Η Διαχειριστική Επιτροπή του Κληροδοτήματος Β.Ε.Βασιλά που εδρεύει στη Πάργα ανακοινώνει ότι προτίθεται να νοικιάσει ένα ισόγειο διαμέρισμα ιδιοκτησίας του που αποτελείται: α) από ισόγεια αποθήκη εμβαδού 54 τ.μ. β) από οικία εμβαδού 49,00 τ.μ. γ) από ισόγεια οικία εμβαδού 27,20 τ.μ. και δ) ισογείου διωρόφου οικοδομής εμβαδού 85,17 τ.μ. που βρίσκεται στην Δ.Κ. Κορώνης του Δήμου Πάργας Η μίσθωση θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4182/2013 (ΦΕΚ 185/τ.Α/10-09-2013).

Η μίσθωση θα έχει διάρκεια τρία έτη με δικαίωμα παράτασης για άλλα τρία έτη.

Το κατώτατο όριο προσφοράς για μηνιαίο μίσθωμα ορίζεται στο ποσό των 180,00 ευρώ. Το διαμέρισμα μισθώνεται στην κατάσταση που είναι και θα χρησιμοποιηθεί ως κατοικία του μισθωτή. Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να καταθέσουν έγγραφες κλειστές προσφορές κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα γραφεία του Κληροδοτήματος Β.Ε.Βασιλά (Αγ. Κοσμά 11 48060 Πάργα) έως και είκοσι (20) μέρες από την ανάρτηση της παρούσας ανακοίνωσης στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Οικονομικών .Ακόμη οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν την προσφορά τους με ταχυμεταφορική εταιρεία (courier) ή με συστημένη επιστολή στην παραπάνω αναφερόμενη διεύθυνση του Κληροδοτήματος που πρέπει να προσκομιστεί έως και είκοσι (20) μέρες από την ανάρτηση της παρούσας ανακοίνωσης στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Οικονομικών . Οι κλειστές προσφορές θα ανοιχτούν σε ανοιχτή συνεδρίαση της Δ.Ε. Επιτροπής του Κληροδοτήματος στην οποία θα κληθούν όλοι όσοι υπέβαλλαν προσφορές . Σε περίπτωση που υποβληθούν προσφορές με το ίδιο τίμημα οι ενδιαφερόμενοι έχουν δικαίωμα να υποβάλλουν επί τόπου εκείνη τη στιγμή βελτιωμένη προσφορά .Κάθε οικονομική προσφορά θα πρέπει να συνοδεύεται:

α) Από δήλωση με τα στοιχεία του προτεινόμενου εγγυητή που πρέπει να υπογράψει τα πρακτικά δημοπρασίας και το μισθωτήριο συμβόλαιο.

β) Υπεύθυνη δήλωση ότι έλαβε γνώση των όρων της ανακοίνωσης της διακήρυξης

γ) Φωτοαντίγραφο της Αστυνομικής Ταυτότητας.

Το τηλέφωνο με το οποίο μπορούν να επικοινωνήσουν οι ενδιαφερόμενοι για περαιτέρω πληροφορίες είναι : 2684031592 από όπου μπορούν να λάβουν γνώση το πλήρες κείμενο της διακήρυξης.

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΚΛΗΡ/ΤΟΣ Β.Ε.ΒΑΣΙΛΑ

ΣΠΥΡΟΣ ΝΟΥΣΗΣ

Σ.Σ Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΑΝΑΡΤΗΘΗΚΕ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΙΣ 27/01/2021