Δήμος Πάργας
Παραχωρήσεις ιδιαίτερου δικαιώματος απλής χρήσης χερσαίας ζώνης έτους 2023 από ΔΛΤ Πάργας
Παραχωρήσεις ιδιαίτερου δικαιώματος απλής χρήσης χερσαίας ζώνης έτους 2023 από ΔΛΤ Πάργας

Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Πάργας  ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους επαγγελματίες – καταστηματάρχες, που δραστηριοποιούνται στη χερσαία  ζώνη λιμένα της Πάργας, ότι μπορούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους για την παραχώρηση δικαιώματος απλής χρήσης χώρων  εντός της χερσαίας ζώνης Λιμένα Πάργας για το 2023 . Οι αιτήσεις θα κατατίθενται στην Πάργα (στο Δημαρχείο) τις εργάσιμες μέρες και ώρες .

Απαιτούμενα δικαιολογητικά :                                                                               

 1. Αίτηση παραχώρησης χώρου επί της χερσαίας λιμενικής ζώνης(κατεβάστε την εδώ)
 2. Αντίγραφο της άδειας λειτουργίας του καταστήματος.
 3. Φωτοαντίγραφο Δελτίου  Αστυνομικής Ταυτότητας  ενδιαφερόμενου-υπεύθυνου καταστήματος
 4. Τοπογραφικό διάγραμμα της περιοχής του καταστήματος στο οποίο θα εμφανίζεται ο αιτούμενος προς παραχώρηση χώρος,  η ακριβής έκταση- επιφάνεια  και διαστάσεις του  καθώς και το διάγραμμα  κάλυψης  του καταστήματος θεωρημένο από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου .
 5. Δημοτική ενημερότητα –ενημερότητα Λιμενικού Ταμείου

Σε περίπτωση που κατά  την επεξεργασία  της αίτησης και των λοιπών  δικαιολογητικών ή της διαδικασίας  χορήγησης  της σχετικής άδειας, διαπιστωθεί η απαίτηση  συμπληρωματικών  στοιχείων, τότε  αυτά  θα ζητούνται εγγράφως  από τον ενδιαφερόμενο. 

Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων : 31η Μαρτίου 2023

     H διαδικασία παραχώρησης ιδιαίτερου δικαιώματος απλής χρήσης χώρου στη χερσαία ζώνη λιμένα Πάργας   καθορίζεται από τα ακόλουθα :

 1. Το Β.Δ. 14/19-1-39 «Περί κωδικοποιήσεως των περί λιμενικών Ταμείων κειμένων διατάξεων».
 2. Το Π.Δ. 275/2003 «Μεταφορά αρμοδιοτήτων   και σύσταση του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Πάργας με την επωνυμία Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Πάργας».
 3. Τις διατάξεις του ν.2971/01 ΦΕΚ Α’ 285/19.12.2001 «Αιγιαλός παραλία και  άλλες διατάξεις»,   όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
 4. Το άρθρο 34 του ν. 3153/03 ΦΕΚ Α΄ 153 /19.06.2003 «Ναυτική επαγγ. εκπαίδευση, κατάρτιση και επιμόρφωση και ρύθμιση άλλων θεμάτων αρμοδιότητας του ΥΕΝ»
 5. Τις διατάξεις του ν.4504/2017 ΦΕΚ Α΄ 184 /29.11.2017
 6. Την υπ.’ αριθμό 8321.6/01/12/12.03.2012 εγκύκλιο της  Δ/νσης  Ο.Λ.Ε.Λ. της  Γενικής Γραμματείας Λιμένων και Λιμενικής Πολιτικής /ΥΠΑΑΝ με θέμα: «Οδηγίες για την εκμετάλλευση της Ζώνης Λιμένα στα πλαίσια της παραχώρησης του ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης των χώρων αυτής».
 7. Τις  υπ’αρ. 100/2017 και 1/2018  αποφάσεις  του Δ.Σ.  του Δημοτικού Λιμενικού  Ταμείου  Πάργας  περί κανονισμού  παραχώρησης κοιν. χώρων στην Χερσαία Ζώνη Λιμένα Πάργας.
 8. Τις υπ’αριθ. 8220/13/07/03.04.2007 (Εγκύκλιος Αρ. 1/2007)  και 8220/133/2013 εγκύκλιους  Υ.Ε.Ν. «Διαδικασία επιβολής κυρώσεων για παραβάσεις της νομοθεσίας, που αφορά στην προστασία αιγιαλού και παραλίας»
 9. Την υπ’αρ. 7/2022   απόφαση του Δ.Σ.  του Δ.Λ.Τ.Πάργας περί  καθορισμού  των αντίστοιχων οικονομικών ανταλλαγμάτων έτους 2022.

Για την παραχώρηση ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης χώρου  επί της  χερσαίας  λιμενικής ζώνης  Πάργας  θα πρέπει να  συντρέχουν  οι προϋποθέσεις,  που αναφέρονται  στις ανωτέρω αποφάσεις του Δ.Λ.Τ.Πάργας   και στην  υπ’αρ  8321.6/01/12/12.03.2012   εγκύκλιο  του  ΥΠΟΙΑΝ /Γενικής Γραμματείας Λιμένων & Λιμενικής  Πολιτικής/Διεύθυνση Ο.Λ.Ε.Λ. περί «Οδηγιών για την εκμετάλλευση της ζώνης λιμένα  στα πλαίσια παραχώρησης του ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης των χώρων αυτής»,   δηλαδή   συσσωρευτικά

α) το αναφερόμενο κατάστημα να είναι ιδιόκτητο ή μισθωμένο από τον ενδιαφερόμενο

β) το κατάστημα να διαθέτει την προβλεπόμενη    από την ισχύουσα  νομοθεσία  άδεια ίδρυσης και  λειτουργίας  του

γ) να μην υφίστανται οφειλές προηγούμενων  ετών προς το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Πάργας  ή να έχει υπαχθεί ο ενδιαφερόμενος σε ταμειακή διευκόλυνση .

Ο αιτών  θα αποκτά ιδιαίτερο δικαίωμα απλής χρήσης  του αναφερόμενου χώρου  μετά   και την  απόφαση του  Διοικητικού  Συμβουλίου του Δ.Λ.Τ.Πάργας  και  εφόσον ο ενδιαφερόμενος  έχει καταβάλλει την πρώτη δόση   και έχει   εκδοθεί η σχετική άδεια χρήσης. Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να προσέλθουν έγκαιρα  για την υποβολή αίτησης  για την  καλύτερη και άμεση εξυπηρέτησή τους, προκειμένου να αποφευχθούν τυχόν καθυστερήσεις  στην παραχώρηση κοινόχρηστων χώρων εντός  της  χερσαίας  ζώνης  λιμένα Πάργας.

Πληροφορίες

Χατζης Γεώργιος

Τηλ: 2684023358 6943070076

email: limtapargas@gmail.com

Επιστροφή στην προηγούμενη ενότητα >