Δήμος Πάργας
Μη κατηγοριοποιημένο
Γνωστοποίηση πρόσληψης προσωπικού
09/06/2021

ΟΔήμος Πάργας  γνωστοποιεί την πρόσληψη του κατωτέρω προσωπικού με σύμβαση εργασίας  τριών [ 3 ] μηνών  για τους κατωτέρω κλάδους και ειδικότητες και προσόντα:

Α/Α ΚΛΑΔΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ

ΑΤΟΜΩΝ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΤΑΤΕΘΟΥΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΑΡΓΑΣ

 

1 ΥΕ16 ΕΡΓΑΤΕΣ ΓΕΝΙΚΩΝ

ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

 8 ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ

ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΑΜΚΑ

ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΑΦΜ

ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ Α.Μ. ΙΚΑ

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

 

Τα δικαιολογητικά οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να καταθέσουν στα γραφεία του Δήμου (αρμόδιο υπάλληλο κ. Κώτση Μιχαήλ)  μέσα σε προθεσμία  πέντε  [5] ημερών από την δημοσίευσή της στην Ιστοσελίδα του Δήμου και στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

Περισσότερες πληροφορίες στο τηλέφωνο 2684360331.

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 2021 9-6-2021-1_signed

Επιστροφή στην προηγούμενη ενότητα >