Δήμος Πάργας
Αποφάσεις

Φίλτρα Αναζήτησης

  • ΔΗΜΑΡΧΟΣ
  • ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
  • ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΓΑΣ
  • ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ
  • ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός - Προμήθεια ηλεκτρικής σκούπας πεζού χειριστή για το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Πάργας
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΓΑΣ ΑΔΑ: ΨΡ8746ΜΔΒΖ-ΝΩΗ 16/05/2024 Αρ. Πρωτ.: Α/10 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Προμήθεια λοιπών υλικών ηλεκτρολογικού εξοπλισμού
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΓΑΣ ΑΔΑ: Ψ1ΛΙ46ΜΔΒΖ-ΞΔΟ 16/05/2024 Αρ. Πρωτ.: Α/16 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Δαπάνες χερσαίας ζώνης Λιμένα - χωματουργικές εργασίες στην χερσαία ζώνη λιμένα Πάργας
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΓΑΣ ΑΔΑ: 6Θ4Ι46ΜΔΒΖ-ΧΜΒ 16/05/2024 Αρ. Πρωτ.: Α/15 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Συντήρηση και επισκευή κιβωτίων παροχής ηλεκτρικού και ύδατος (pillar)
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΓΑΣ ΑΔΑ: ΨΞΒΝ46ΜΔΒΖ-7Γ5 16/05/2024 Αρ. Πρωτ.: Α/14 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Αμοιβή ορκωτού λογιστή για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων για το έτος 2022 του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πάργας
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΓΑΣ ΑΔΑ: Ψ09Β46ΜΔΒΖ-ΥΑΑ 16/05/2024 Αρ. Πρωτ.: Α/9 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Δαπάνες χερσαίας ζώνης Λιμένα- Παροχή υπηρεσιών προστασίας θαλάσσιου περιβάλλοντος
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΓΑΣ ΑΔΑ: 95ΕΞ46ΜΔΒΖ-ΚΦΦ 14/05/2024 Αρ. Πρωτ.: 252 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
ΈΓΚΡΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ «ΔΑΠΑΝΕΣ ΧΕΡΣΑΙΑΣ ΖΩΝΗΣ ΛΙΜΕΝΑ - ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΥ Δ.Λ.Τ. ΠΑΡΓΑΣ»
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΓΑΣ ΑΔΑ: 6ΕΤΚ46ΜΔΒΖ-9ΩΤ 14/05/2024 Αρ. Πρωτ.: 253/14-05-2024 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ
Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΓΑΣ ΑΔΑ: Ρ49346ΜΔΒΖ-ΑΙΩ 09/05/2024 Αρ. Πρωτ.: Β/4 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΓΑΣ ΑΔΑ: ΡΡΚ846ΜΔΒΖ-Τ0Ε 09/05/2024 Αρ. Πρωτ.: Β/3 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2024 (16-04-2024 έως 30-04-2024)
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΓΑΣ ΑΔΑ: 9ΠΒ146ΜΔΒΖ-ΟΑΥ 09/05/2024 Αρ. Πρωτ.: Α/13 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Αμοιβές και Προμήθειες Τραπεζών Απριλίου 2024
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΓΑΣ ΑΔΑ: 9ΧΟΒ46ΜΔΒΖ-ΞΗΙ 08/05/2024 Αρ. Πρωτ.: Β/3 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Έργα Προστασίας και Αναβάθμισης Παράκτιας Ζώνης
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΓΑΣ ΑΔΑ: 9ΘΗ546ΜΔΒΖ-ΛΘ3 08/05/2024 Αρ. Πρωτ.: 239 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2024 ΤΟΥ Δ.Λ.Τ. ΠΑΡΓΑΣ»
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΓΑΣ ΑΔΑ: 6Ι0Β46ΜΔΒΖ-733 01/05/2024 Αρ. Πρωτ.: 234 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ 2024 ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΚΑΤΑΣΤ. ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ Δ.Λ.Τ. ΠΑΡΓΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΓΑΣ ΑΔΑ: 6Θ8Ε46ΜΔΒΖ-ΝΟΓ 01/05/2024 Αρ. Πρωτ.: 230 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ- ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ»
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΓΑΣ ΑΔΑ: ΨΡ1Θ46ΜΔΒΖ-ΛΛΥ 01/05/2024 Αρ. Πρωτ.: 228 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ
Κράτηση ΕΚΟΕΜΝ 2022
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΓΑΣ ΑΔΑ: ΨΒΤΖ46ΜΔΒΖ-Ν92 29/04/2024 Αρ. Πρωτ.: Α/11 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Απόδοση Χαρτόσημου ΟΓΑ χαρτοσήμου για το έτος 2021 και 2022
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΓΑΣ ΑΔΑ: Ρ11546ΜΔΒΖ-1ΚΖ 29/04/2024 Αρ. Πρωτ.: Α/12 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΛΟΙΠΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ- ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ»
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΓΑΣ ΑΔΑ: 69ΞΨ46ΜΔΒΖ-ΣΥΠ 26/04/2024 Αρ. Πρωτ.: 223 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ
Συγκρότηση επιτροπών διενέργειας ,παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών και υπηρεσιών για το έτος 2024.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΓΑΣ ΑΔΑ: 9Π2Κ46ΜΔΒΖ-29Β 25/04/2024 Αρ. Πρωτ.: 17/2024 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για την υπηρεσία «Συντήρηση - υποστήριξη των εφαρμογών λογισμικού των οικονομικών και διοικητικών υπηρεσιών για το έτος 2024» του Δ.Λ.Τ. Πάργας.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΓΑΣ ΑΔΑ: 9ΔΖΞ46ΜΔΒΖ-ΤΔΦ 25/04/2024 Αρ. Πρωτ.: 206 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ
1 2 3 103