκοπό του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου
  5. Χαλκή Αθηνά δημότισσα , με αναπληρωματικό μέλος την Αθανασίου Άννα του Κωνσταντίνου, δημότις με επαγγελματική εμπειρία σε θέματα σχετικά με το σκοπό του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου.
  6. Τσοβίλης Ευάγγελος του Αθανασίου, δημότης (με επαγγελματική εμπειρία σε θέματα σχετικά με το σκοπό του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου) με αναπληρωματικό μέλος τον Νάκια Φώτιο, δημοτικό σύμβουλο
  7. Λιμενάρχης Πάργας, exofficio, ως τακτικό μέλος, με το νόμιμο αναπληρωτή του.

Τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος αναπληρώνει ο αντιπρόεδρος.

ΟΡΙΣΜΟΣ ΔΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΑΡΓΑΣ 

Τηλέφωνα: 20101010101Email: info@dimospargas.grΔιεύθυνση: Παραλία Πάργας 48060
Υπάλληλοι: ΔΡΙΜΤΖΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
Σχετικές Αποφάσεις
Προμήθεια τράπεζας
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΓΑΣ ΑΔΑ: 6ΜΙ4ΩΞ0-Ο2Ω 31/12/2019 Αρ. Πρωτ.: 71-2019 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Καθορισμός ύψους ανταλλάγματος για την παραχώρηση δικαιώματος χρήσης χώρου στην χερσαία ζώνη λιμένα Πάργας για το έτος 2020
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΓΑΣ ΑΔΑ: 6Η5ΙΩΞ0-ΡΣΗ 31/12/2019 Αρ. Πρωτ.: 35-2019 Αρ. Αποφ.: 35-2019 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
Πληρωμή ηλεκτρ.ρεύματος των αρ.παροχών του Δ.Λ.Τ.Πάργας 935802130-011(από 25-7-2019 μέχρι 26-10-2019), 935827923-011(από 21-12-2018 μέχρι 17-10-2019), 935823905-017 *από 17-4-2019 μέχρι 16-10-2019)
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΓΑΣ ΑΔΑ: ΩΚΘΥΩΞ0-4ΥΠ 31/12/2019 Αρ. Πρωτ.: 59-2019 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Προμήθεια,τοποθέτηση και αποξήλωση εορταστικού διάκοσμου
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΓΑΣ ΑΔΑ: 69ΑΧΩΞ0-Φ3Φ 23/12/2019 Αρ. Πρωτ.: 69-2019 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απόδοση χαρτοσήμου ΟΓΑ χαρτοσήμου
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΓΑΣ ΑΔΑ: ΩΥ5ΑΩΞ0-Μ08 23/12/2019 Αρ. Πρωτ.: 70-2019 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Περισσότερες Σχετικές Αποφάσεις >
Αποφάσεις Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου