Δήμος Πάργας
Ανακοινώσεις
Ναυαγοσώστης στο ΔΛΤ Πάργας
13/03/2024

Για την πρόσληψη ‘’ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΗ’’ με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου δίμηνης διάρκειας μέχρι τεσσάρων (4) μηνών για την ναυαγοσωστική κάλυψη της χαρακτηρισμένης ως πολυσύχναστης παραλίας Κρυονερίου Πάργας.

 

Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Πάργας , σε συνέχεια της αριθμ. 022/2024 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του θα προσλάβει με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, χρονικής διάρκειας μέχρι τέσσερις (4) μήνες για την ναυαγοσωστική κάλυψη της χαρακτηρισμένης ως πολυσύχναστη παραλία ‘’ΚΡΥΟΝΕΡΙ’’ Πάργας για την εξής κατά αριθμό ατόμων, ειδικότητα με τα αντίστοιχα τυπικά προσόντα και την αντίστοιχη χρονική περίοδο:

 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘ. ΕΙΔΙΚΑ - ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
 

 

 

 

 

 

ΠΕ ή ΔΕ

ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΩΝ

 

 

 

 

 

 

ΕΝΑΣ (1)

 

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

 

1) α) Πτυχίο ή δίπλωμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού ειδικότητας Κολύμβησης ή Υδατοσφαίρισης ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.) ΑΕΙ ή (Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχής ειδικότητας, β) Άδεια ναυαγοσώστη, εκδιδόμενη από Λιμενική Αρχή

2)α) Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής, ανεξαρτήτως ειδικότητας .β) Άδεια ναυαγοσώστη, Λιμενικής Αρχής.

 

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ

 

(εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα)

α) Απολυτήριος τίτλος υποχρεωτικής εκπαίδευσης (τριταξίου Γυμνασίου ή για όσους έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το έτος 1980 απολυτήριος τίτλος Δημοτικού Σχολείου) ή ισοδύναμος απολυτήριος τίτλος Κατώτερης Τεχνικής Ν.Δ.580/1970 ή απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγ. Εκπαίδευσης & κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν.2817/2000 της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής.

β) Άδεια ναυαγοσώστη, Λιμενικής Αρχής.

 

 

 

 

 

 

 

ΤΕΣΣΕΡΙΣ

(4)

ΜΗΝΕΣ

 

 

ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

 

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και να μην έχουν υπερβεί το 65ο έτος, να είναι υγιείς και αρτιμελείς και να έχουν την φυσική καταλληλότητα για την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης που θα καλύψουν. Δεν πρέπει να έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 16 του Υπαλληλικού Κώδικα.

 

ΕΜΠΕΙΡΙΑ

 

Ως βαθμολογούμενη εμπειρία νοείται η απασχόληση με σχέση εργασίας ή σύμβαση έργου στον δημόσιο ή τον ιδιωτικό τομέα ή η άσκηση επαγγέλματος σε καθήκοντα ή έργα συναφή προς το αντικείμενο της προς πλήρωση θέσης.

 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΠΕ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΏΝ

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

 

 

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ

( εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψήφιους με τα ανωτέρω προσόντα)

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΔΕ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΏΝ

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

 

 

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Β΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ

(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανώτερα προσόντα)

 

Σε περίπτωση που δεν καθίσταται δυνατή η πλήρωση των θέσεων από υποψηφίους με τίτλο δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή αλλοδαπής επιτρέπεται η πρόσληψη από υποψηφίους που θα διαθέτουν απολυτήριο τίτλο Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (δηλαδή) απολυτήριο τίτλο τριτάξιου Γυμνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο Δημοτικού Σχολείου), ή ισοδύναμο απολυτήριο τίτλο κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.Δ. 580/1970 ή απολυτήριο τίτλο Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής και Κατάρτισης, του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής.

Ισχύουσα άδεια Ναυαγοσώστη που εκδίδεται από τη Λιμενική Αρχή.

 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

 

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν στο γραφείο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πάργας από την 13/03/2024 έως και 23/03/2024 σχετική αίτηση ενδιαφέροντος πρόσληψης συνοδευόμενη από τα παρακάτω απαραίτητα δικαιολογητικά :

  1. Αίτηση (έντυπο χορηγείται από την υπηρεσία).
  2. Φωτοτυπία: Δελτίου αστυνομικής ταυτότητας / Άδειας διαμονής/ Διαβατηρίου.
  3. Τον απαιτούμενο τίτλο σπουδών
  4. Πτυχίο ή δίπλωμα ή πιστοποιητικό ναυαγοσώστη, αναγνωρισμένης Ναυαγοσωστικής Σχολής.
  5. Άδεια ναυαγοσώστη (σε ισχύ) εκδιδόμενη από Λιμενική Αρχή.
  6. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης.
  7. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986 (Έντυπο της εν λόγω Υπεύθυνης Δήλωσης χορηγείται από το γραφείο μας και πρέπει να φέρει επικύρωση ως προς το γνήσιο της υπογραφής του ενδιαφερόμενου, διαδικασία που μπορεί να απλοποιηθεί με την άντληση της Υπεύθυνης Δήλωσης μέσα από το gov.gr με τους προσωπικούς κωδικούς taxis)

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

 

Στο Γραφείο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πάργας οδός Γρ. Λαμπράκη Παραλία Πάργας και στον κ Γεώργιο Χατζή στα τηλέφωνα « 2684032358 και 6943070076. Αιτήσεις γίνονται δεκτές και μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας στο email dlt.parga@gmail.com εφόσον συνοδεύονται από όλα τα απαραίτητα ως άνω δικαιολογητικά με αντίστοιχη επικύρωση όπου απαιτείται. Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να ολοκληρώσουν την διαδικασία εκδήλωσης ενδιαφέροντος ηλεκτρονικά μπορούν να αντλήσουν τα σχετικά έγγραφα από το site του Δήμου Πάργας  https://dimospargas.gr/

 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ

Η πρόσληψη προσωπικού για αντιμετώπιση κατεπειγουσών ή εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν. 3584/2007, εξαιρείται των διαδικασιών του ΑΣΕΠ. Παράταση, ανανέωση ή μετατροπή της σύμβασης σε αορίστου χρόνου είναι αυτοδικαίως άκυρη.

3-Υ.Δ.-Κόλημα-Πρόσληψης-Άρ.8-Ν.1599-86-1

Έντυπο Αίτησης Ναυαγοσώστη 2024

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Επιστροφή στην προηγούμενη ενότητα >