Δήμος Πάργας
Αποφάσεις

Φίλτρα Αναζήτησης

  • ΔΗΜΑΡΧΟΣ
  • ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
  • ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΓΑΣ
  • ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ
  • ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Λήψη απόφασης για την δημιουργία θέσεων μαθητείας για το μεταλυκειακό έτος 2021-2022 του ΕΠΑΛ.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: 6Σ8ΡΩΞ0-ΠΕ0 24/09/2021 Αρ. Πρωτ.: 275-2021 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Εξειδίκευση πίστωσης για την επιχορήγηση του αθλητικού συλλόγου «Αθλητική Ένωση Καναλλακίου».
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: ΨΝΟΕΩΞ0-1ΝΔ 24/09/2021 Αρ. Πρωτ.: 273-2021 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Έγκριση 1ης αναμόρφωσης προυπολογισμού Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου οικ. Έτους 2021.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: 6263ΩΞ0-8ΓΛ 24/09/2021 Αρ. Πρωτ.: 271-2021 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Λήψη απόφασης για πρόσληψη προσωπικού μέσω του προγράμματος ενίσχυσης εργοδοτών για πρόσληψη ανέργων ατόμων με αναπηρία (ΑμεΑ).
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: 6ΑΜΥΩΞ0-ΕΧ1 24/09/2021 Αρ. Πρωτ.: 259-2021 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Λήψη απόφασης για διαγραφές ή επιστροφές ποσών λόγω λανθασμένων εγγραφών στα τέλη ύδρευσης.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: 9ΠΜ4ΩΞ0-Ξ77 24/09/2021 Αρ. Πρωτ.: 274-2021 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
6η αναμόρφωση προυπολογισμού οικ. Έτους 2021.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: 9ΒΝ2ΩΞ0-ΘΧΒ 23/09/2021 Αρ. Πρωτ.: 269-2021 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Έγκριση μηνιαίου κλεισίματος χρηματικής διαχείρισης Δημοτικού Ταμείου μηνός Αυγούστου 2021.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: Ω084ΩΞ0-Ν6Π 23/09/2021 Αρ. Πρωτ.: 270-2021 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Έγκριση 1ου πρακτικού του διαγωνισμού του έργου "Βελτίωση Αγροτικής Οδοποιίας Δήμου Πάργας".
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: Ψ601ΩΞ0-ΛΛΩ 21/09/2021 Αρ. Πρωτ.: 218-2020 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Έγκριση 2ου πρακτικού δημοπρασίας του έργου «Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας Δήμου Πάργας».
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: ΨΧΙ9ΩΞ0-ΗΨ5 21/09/2021 Αρ. Πρωτ.: 2-2021 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης εκτέλεσης του προυπολογισμού εσόδων-δαπανών έτους 2021 β΄τρίμηνο
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: ΨΞ2ΤΩΞ0-ΚΙΛ 20/09/2021 Αρ. Πρωτ.: 262-2021 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση περιπτέρου στην πλατεία της τ.κ. Μεσοποτάμου.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: 6ΥΣΠΩΞ0-1Γ4 20/09/2021 Αρ. Πρωτ.: 264-2021 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Έγκριση παραγραφής αξιώσεων προμηθευτών τρίτων (πλην προσωπικού).
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: ΨΥΕ0ΩΞ0-ΙΟ7 20/09/2021 Αρ. Πρωτ.: 267-2021 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Καθορισμός των όρων της δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης στην τ.κ. Βαλανιδούσσας για την εγκατάσταση κεραιών κινητής τηλεφωνίας.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: Ω15ΤΩΞ0-6Ξ8 20/09/2021 Αρ. Πρωτ.: 228-2021 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Αποδοχή χρηματοδότησης της πράξης «Πράσινο Σημείο Δήμου Πάργας» .
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: 92Λ9ΩΞ0-Δ28 16/09/2021 Αρ. Πρωτ.: 133-2021 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Έγκριση πληρωμής φόρου εισοδήματος του Δήμου Πάργας οικ. Έτους 2020.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: 60Γ0ΩΞ0-ΓΕΧ 16/09/2021 Αρ. Πρωτ.: 261-2021 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Πρόσληψη εώς δέκα (10) εργατοτεχνιτών με σύμβαση εξαρτημένης διαλείπουσας εργασίας για πέντε (5) ημερομίσθια έκαστος για το 3ο τετράμηνο του έτους 2021 του Ν. 4071/2012 για την κάλυψη επειγουσών αναγκών συντήρησης υποδομών και αποκατάστασης φθορών
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: ΨΝΛΔΩΞ0-Λ74 03/09/2021 Αρ. Πρωτ.: 254-2021 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Έγκριση μετακίνησης αιρετών .
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: ΨΨΞΗΩΞ0-Σ1Ω 03/09/2021 Αρ. Πρωτ.: 258-2021 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Ορισμός δικηγόρου για παράσταση στο Ειρηνοδικείο κατά αγωγής του Κόττα Ιωάννη του Θεοδώρου.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: 62ΙΝΩΞ0-ΖΧΤ 02/09/2021 Αρ. Πρωτ.: 245-2021 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Αποδοχή των όρων δημοπράτησης της πράξης «Δημιουργία πλατείας στην τ.κ. Αμμουδιάς» προυπολογισμού 149.800,00 ευρώ (με ΦΠΑ) και ορισμός επιτροπής διαγωνισμού.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: 91ΡΨΩΞ0-Τ3Φ 31/08/2021 Αρ. Πρωτ.: 255-2021 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Τροποποίηση της αριθμ 229/2021 απόφασης οικονομικής επιτροπής περί αναμόρφωσης προυπολογισμού οικ. Έτους 2021
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: 6Δ7ΚΩΞ0-ΣΦΞ 30/08/2021 Αρ. Πρωτ.: 242-2021 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
1 2 3 92