Δήμος Πάργας
Ανακοινώσεις
Εργάτες γενικών καθηκόντων ΥΕ στο ΔΛΤ Πάργας
13/03/2024

Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Πάργας , σε συνέχεια της αριθμ. 021/2024 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του θα προσλάβει με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, χρονικής διάρκειας δύο(2) μηνών, δύο (2) άτομα, για την αποκατάσταση της Χερσαίας Ζώνης Λιμένα Πάργας και των παραλιών αρμοδιότητας του και την συντήρησης των υποδομών για την εξής κατά αριθμό ατόμων, ειδικότητα, με τα αντίστοιχα τυπικά προσόντα και την αντίστοιχη χρονική περίοδο:

Ειδικότητα Αριθμός Ειδικά - Τυπικά Προσόντα Χρονική Διάρκεια
ΥΕ Εργάτες γενικών καθηκόντων Δύο(2) Δεν Απαιτούνται. Δύο (2) Μήνες

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και να μην έχουν υπερβεί το 65ο έτος, να είναι υγιείς και αρτιμελείς και να έχουν την φυσική καταλληλότητα για την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης που θα καλύψουν. Δεν πρέπει να έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 16 του Υπαλληλικού Κώδικα. Να υποβάλλουν στο γραφείο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πάργας από την 13/03/2024 έως και 23/03/2024 σχετική αίτηση ενδιαφέροντος πρόσληψης συνοδευόμενη από τα παρακάτω απαραίτητα δικαιολογητικά :

Αίτηση (έντυπο χορηγείται από την υπηρεσία).

Φωτοτυπία: Δελτίου αστυνομικής ταυτότητας / Άδειας διαμονής/ Διαβατηρίου.

Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986 (Έντυπο της εν λόγω Υπεύθυνης Δήλωσης χορηγείται από το γραφείο μας και πρέπει να φέρει επικύρωση ως προς το γνήσιο της υπογραφής του ενδιαφερόμενου, διαδικασία που μπορεί να απλοποιηθεί με την άντληση της Υπεύθυνης Δήλωσης μέσα από το gov.gr με τους προσωπικούς κωδικούς taxis)

Πληροφορίες: Στο Γραφείο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πάργας οδός Γρ. Λαμπράκη Παραλία Πάργας και στον κ Γεώργιο Χατζή στα τηλέφωνα « 2684032358 και 6943070076. Αιτήσεις γίνονται δεκτές και μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας στο mail dlt.parga@gmail.com εφόσον συνοδεύονται από όλα τα απαραίτητα ως άνω δικαιολογητικά με αντίστοιχη επικύρωση όπου απαιτείται. Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να ολοκληρώσουν την διαδικασία εκδήλωσης ενδιαφέροντος ηλεκτρονικά μπορούν να αντλήσουν τα σχετικά έγγραφα από το site του Δήμου Πάργας  https://dimospargas.gr/.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ

Η πρόσληψη προσωπικού για αντιμετώπιση κατεπειγουσών ή εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν. 3584/2007, εξαιρείται των διαδικασιών του ΑΣΕΠ. Παράταση, ανανέωση ή μετατροπή της σύμβασης σε αορίστου χρόνου είναι αυτοδικαίως άκυρη.

3-Υ.Δ.-Κόλημα-Πρόσληψης-Άρ.8-Ν.1599-86-1

Έντυπο Αίτησης Εργάτη 2 Μήνες 2024

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Επιστροφή στην προηγούμενη ενότητα >