Δήμος Πάργας
Υπηρεσίες
Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο

Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Πάργας, καλείται να προσφέρει υπηρεσίες κοινής ωφελείας και να συμβάλλει στην εμπορική, επιβατική, ναυτιλιακή, τουριστική και αλιευτική κίνηση και γενικότερα στην εύρυθμη λειτουργία των περιοχών αρμοδιότητάς του καθώς και στην οικονομική, κοινωνική, πολιτιστική και τουριστική ανάπτυξη της πόλης της Πάργας εν γένει, σε συνεργασία με τους φορείς που δραστηριοποιούνται στις αντίστοιχες λιμενικές ζώνες.

Διοικητικό Συμβούλιο

  1. Πρόεδρος Δ.Λ.Τ Πάργας :Νήρας Ιωάννης  με αναπληρώτρια την Ρεπάνη Αγγελική, δημοτική σύμβουλο της πλειοψηφίας
  2. Αντιπρόεδρος Δ.Λ.Τ.  Πάργας : Πηγής Σπυρίδων  με αναπληρωτή τον Γκίνη Δημήτριο, δημοτικοί σύμβουλοι προτεινόμενοι από την παράταξη της μείζονος αντιπολίτευσης
  3. Παπανικολάου Αναστάσιος , Πρόεδρος συμβουλίου Δ.Κ. Πάργας με αναπληρωτή του την Ελένη Ζυγούρη,  προτεινόμενοι από τη Δημοτική Κοινότητα Πάργας
  4. Χαλκή Αθηνά  με αναπληρώτρια την Γιούργα Ηλιάνα , δημότης
  5. Νούση Δάφνη  με αναπληρώτρια την Μήτσιου Αναστασία , δημότης
  6. Τσοβίλης Ευάγγελος  με αναπληρωτή τον Αξή Δημήτριο, δημότης
  7. Παπαδόπουλος Παναγιώτης Διοικητής Β' Λ.Τ. Πάργας  ex officio ως τακτικό μέλος  με τον νόμιμο αναπληρωτή του

Τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος αναπληρώνει ο αντιπρόεδρος.

ΝΕΟΣ ΟΡΙΣΜΟΣ ΔΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΑΡΓΑΣ

ΟΡΙΣΜΟΣ ΔΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΑΡΓΑΣ 

 

Τηλέφωνα: 20101010101Email: info@dimospargas.grΔιεύθυνση: Παραλία Πάργας 48060
Υπάλληλοι: ΔΡΙΜΤΖΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
Σχετικές Αποφάσεις
ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΑΡΙΘ.17/2022:ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ»
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΓΑΣ ΑΔΑ: 60Μ746ΜΔΒΖ-ΜΔ4 30/09/2022 Αρ. Πρωτ.: 565 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ 16/2022:Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ -ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ Χ.Ζ.Λ.ΠΑΡΓΑΣ»
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΓΑΣ ΑΔΑ: 9ΗΔΣ46ΜΔΒΖ-ΥΣΛ 26/09/2022 Αρ. Πρωτ.: 559 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ
ΑΑΥ.Ε./67/2022:Προμήθεια λοιπών υλικών συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΓΑΣ ΑΔΑ: 6ΗΔΟ46ΜΔΒΖ-Ξ7Η 26/09/2022 Αρ. Πρωτ.: 558 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ. 147/2022:3η Αναμόρφωση του προυπ/σμού οικον.έτους 2022 του Δ.Λ.Τ.Πάργας
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΓΑΣ ΑΔΑ: Ω8ΗΝ46ΜΔΒΖ-Ζ37 23/09/2022 Αρ. Πρωτ.: 147 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΑΑ/Ε/65/2022:Προμήθεια μεταλλικού κουτιού και φρεατίου όμβριων υδάτων για την χερσαία ζώνη λιμένα Πάργας
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΓΑΣ ΑΔΑ: 6ΚΘΓ46ΜΔΒΖ-Γ53 22/09/2022 Αρ. Πρωτ.: 542 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Περισσότερες Σχετικές Αποφάσεις >
Αποφάσεις Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου