Δήμος Πάργας
Παραχωρήσεις όχθης ή αιγιαλού
Παραχωρήσεις όχθης ή αιγιαλού

Από το Δήμο Πάργας   ανακοινώνεται πως την 15ην Μαϊου 2020 εκδόθηκε η ΚΥΑ με  αριθμ.πρωτ ΕΞ 2020/15-05-2020 ΚΥΑ(ΦΕΚ 1864/15.05.2020 τ.β τεύχος Β) για την απευθείας παραχώρηση με αντάλλαγμα , του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης μεγάλων λιμνών και πλεύσιμων  ποταμών , στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α) Α΄βαθμού.

Η διάρκεια της παραχώρησης στους Δήμους είναι μέχρι την 31ην Δεκεμβρίου 2022.

Καλούνται οι επιχειρηματίες που κατέχουν όμορες επιχειρήσεις ή ξενοδοχειακές μονάδες και οι οποίοι δικαιούνται την χωρίς δημοπρασία παραχώρηση τμήματος αιγιαλού και παραλίας , να υποβάλλουν την σχετική αίτηση στο Δήμο Πάργας μέχρι 31-03-2022 (νέα ημερομηνία), μαζί μετά παρακάτω δικαιολογητικά :

1.- Αντίγραφο της άδειας λειτουργίας της επιχείρησης.

2.- Δημοτική Ενημερότητα.

3.-Αντίγραφο Μισθωτηρίου.

4.-Υπόβαθρο ορθοφωτοχάρτη του άρθρου 11του Ν4281/2014 ή υπόβαθρο ορθροφωχάρτη από την εφαρμογή που διατίθεται ελεύθερα στο κοινό (www.ktimatologio.gr)  ή απόσπασμα τοπογραφικού διαγράμματος καθορισμού οριογραμμών αιγιαλού και παρλίας όπου αυτός υφίσταται .Στα ανωτέρω θα αποτυπώνεται υπό πολυγώνου ο αιτούμενος προς παραχώρηση χώρος έμπροσθεν της πρόσοψης της επιχείρησης, θα αναγράφεται το εμβαδόν αυτού και  οι συντεταγμένες των κορυφών του πολυγώνου αυτού  .

5.-Φορολογική ενημερότητα

   Καταλυτική Ημερομηνία κατάθεσης των αιτήσεων είναι η 31η Μαρτίου 2022 (νέα ημερομηνία).Πέραν αυτής της ημερομηνίας καμία αίτηση δεν θα γίνεται δεκτή . Όσοι δεν καταθέσουν αιτήσεις , το όμορο τμήμα αιγιαλού θα δημοπρατηθεί.

6. Αίτηση (μπορείτε να την κατεβάσετε εδώ)

Για πληροφορίες σχετικά με την διεκπεραίωση των διαδικασιών:

Παππάς Δημήτριος

Δ.Ε. Φαναρίου Τηλ: 2684360361

Δ. Ε. Πάργας Τηλ: 2684031207

email :trispappas@yahoo.gr

Επιστροφή στην προηγούμενη ενότητα >