Δήμος Πάργας
Σχολική Επιτροπή ΠΕ
Ανάδειξη αναδόχου κυλικείου 2ου Δημοτικού Σχολείου Καναλακίου
08/10/2020

Από το Πρακτικό της αριθμ. 13 / 2020 συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Πάργας»

Θ Ε Μ Α 2ο: «Συγκρότηση Επιτροπής Ελέγχου λειτουργίας του σχολικού κυλικείου 2ου Δημοτικού Σχολείου Καναλακίου».

Στο Καναλάκι, και στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημαρχιακού καταστήματος, την 28/09/2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:30 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο του ΝΠΔΔ «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Πάργας» μετά από την αριθ. 13/Α.Π.9473/2020 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου, κας Ρεπάνη Αγγελικής, που νόμιμα δόθηκε σε καθένα από τα μέλη του, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Σχετικά με το θέμα λήφθηκαν οι ακόλουθες αποφάσεις:

Α28 13 2020 ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΧ ΕΠ Α ΣΥΓΚΡ ΕΠΙΤΡ ΕΛΕΓΧ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ 2ου ΔΗΜ ΚΑΝΑΛ διαυγεια ΨΟΞ8ΩΞ0-5ΕΦ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΥΛ 2 ΔΗΜ ΚΑΝΑΛΑΚΙΟΥ ΚΑΡΥΔΗΣ ΑΓΓ διαυγεια 6ΒΚΧΩΞ0-ΑΦΠ

Α27 13 2020 ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΧ ΕΠ Α ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΔΙΑΓ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ 2ου ΔΗΜ ΚΑΝΑΛ διαυγεια Ω09ΧΩΞ0-9ΘΨ

Επιστροφή στην προηγούμενη ενότητα >