Δήμος Πάργας
Αποφάσεις

Φίλτρα Αναζήτησης

  • ΔΗΜΑΡΧΟΣ
  • ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
  • ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΓΑΣ
  • ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ
  • ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Συγκρότηση Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής Δήμου Πάργας.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: ΨΝΜΔΩΞ0-ΗΞ3 27/02/2024 Αρ. Πρωτ.: 10-2024 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Έγκριση προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων, ΟΠΔ και τεχνικού προγράμματος Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πάργας οικονομικού έτους 2024.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: ΡΡΧΕΩΞ0-ΔΩΜ 27/02/2024 Αρ. Πρωτ.: 37-2024 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Ορισμός μελών για την συγκρότηση Πρωτοβάθμιου και Δευτεροβάθμιου Συμβουλίου ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων Π.Ε. Πρέβεζας έτους 2024.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: 602ΧΩΞ0-ΖΒ4 27/02/2024 Αρ. Πρωτ.: 53-2024 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης προυπολογισμού Δήμου Πάργας για το Δ΄τρίμηνο έτους 2023.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: ΨΤΗΣΩΞ0-26Μ 27/02/2024 Αρ. Πρωτ.: 38-2024 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Έγκριση οικονομικών καταστάσεων του Δήμου μας, (Ισολογισμός, Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσεως, Πίνακα Διαθέσεως Αποτελεσμάτων και Προσάρτημα) για την χρήση 2021 καθώς και τον Ταμειακό Απολογισμό των εσόδων και εξόδων της ίδιας περιόδου.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: ΨΞΤΜΩΞ0-ΓΘ4 27/02/2024 Αρ. Πρωτ.: 36-2024 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Έκδοση διαπιστωτικής πράξης σε μορφή πινάκων των πωλητών που δραστηριοποιούνται στις λαϊκές αγορές του Δήμου, της παρ. 4 του άρθρου 66 του Ν.4849/2021 (207 Α΄), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: ΕΦ08ΩΞ0-6ΚΡ 26/02/2024 Αρ. Πρωτ.: 8-2024 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Έγκριση μελέτης εισόδου - εξόδου σε αγροτεμάχιο ιδιοκτησίας Ευάγγελου Βάσσου στη Δ.Κ. Καναλλακίου ,Δήμου Πάργας.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: 9ΞΗΓΩΞ0-ΕΧΦ 26/02/2024 Αρ. Πρωτ.: 51-2024 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Έγκριση παραχώρησης σε κοινή χρήση έκτασης ιδιοκτησίας Σιάνου Ευφροσύνης στην Τ.Κ. Ανθούσας, Δήμου Πάργας.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: ΨΗΘΞΩΞ0-Λ30 26/02/2024 Αρ. Πρωτ.: 50-2024 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Συζήτηση και λήψη απόφασης για την διοργάνωση φυσικής δραστηριότητας αναψυχής που θα διεξαχθεί εντός των ορίων του Δήμου Πάργας με την ονομασία 3rd ACHERON HEALTH RUN , από την ΕΕΕΔ –Καναλλακίου και το Δήμο Πάργας.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: 6615ΩΞ0-Ε0Ν 21/02/2024 Αρ. Πρωτ.: 35-2024 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Έγκριση λύσης μίσθωσης αγροτεμαχίου στην Τ.Κ. Σταυροχωρίου και επανεκμίσθωσης αυτού με τη διαδικασία της πλειοδοτικής δημοπρασίας.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: 6Ρ85ΩΞ0-0ΧΩ 21/02/2024 Αρ. Πρωτ.: 34-2024 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου Πάργας στις συναλλαγές με την Τράπεζα της Ελλάδος.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: ΨΔΛ5ΩΞ0-Τ6Η 19/02/2024 Αρ. Πρωτ.: 31-2024 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Ορισμός διαχειριστή των τραπεζικών λογαριασμών του Δήμου Πάργας στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: ΡΚ21ΩΞ0-ΗΚ3 16/02/2024 Αρ. Πρωτ.: 29-2024 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Εκλογή αντιπροσώπων-μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο του Αναγκαστικού Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Διαχειριστικής Ενότητας Περιφέρειας Ηπείρου.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: ΡΗ2ΨΩΞ0-ΣΟ7 16/02/2024 Αρ. Πρωτ.: 33-2024 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Ορισμός διαχειριστή των τραπεζικών λογαριασμών του Δήμου Πάργας στην Συνεταιριστική Τράπεζα Ηπείρου.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: 9ΦΖΨΩΞ0-Γ3Β 16/02/2024 Αρ. Πρωτ.: 32-2024 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Ορισμός διαχειριστή των τραπεζικών λογαριασμών του Δήμου Πάργας στην Τράπεζα ΠΕΙΡΑΙΩΣ.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: 93ΘΩΩΞ0-ΞΕ8 16/02/2024 Αρ. Πρωτ.: 30-2024 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής συμβάσεων προμηθειών και παροχής υπηρεσιών (ειδικών γνώσεων ή μη) της Δ.Ε. Πάργας και της Δ.Ε. Καναλακίου έτους 2024.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: 66ΙΙΩΞ0-Ο3Ζ 15/02/2024 Αρ. Πρωτ.: 23-2024 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Ορισμός μελών για συγκρότηση επιτροπής εκτίμησης και καταλληλότητας ακινήτων , Δήμου Πάργας.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: 6ΨΜΔΩΞ0-ΤΔΓ 15/02/2024 Αρ. Πρωτ.: 22-2024 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Ορισμός μελών επιτροπής Διαχείρισης και Αξιολόγησης των αιτήσεων εγγραφής στο Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Πάργας, σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας του.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: ΨΩΣΝΩΞ0-ΥΩΤ 15/02/2024 Αρ. Πρωτ.: 12-2024 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Λήψη απόφασης αποδοχής ή μη δακοκτονίας περιόδου 2024 ,Δήμου Πάργας.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: ΨΛ51ΩΞ0-8Ρ7 15/02/2024 Αρ. Πρωτ.: 14-2024 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Έγκριση παράτασης του έργου με τίτλο «Τσιμεντοστρώσεις Δ.Ε. Πάργας».
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: 6Ξ7ΦΩΞ0-8ΩΑ 14/02/2024 Αρ. Πρωτ.: 187-2023 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
1 2 3 63