Δήμος Πάργας
Παραχωρήσεις όχθης ή αιγιαλού έτους 2023
Παραχωρήσεις όχθης ή αιγιαλού έτους 2023

Από το Δήμο Πάργας   ανακοινώνεται πως την 10ην Μαρτίου 2023 εκδόθηκε η ΚΥΑ με  αριθμ.38609 ΕΞ 2023/13-03-2023 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1432/13.03.2023 τ.β τεύχος Β) για την απευθείας παραχώρηση με αντάλλαγμα , του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης μεγάλων λιμνών και πλεύσιμων  ποταμών , στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α) Α΄βαθμού

  Η διάρκεια της παραχώρησης στους Δήμους είναι μέχρι την 31ην Δεκεμβρίου 2023

  Καλούνται οι επιχειρηματίες που κατέχουν όμορες επιχειρήσεις ή ξενοδοχειακές μονάδες και οι οποίοι δικαιούνται την χωρίς δημοπρασία παραχώρηση τμήματος αιγιαλού και παραλίας , να υποβάλλουν την σχετική αίτηση στο Δήμο Πάργας μέχρι 30-04-2023, μαζί μετά παρακάτω δικαιολογητικά :

1.- Αντίγραφο της άδειας λειτουργίας της επιχείρησης.

2.- Δημοτική Ενημερότητα.

3.-Αντίγραφο Μισθωτηρίου.

4.-Υπόβαθρο ορθοφωτοχάρτη του άρθρου 11 του Ν4281/2014 ή υπόβαθρο ορθροφωχάρτη από την εφαρμογή που διατίθεται ελεύθερα στο κοινό (www.ktimatologio.gr)  ή απόσπασμα τοπογραφικού διαγράμματος καθορισμού οριογραμμών αιγιαλού και παραλίας όπου αυτός υφίσταται .Στα ανωτέρω θα αποτυπώνεται υπό πολυγώνου ο αιτούμενος προς παραχώρηση χώρος έμπροσθεν της πρόσοψης της επιχείρησης, θα αναγράφεται το εμβαδόν αυτού και  οι συντεταγμένες των κορυφών του πολυγώνου αυτού  .

5.-Φορολογική ενημερότητα

6. -Αίτηση (μπορείτε να την κατεβάσετε εδώ)

  Καταλυτική Ημερομηνία κατάθεσης των αιτήσεων είναι η 30η Απριλίου 2023.Πέραν αυτής της ημερομηνίας καμία αίτηση δεν θα γίνεται δεκτή . Όσοι δεν καταθέσουν αιτήσεις , το όμορο τμήμα αιγιαλού θα δημοπρατηθεί.

   Πληροφορίες για την διεκπεραίωση της διαδικασίας Παππάς Δημήτριος

ΤΗΛ.: Δ.Ε ΦΑNΑΡΙΟΥ :2684360361-Δ.Ε ΠΆΡΓΑΣ: 22684031207

Για πληροφορίες σχετικά με την διεκπεραίωση των διαδικασιών:

Παππάς Δημήτριος

Δ.Ε. Φαναρίου Τηλ: 2684360361

Δ. Ε. Πάργας Τηλ: 2684031207

email :trispappas@yahoo.gr

Επιστροφή στην προηγούμενη ενότητα >