Δήμος Πάργας
Πολιτική Ποιότητας ISO 9001:2015
Πολιτική Ποιότητας ISO 9001:2015

Ο Δήμος Πάργας, στο πλαίσιο της εγκατάστασης Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2015 με πεδίο εφαρμογής τη διαχείριση συγχρηματοδοτούμενων έργων (τεχνικά έργα, προμήθειες, υπηρεσίες και έργα που υλοποιούνται με ίδια μέσα), θεσπίζει την παρούσα Πολιτική Ποιότητας, έτσι ώστε να εγγυάται την αναβάθμιση της οργάνωσης και την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου Πάργας, προκειμένου ο Δήμος να καταστεί αποτελεσματικότερος στην επίτευξη του αναπτυξιακού, κοινωνικού και διοικητικού ρόλου του.

Με την εφαρμογή του Συστήματος Διαχείρισης της Ποιότητας εξασφαλίζεται ότι όλες οι διαδικασίες που εφαρμόζει ο Δήμος Πάργας για τον προγραμματισμό, τον σχεδιασμό, την υλοποίηση, την
ολοκλήρωση και τον έλεγχο των πράξεων που χρηματοδοτούνται κατά την Νέα Προγραμματική Περίοδο 2021 – 2027, πληρούν τις απαιτήσεις του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων ΕΣΠΑ 2021 – 2027.

Ειδικότερα, η Διοίκηση του Δήμου Πάργας δεσμεύεται σχετικά με την εφαρμογή και την συνεχή βελτίωση του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας κατά ISO 9001:2015:

Η αποτελεσματική εφαρμογή του Συστήματος Διαχείρισης της Ποιότητας (ΣΔΠ) κατά το διεθνές πρότυπο ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2015, με πεδίο εφαρμογής την διαχείριση συγχρηματοδοτούμενων έργων (τεχνικά έργα, προμήθειες, υπηρεσίες και έργα που υλοποιούνται με ίδια μέσα), υποστηρίζεται πλήρως από την Διοίκηση του Δήμου Πάργας, η οποία δεσμεύεται για την διαρκή βελτίωση του.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΡΓΑΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ

Επιστροφή στην προηγούμενη ενότητα >