Δήμος Πάργας
Αποφάσεις

Φίλτρα Αναζήτησης

  • ΔΗΜΑΡΧΟΣ
  • ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
  • ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΓΑΣ
  • ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ
  • ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Ορθή Επανάληψη Απόφαση 19η 2023 Καθορισμός ύψους ανταλλάγματος
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΓΑΣ ΑΔΑ: 669Ο46ΜΔΒΖ-ΞΝΔ 22/03/2023 Αρ. Πρωτ.: 19/2023 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Καθορισμός ύψους ανταλλάγματος για την παραχώρηση δικαιώματος χρήσης χώρου στην χερσαία ζώνη λιμένα Πάργας για το έτος 2023.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΓΑΣ ΑΔΑ: 6Π9Ω46ΜΔΒΖ-3Χ3 17/03/2023 Αρ. Πρωτ.: 19/2023 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Κατάρτιση τεχνικού Προγράμματος Έτους 2023
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΓΑΣ ΑΔΑ: 6ΨΔΡ46ΜΔΒΖ-ΧΙ0 17/03/2023 Αρ. Πρωτ.: 17/2023 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Έγκριση μηνιαίoυ κλεισίματος χρηματικής διαχείρισης ταμείου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πάργας από 01/01/2023 έως 31/01/2023
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΓΑΣ ΑΔΑ: ΨΝΟ746ΜΔΒΖ-ΒΑΟ 15/03/2023 Αρ. Πρωτ.: 15/2023 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Έγκριση μηνιαίoυ κλεισίματος χρηματικής διαχείρισης ταμείου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πάργας από 01/02/2023 έως 28/02/2023
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΓΑΣ ΑΔΑ: ΩΖ0Ε46ΜΔΒΖ-ΡΜ5 15/03/2023 Αρ. Πρωτ.: 16/2023 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΟΓΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ 20% ΑΕΠΠ ΧΕΠ: Α/66,Α/69,Α/73,Α/84,Α/85
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΓΑΣ ΑΔΑ: 67Ε446ΜΔΒΖ-ΘΣΛ 14/03/2023 Αρ. Πρωτ.: Δ/4 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΟΓΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ 20% Συμβάσεων ΧΕΠ: Α/66,Α/69,Α/73,Α/84,Α/85
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΓΑΣ ΑΔΑ: 66ΛΓ46ΜΔΒΖ-ΟΓ2 14/03/2023 Αρ. Πρωτ.: Δ/5 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ Φόρος 8% ΧΕΠ: Α/63,Α/64,Α/65,Α/66,Α/69,Α/79,Α/81,Α/84,Α/85
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΓΑΣ ΑΔΑ: Ψ56Θ46ΜΔΒΖ-ΟΟΩ 14/03/2023 Αρ. Πρωτ.: Δ/8 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ Χαρτόσημο 3% ΑΕΠΠ ΧΕΠ: Α/66,Α/69,Α/73,Α/84,Α/85
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΓΑΣ ΑΔΑ: 6Ξ3946ΜΔΒΖ-ΛΡΨ 14/03/2023 Αρ. Πρωτ.: Δ/9 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ Χαρτοσημο 3% Συμβάσεων ΧΕΠ: Α/66,Α/69,Α/73,Α/84,Α/85
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΓΑΣ ΑΔΑ: Ψ2Σ646ΜΔΒΖ-ΜΝ8 14/03/2023 Αρ. Πρωτ.: Δ/10 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΥΠΕΡ ΕΑΔΗΣΥ 0,10% ΧΕΠ: Α/78,Α/80,Α/86
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΓΑΣ ΑΔΑ: 64ΚΟ46ΜΔΒΖ-Π5Ζ 14/03/2023 Αρ. Πρωτ.: Δ/6 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ Φόρος 4% ΧΕΠ: Α/73,Α/78,Α/80,Α/83,Α/86
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΓΑΣ ΑΔΑ: 6ΒΧΑ46ΜΔΒΖ-Δ16 14/03/2023 Αρ. Πρωτ.: Δ/7 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ Ε.Α.Α.ΔΗ.Σ 0,07% Συμβάσεων ΧΕΠ: Α/66,Α/69,Α/73,Α/84,Α/85
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΓΑΣ ΑΔΑ: ΨΖΝ546ΜΔΒΖ-ΖΔΣ 14/03/2023 Αρ. Πρωτ.: Δ/1 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΥΠΕΡ ΑΕΠΠ ΧΕΠ: Α/66,Α/69,Α/73,Α/84,Α/85
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΓΑΣ ΑΔΑ: 6ΨΚΗ46ΜΔΒΖ-2ΘΟ 14/03/2023 Αρ. Πρωτ.: Δ/2 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ Ε.Α.Α.ΔΗ.Σ 0,10% Συμβάσεων ΧΕΠ: Α/81,Α/83
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΓΑΣ ΑΔΑ: 68ΙΜ46ΜΔΒΖ-8ΔΑ 14/03/2023 Αρ. Πρωτ.: Δ/3 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Απόδοση ΑΕΠΠ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΓΑΣ ΑΔΑ: ΨΥ4Ξ46ΜΔΒΖ-0ΩΚ 13/03/2023 Αρ. Πρωτ.: Ε/7 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Απόδοση ΟΓΑ χαρτοσήμου ΑΕΠΠ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΓΑΣ ΑΔΑ: 6ΓΟΞ46ΜΔΒΖ-ΓΓΒ 13/03/2023 Αρ. Πρωτ.: Ε/6 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Χαρτόσημο - Ο.Γ.Α Συμβάσεων 0,10%
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΓΑΣ ΑΔΑ: 6ΨΜΨ46ΜΔΒΖ-7Μ2 13/03/2023 Αρ. Πρωτ.: Ε/5 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Αποδοση Ε.Α.Α.ΔΗ.Σ 0,10%
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΓΑΣ ΑΔΑ: Ψ57Λ46ΜΔΒΖ-Ε2Χ 13/03/2023 Αρ. Πρωτ.: Ε/4 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Απόδοση χαρτοσήμου
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΓΑΣ ΑΔΑ: 68Θ346ΜΔΒΖ-ΡΜΟ 13/03/2023 Αρ. Πρωτ.: Ε/3 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
1 2 3 75