Δήμος Πάργας
Ανακοινώσεις
Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου δίμηνης στο ΔΛΤ Πάργας
21/04/2023

Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου δίμηνης διάρκειας για την κάλυψη αναγκών στην καθαριότητα της χερσαίας ζώνης λιμένα Πάργας για την διασφάλιση της δημόσιας υγείας.

Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Πάργας , σε συνέχεια της αριθμ. 21/2023 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του θα προσλάβει με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, χρονικής διάρκειας δύο (2) μηνών, τρία (3) άτομα, για την κάλυψη αναγκών στην Καθαριότητα της χερσαίας ζώνης λιμένα Πάργας για την καθαριότητα της χερσαίας ζώνης λιμένα Πάργας και συντήρησης των υποδομών της καθώς και την διασφάλιση της δημόσιας υγείας για την εξής κατά αριθμό ατόμων, ειδικότητα, με τα αντίστοιχα τυπικά προσόντα και την αντίστοιχη χρονική περίοδο:

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜ ΕΙΔΙΚΑ-ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΥΕ

ΕΡΓΑΤΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

 

ΤΡΕΙΣ (3)

 

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ

 

ΔΥΟ (2) ΜΗΝΕΣ

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και να μηνέχουν υπερβεί το 65ο έτος, να είναι υγιείς και αρτιμελείς και να έχουν την φυσική καταλληλότητα για την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης που θα καλύψουν.

Οι υποψήφιοι δεν πρέπει να έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 16 του Υπαλληλικού Κώδικα (καταδίκη, υποδικία, δικαστική συμπαράσταση) με την επιφύλαξη της επόμενης εξαίρεσης.

Να υποβάλλουν στο γραφείο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πάργας (Γρ. Λαμπράκη Πάργα) από την επομένη της δημοσίευσης της παρούσας στο χώρο ανακοινώσεων την 20/6/2022 έως και 24/6/2022 πρωτοκολλημένη αίτηση με τα δικαιολογητικά που απαιτούνται (πληροφορίες: Χατζής Γεώργιος τηλ. 2684032358 ).

Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την συνημμένη αίτηση τους πρέπει να υποβάλλουν υποχρεωτικώς τα εξής δικαιολογητικά:

Φωτοτυπία δελτίου αστυνομικής ταυτότητας.

Υπεύθυνη δήλωση (1) ότι πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους μόνιμους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του Ν.3584/2007.
(2) ότι δεν έχουν κώλυμα κατά τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν. 3584/2007 και
ότι το κρίσιμο δωδεκάμηνο έχουν ή δεν έχουν απασχοληθεί σε Δημόσια Υπηρεσία σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 παρ. 1 του Ν. 2190/94 .

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση, μαζί με τα προβλεπόμενα
δικαιολογητικά, στο γραφείο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πάργας (Γρ. Λαμπράκη Πάργα) από 19-04-2023 μέχρι και 26-4-2023

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

α) Η πρόσληψη προσωπικού για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών ή εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών, με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο μηνών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν.3584/2007, εξαιρείται των διαδικασιών του ΑΣΕΠ και των κριτηρίων πρόσληψης του άρθρου 21 του Ν.2190/1994.
β) Το προσωπικό που θα απασχοληθεί με σύμβαση ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο μηνών, δεν επιτρέπεται να απασχοληθεί με νέα δίμηνη σύμβαση εντός δώδεκα μηνών, όπως υπολογίζεται σύμφωνα με την παρ.2 του άρθρου 21 του Ν.2190/1994. Επίσης έχει κώλυμα υπέρβασης οκτάμηνης απασχόλησης μέσα στο κρίσιμο δωδεκάμηνο (παρ.2 του άρθρου 21 του Ν.2190/1994) για νέα απασχόληση οκτάμηνης διάρκειας.

γ) Παράταση, ανανέωση ή μετατροπή της δίμηνης σύμβασης σε σύμβαση αορίστου χρόνου είναι αυτοδικαίως άκυρη.

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ

Ολόκληρη η ανακοίνωση θα αναρτηθεί στο χώρο των ανακοινώσεων της Δημοτικής Επιχείρησης και στον ιστότοπο του Δήμου Πάργας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 2023

Απόφαση 21η 2023 Πρόσληψη Προσωπικού

Επιστροφή στην προηγούμενη ενότητα >