Δήμος Πάργας
Αποφάσεις

Φίλτρα Αναζήτησης

  • ΔΗΜΑΡΧΟΣ
  • ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
  • ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΓΑΣ
  • ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ
  • ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΠΕΡΙ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΠΑΡΓΑΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 9ΘΘ0ΩΞ0-72Μ 12/06/2024 Αρ. Πρωτ.: 329/2024 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ
ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΥΘΑΙΡΕΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝ. ΧΩΡΟΥ (ΤΡΑΠΕΖΟΚΑΘΙΣΜΑΤΑ Κ.Λ.Π) ΚΑΙ ΑΙΓΙΑΛΟΥ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 61ΥΨΩΞ0-ΨΞΛ 06/06/2024 Αρ. Πρωτ.: 6655/307/3-6-2024 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
Αδυναμία λειτουργίας Αυτοτελούς Γραφείου Εσωτερικού Ελέγχου
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 6ΝΘ4ΩΞ0-2ΞΓ 25/04/2024 Αρ. Πρωτ.: 177/2024 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Εγχειρίδιο Εσωτερικών Ελέγχων του Αυτοτελούς Γραφείου Εσωτερικού Ελέγχου Δήμου Πάργας
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 9Λ4ΣΩΞ0-ΖΥ8 25/04/2024 Αρ. Πρωτ.: 221/2024 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΔΗΜ.ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑ, ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ (ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ)
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 9ΜΝΟΩΞ0-ΥΔΨ 15/04/2024 Αρ. Πρωτ.: 187/2024 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Δ.Σ. ΚΑΙ ΛΗΞΙΑΡΧΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΓΑΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 6ΘΝΛΩΞ0-ΣΧΒ 03/04/2024 Αρ. Πρωτ.: 147/2024 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΚΑΘΙΕΡΩΣΗΣ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ, ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ, ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2024
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 6ΘΣ4ΩΞ0-ΞΧΒ 03/04/2024 Αρ. Πρωτ.: 146/2024 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΚΑΘΙΕΡΩΣΗΣ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ, ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ, ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2024
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: Ψ7ΙΗΩΞ0-ΖΘΚ 03/04/2024 Αρ. Πρωτ.: 145/2024 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2021 ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΓΑΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: ΡΨΑΠΩΞ0-7Ε6 03/04/2024 Αρ. Πρωτ.: 150/2024 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ
Δημοσίευση ανακοίνωσης υπ' αριθ. ΣΟΧ 1/2024 για την πρόσληψη προσωπικού με σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 95ΡΜΩΞ0-80Ο 27/03/2024 Αρ. Πρωτ.: 3492/123 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ
Δημοσίευση ανακοίνωσης υπ' αριθ. ΣΟΧ 1/2024 για την πρόσληψη προσωπικού με σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 6ΚΔΜΩΞ0-1Θ6 27/03/2024 Αρ. Πρωτ.: 3484/121 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ
Εντολή μετακίνησης του κ. Μπόχτη Θωμά στην Αθήνα από τις 19 Δεκεμβρίου 2023 έως και την 23 Δεκεμβρίου 2023
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 66ΓΣΩΞ0-Θ2Λ 19/03/2024 Αρ. Πρωτ.: 12789/27-10-2023 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Αποκατάσταση Βατότητας Οδικού Δικτύου Δήμου Πάργας
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 6ΓΞΩΩΞ0-Γ5Τ 19/03/2024 Αρ. Πρωτ.: 932 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ
Ορισμός υπεύθυνου για θέματα ζώων συντροφιάς στο Δήμο Πάργας.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 9ΒΧΘΩΞ0-Θ1Ψ 12/03/2024 Αρ. Πρωτ.: 85/2798/11-03-2024 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Προμήθεια εργαλείων και λοιπού εξοπλισμού
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 60ΩΞΩΞ0-ΣΙΘ 08/03/2024 Αρ. Πρωτ.: 2681 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ
Εντολή διενέργειας Εσωτερικού Ελέγχου σε διαδικασίες της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: Ψ2Ξ5ΩΞ0-ΕΑΗ 08/03/2024 Αρ. Πρωτ.: 2710/2024 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Ξυλουργικές εργασίες για την Δ.Ε. Πάργας
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: ΨΥΧΕΩΞ0-ΞΝΛ 07/03/2024 Αρ. Πρωτ.: 2638 /78 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ
Κανονισμός Λειτουργίας του Αυτοτελούς Γραφείου Εσωτερικού Ελέγχου Δήμου Πάργας
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 6Η67ΩΞ0-ΒΗΤ 07/03/2024 Αρ. Πρωτ.: 80/2024 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Έγκριση Ετήσιου Προγράμματος Εργασιών Εσωτερικού Ελέγχου , για το έτος 2024
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: Ρ7Π0ΩΞ0-ΨΘ8 07/03/2024 Αρ. Πρωτ.: 79/2024 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
προμήθεια και τοποθέτηση νέου κινητήρα γεώτρησης στη θέση «Λένη» στο Τ.Κ Καναλακίου.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: ΨΩΝΞΩΞ0-ΕΝ5 28/02/2024 Αρ. Πρωτ.: 2319/63 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ
1 2 3 153