Δήμος Πάργας
Υπηρεσίες
Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο

Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Πάργας, καλείται να προσφέρει υπηρεσίες κοινής ωφελείας και να συμβάλλει στην εμπορική, επιβατική, ναυτιλιακή, τουριστική και αλιευτική κίνηση και γενικότερα στην εύρυθμη λειτουργία των περιοχών αρμοδιότητάς του καθώς και στην οικονομική, κοινωνική, πολιτιστική και τουριστική ανάπτυξη της πόλης της Πάργας εν γένει, σε συνεργασία με τους φορείς που δραστηριοποιούνται στις αντίστοιχες λιμενικές ζώνες.

Διοικητικό Συμβούλιο

  1. Πρόεδρος Δ.Λ.Τ Πάργας :Νήρας Ιωάννης  με αναπληρώτρια την Ρεπάνη Αγγελική, δημοτική σύμβουλο της πλειοψηφίας
  2. Αντιπρόεδρος Δ.Λ.Τ.  Πάργας : Πηγής Σπυρίδων  με αναπληρωτή τον Γκίνη Δημήτριο, δημοτικοί σύμβουλοι προτεινόμενοι από την παράταξη της μείζονος αντιπολίτευσης
  3. Παπανικολάου Αναστάσιος , Πρόεδρος συμβουλίου Δ.Κ. Πάργας με αναπληρωτή του την Ελένη Ζυγούρη,  προτεινόμενοι από τη Δημοτική Κοινότητα Πάργας
  4. Χαλκή Αθηνά  με αναπληρώτρια την Γιούργα Ηλιάνα , δημότης
  5. Νούση Δάφνη  με αναπληρώτρια την Μήτσιου Αναστασία , δημότης
  6. Τσοβίλης Ευάγγελος  με αναπληρωτή τον Αξή Δημήτριο, δημότης
  7. Παπαδόπουλος Παναγιώτης Διοικητής Β' Λ.Τ. Πάργας  ex officio ως τακτικό μέλος  με τον νόμιμο αναπληρωτή του

Τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος αναπληρώνει ο αντιπρόεδρος.

ΝΕΟΣ ΟΡΙΣΜΟΣ ΔΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΑΡΓΑΣ

ΟΡΙΣΜΟΣ ΔΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΑΡΓΑΣ 

 

Τηλέφωνα: 20101010101Email: info@dimospargas.grΔιεύθυνση: Παραλία Πάργας 48060
Υπάλληλοι: ΔΡΙΜΤΖΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
Σχετικές Αποφάσεις
Προμήθεια λοιπών υλικών συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων (Προμήθεια χρωμάτων και συναφών υλικών για τις ανάγκες του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πάργας)
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΓΑΣ ΑΔΑ: 6ΘΦΙ46ΜΔΒΖ-26Ν 30/11/2023 Αρ. Πρωτ.: Α/58 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ ΑΙΤΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΦΡΕΑΤΙΩΝ, ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ Κ.Λ.Π. ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΓΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΓΑΣ ΑΔΑ: 9ΔΣ746ΜΔΒΖ-6Δ3 30/11/2023 Αρ. Πρωτ.: 623 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ
Δαπάνες καθαρισμού φρεατίων, δεξαμενών κ.λ.π.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΓΑΣ ΑΔΑ: 6Ζ8Σ46ΜΔΒΖ-0ΗΗ 30/11/2023 Αρ. Πρωτ.: 622 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Λοιπά έξοδα τρίτων - Καθαρισμός κτιρίου Λιμενικού Ταμείο και Χερσαίας Ζώνη Λιμένα (Ολοκλήρωση σύμβασης)
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΓΑΣ ΑΔΑ: 9Υ2Ρ46ΜΔΒΖ-Φ8Ω 09/11/2023 Αρ. Πρωτ.: Α/57 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Τηλεπικοινωνιακοί λογαριασμοί (συμπεριλαμβάνονται προηγούμενες χρεώσεις από 08/04/2023 έως 09/10/2023)
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΓΑΣ ΑΔΑ: Ψ2ΤΥ46ΜΔΒΖ-ΡΜΣ 07/11/2023 Αρ. Πρωτ.: Α/56 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Περισσότερες Σχετικές Αποφάσεις >
Αποφάσεις Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου