ΕΛ ΕΝ
Δήμος Πάργας
Αποφάσεις

Φίλτρα Αναζήτησης

  • ΔΗΜΑΡΧΟΣ
  • ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
  • ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΓΑΣ
  • ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ
  • ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Προμήθεια τράπεζας
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΓΑΣ ΑΔΑ: 6ΜΙ4ΩΞ0-Ο2Ω 31/12/2019 Αρ. Πρωτ.: 71-2019 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Καθορισμός ύψους ανταλλάγματος για την παραχώρηση δικαιώματος χρήσης χώρου στην χερσαία ζώνη λιμένα Πάργας για το έτος 2020
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΓΑΣ ΑΔΑ: 6Η5ΙΩΞ0-ΡΣΗ 31/12/2019 Αρ. Πρωτ.: 35-2019 Αρ. Αποφ.: 35-2019 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
Πληρωμή ηλεκτρ.ρεύματος των αρ.παροχών του Δ.Λ.Τ.Πάργας 935802130-011(από 25-7-2019 μέχρι 26-10-2019), 935827923-011(από 21-12-2018 μέχρι 17-10-2019), 935823905-017 *από 17-4-2019 μέχρι 16-10-2019)
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΓΑΣ ΑΔΑ: ΩΚΘΥΩΞ0-4ΥΠ 31/12/2019 Αρ. Πρωτ.: 59-2019 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Προμήθεια,τοποθέτηση και αποξήλωση εορταστικού διάκοσμου
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΓΑΣ ΑΔΑ: 69ΑΧΩΞ0-Φ3Φ 23/12/2019 Αρ. Πρωτ.: 69-2019 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απόδοση χαρτοσήμου ΟΓΑ χαρτοσήμου
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΓΑΣ ΑΔΑ: ΩΥ5ΑΩΞ0-Μ08 23/12/2019 Αρ. Πρωτ.: 70-2019 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Συμπληρωματική -Απόδοση χαρτοσήμου παρελθόντων ετών
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΓΑΣ ΑΔΑ: 9ΨΕΞΩΞ0-145 23/12/2019 Αρ. Πρωτ.: 602/2019 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Ανατροπή ΑΑΥ-Αποδέσμευση
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΓΑΣ ΑΔΑ: 6ΑΗΑΩΞ0-Υ97 23/12/2019 Αρ. Πρωτ.: 601-2019 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Προμήθεια τράπεζας (1-4-8%) 12ου 2018,2019
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΓΑΣ ΑΔΑ: ΩΝΣΧΩΞ0-ΚΥΜ 23/12/2019 Αρ. Πρωτ.: 68/2019 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Πληρωμή εισφορών 2018 ΕΚΟΕΜΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΓΑΣ ΑΔΑ: 9ΛΓΠΩΞ0-1ΨΓ 22/12/2019 Αρ. Πρωτ.: 67-2019 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Πληρωμή τακτικού ελέγχου των οικον.καταστάσεων της απογραφής έναρξης 1-1-2015 ,χρησης 2015,2016 και 2017
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΓΑΣ ΑΔΑ: 7ΜΥΝΩΞ0-Π76 20/12/2019 Αρ. Πρωτ.: 66/2019 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Έγκριση προσχεδίου προυπ/σμού οικον.έτους 2020
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΓΑΣ ΑΔΑ: Ω735ΩΞ0-ΠΞΡ 19/12/2019 Αρ. Πρωτ.: 37/2019 Αρ. Αποφ.: 37/2019 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Εξωδικαστικός συμβιβασμός βάσει της αριθ.121/2017 δικαστικής απόφασης Ειρηνοδικείου Πρέβεζας (αριθ.τιμολογίου 86/11/5/2012 επ΄ονόματι Νόβα Γεωργίου)
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΓΑΣ ΑΔΑ: 7ΧΜΖΩΞ0-ΤΣ9 19/12/2019 Αρ. Πρωτ.: 65/2019 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΓΑΣ ΑΔΑ: 6Μ9ΓΩΞ0-ΩΒΞ 19/12/2019 Αρ. Πρωτ.: 598/2019 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Προμήθεια ,τοποθέτηση και αποξήλωση εορταστικού διάκοσμου
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΓΑΣ ΑΔΑ: ΨΟΑΚΩΞ0-Μ6Β 17/12/2019 Αρ. Πρωτ.: 593-2019 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΑΚΟΣΜΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΓΑΣ ΑΔΑ: 602ΝΩΞ0-ΘΙΒ 16/12/2019 Αρ. Πρωτ.: 590-2019 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Ανανέωση νομιμοποίησης προς την Τράπεζα Πειραιώς
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΓΑΣ ΑΔΑ: 66ΣΟΩΞ0-ΔΞ8 16/12/2019 Αρ. Πρωτ.: 64-2019 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Παροχή υπηρεσιών προστασίας θαλάσσιου περιβάλλοντος για τις λιμενικές εγκαταστάσεις του Δ.Λ.Τ.Πάργας(από 5-6-2019 έως5-12-2019)
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΓΑΣ ΑΔΑ: 9ΨΟΞΩΞ0-ΒΓΡ 10/12/2019 Αρ. Πρωτ.: 63-2019 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Λογιστική υποστήριξη Δ.Λ.Τ. Πάργας έτους 2019(3η δόση)
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΓΑΣ ΑΔΑ: ΡΟΜΔΩΞ0-ΟΕΚ 09/12/2019 Αρ. Πρωτ.: 62-2019 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Συντήρηση του πληροφοριακού συστήματος Δ.Λ.Τ Πάργας (3η δόση).
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΓΑΣ ΑΔΑ: Ψ55ΔΩΞ0-8ΧΒ 09/12/2019 Αρ. Πρωτ.: 61-2019 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Πληρωμή λογαριασμού ΟΤΕ περιόδου από 8-6-2019 έως 7-10-2019
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΓΑΣ ΑΔΑ: Ψ6ΞΡΩΞ0-8Γ7 09/12/2019 Αρ. Πρωτ.: 60-2019 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
1 2 3 22