Δήμος Πάργας
Ανακοινώσεις
Κατάταξη υποψηφίων της ΣΟΧ 1/2021
07/05/2021

Ανακοινώνεται από τον Δήμο Πάργας η κατάταξη των υποψηφίων ΣΟΧ 1/2021

Κατάταξης ΔΕ 100 ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΩΝ(3 θέσεις)

Κατάταξης ΔΕ 101 Χειριστών ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ (1 θέση)

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Κατάταξης ΥΕ 102 ΕΡΓΑΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (6Θέσεις)

 

Απορριπτέοι ΔΕ 100

Απορριπτέοι ΥΕ 102

Για την διαδικασία ενστάσεων οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν από την προκήρυξη 

 

Επιστροφή στην προηγούμενη ενότητα >