Δήμος Πάργας
Σχολική Επιτροπή ΔΕ
Αποφάσεις συνεδρίασης Σχ.Επιτροπής Β/θμιας Εκπαίδευσης 18/12/2020
27/12/2020

Στο Καναλάκι, και στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημαρχιακού καταστήματος, σήμερα την 18/12/2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ. , συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το
Διοικητικό Συμβούλιο του ΝΠΔΔ «Ενιαία Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Πάργας» μετά από την αριθμ.14/Α.Π.12808/15.12.2020 έγγραφη πρόσκληση του
Προέδρου, κ. Μπούσιου Δημήτριου, που νόμιμα δόθηκε σε καθένα από τα μέλη του για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Διαπιστώθηκε νόμιμη
απαρτία και η λήφθηκαν οι ακόλουθες αποφάσεις:

Επιστροφή στην προηγούμενη ενότητα >