Δήμος Πάργας
Ανακοινώσεις
Διαβούλευση για το «Σχέδιο Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων» ΣΜΠΕ επέκτασης Τ.Κ. Μεσοποτάμου
07/09/2022

Ο Δήμος Πάργας (Πανδοσίας & Αγ. Παντελεήμονα 48062 Καναλάκι τηλ. 2684360355 Υπεύθυνη: Βασιλική Λαμπρούση) αποσκοπώντας στην ολοκλήρωση της διαδικασίας επέκτασης Τ.Κ. Μεσοποτάμου  , θέτει σε διαβούλευση την  Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) της επέκτασης  και καλεί κάθε ενδιαφερόμενο να διατυπώσει εγγράφως και σε κάθε περίπτωση τεκμηριωμένα τις απόψεις του σε διάστημα 30 ημερών (έως 7/10/2022) από της δημοσίευση της παρούσης ανακοίνωσης, σύμφωνα με τα όσα ορίζει η Υπ. Απόφαση 107017/2006 όπως ισχύει σήμερα.

Η αποστολή μπορεί να γίνει ταχυδρομικά (Πανδοσίας & Αγ. Παντελεήμονα 48062 Καναλάκι) ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στο info@dimospargas.gr .

Το απαραίτητο υλικό έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Πάργας https://dimospargas.gr/sepemes/

Επιστροφή στην προηγούμενη ενότητα >