Δήμος Πάργας
Υπηρεσίες
Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο

Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Πάργας, καλείται να προσφέρει υπηρεσίες κοινής ωφελείας και να συμβάλλει στην εμπορική, επιβατική, ναυτιλιακή, τουριστική και αλιευτική κίνηση και γενικότερα στην εύρυθμη λειτουργία των περιοχών αρμοδιότητάς του καθώς και στην οικονομική, κοινωνική, πολιτιστική και τουριστική ανάπτυξη της πόλης της Πάργας εν γένει, σε συνεργασία με τους φορείς που δραστηριοποιούνται στις αντίστοιχες λιμενικές ζώνες.

Διοικητικό Συμβούλιο

  1. Πρόεδρος Δ.Λ.Τ Πάργας :Νήρας Ιωάννης  με αναπληρώτρια την Ρεπάνη Αγγελική, δημοτική σύμβουλο της πλειοψηφίας
  2. Αντιπρόεδρος Δ.Λ.Τ.  Πάργας : Πηγής Σπυρίδων  με αναπληρωτή τον Γκίνη Δημήτριο, δημοτικοί σύμβουλοι προτεινόμενοι από την παράταξη της μείζονος αντιπολίτευσης
  3. Παπανικολάου Αναστάσιος , Πρόεδρος συμβουλίου Δ.Κ. Πάργας με αναπληρωτή του την Ελένη Ζυγούρη,  προτεινόμενοι από τη Δημοτική Κοινότητα Πάργας
  4. Χαλκή Αθηνά  με αναπληρώτρια την Γιούργα Ηλιάνα , δημότης
  5. Νούση Δάφνη  με αναπληρώτρια την Μήτσιου Αναστασία , δημότης
  6. Τσοβίλης Ευάγγελος  με αναπληρωτή τον Αξή Δημήτριο, δημότης
  7. Παπαδόπουλος Παναγιώτης Διοικητής Β' Λ.Τ. Πάργας  ex officio ως τακτικό μέλος  με τον νόμιμο αναπληρωτή του

Τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος αναπληρώνει ο αντιπρόεδρος.

ΟΡΙΣΜΟΣ ΔΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΑΡΓΑΣ 

 

Τηλέφωνα: 20101010101Email: info@dimospargas.grΔιεύθυνση: Παραλία Πάργας 48060
Υπάλληλοι: ΔΡΙΜΤΖΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
Σχετικές Αποφάσεις
ΧΕΠ/Β/3-2022:Προμήθεια Τράπεζας
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΓΑΣ ΑΔΑ: ΨΗΑΦ46ΜΔΒΖ-5ΗΦ 07/08/2022 Αρ. Πρωτ.: 3/Β ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΧΕΠ 22/2022:ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΔΙΜΗΝΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΠΌ1-7-2022 ΜΕΧΡΙ 31-7-2022
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΓΑΣ ΑΔΑ: Ε1Λ946ΜΔΒΖ-ΤΘ3 07/08/2022 Αρ. Πρωτ.: 22 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΑΑΥ Ε58/2022:Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΓΑΣ ΑΔΑ: 6ΚΠΒ46ΜΔΒΖ-ΒΙ8 05/08/2022 Αρ. Πρωτ.: 419 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
ΑΑΥ Ε57/2022:Λοιποί φόροι- Τέλη (οφειλή Κρατήσεις μηνός Δεκεμβρίου)
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΓΑΣ ΑΔΑ: ΨΗ2Γ46ΜΔΒΖ-252 05/08/2022 Αρ. Πρωτ.: 418 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
ΑΑΥ Ε56/2022:Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές.-ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΉ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΓΑΣ ΑΔΑ: Ω34Ω46ΜΔΒΖ-ΨΡΦ 04/08/2022 Αρ. Πρωτ.: 417 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Περισσότερες Σχετικές Αποφάσεις >
Αποφάσεις Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου