Δήμος Πάργας
Σχολική Επιτροπή ΠΕ
Αποφάσεις συνεδρίασης Επιτροπής Α/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Πάργας 21/12/2020
28/12/2020

Στο Καναλάκι, και στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημαρχιακού καταστήματος, σήμερα την 21/12/2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:30 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη, το
Διοικητικό Συμβούλιο του ΝΠΔΔ «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Πάργας» μετά από την αριθ. 14/Α.Π.12876/16.12.2020 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου, κας
Ρεπάνη Αγγελικής, που νόμιμα δόθηκε σε καθένα από τα μέλη του, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία και λήφθηκαν οι ακόλουθες αποφάσεις:

Επιστροφή στην προηγούμενη ενότητα >