Δήμος Πάργας
Ανακοινώσεις
Πλήρωση  δύο (2) θέσεων  Ειδικών Συνεργατών Δημάρχου Πάργας
30/01/2024

 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

Ο Δήμαρχος Πάργας έχοντας  υπόψη

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
 2. Τις διατάξεις των παρ. 1και 3 του άρθρου 163Ν. 3584/2007 Κώδικας Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (ΚΚΔΚΥ), ως ισχύει.
 3. Τις διατάξεις του άρθρου 213 του Ν. 4555/2018 ( ΦΕΚ 133/Α/19-07-2018) σχετικά με  τον αριθμό των ειδικών συμβούλων ή ειδικών ή επιστημονικών συνεργατών  .
 4. Τον ισχύοντα Ο.Ε.Υ του Δήμου Πάργας (φεκ 150/21-01-2021 τεύχος Β΄.
 5. Την υπ’ αριθμ. πρωτ.627/19-01-2024 βεβαίωση του Τμήματος Πρ/σμού Λογιστηρίου  και Προμηθειών   του Δήμου Πάργας   περί ύπαρξης πιστώσεων.
 6. Το γεγονός ότι στο Δήμο Πάργας μπορούν να ορισθούν έως πέντε αντιδήμαρχοι , ένας άμισθος και τέσσερις (4) έμμισθοι.
 7. Την ανάγκη πρόσληψης δύο (2) ειδικών  συνεργατών   για  την επικουρία   του   Δημάρχου Πάργας  κατά την διάρκεια  της θητείας  του.

καλεί τους /τις ενδιαφερόμενους /νες να υποβάλλουν σχετική αίτηση με σύντομο βιογραφικό σημείωμα και αποδεικτικά των προσόντων τους, σχετικά με την πλήρωση:

Mίας   (1) θέσης ειδικού συνεργάτη Δημάρχου, ειδικότητας ΠΕ Οικονομικού,

Mίας (1) θέσης ειδικού συνεργάτη Δημάρχου, ειδικότητας ΤΕ Λογιστικής και Πληροφοριακών Συστημάτων .

Οι ανωτέρω  θα συνεπικουρούν το  έργο  του  Δημάρχου , θα  παρέχουν συμβουλευτικές υπηρεσίες και  θα  διατυπώνουν  εξειδικευμένες γνώμες (γραπτά ή προφορικά) επί θεμάτων που άπτονται  των γνώσεών τους ή της επαγγελματικής τους ενασχόλησης,  οποίες θα καλυφθούν  με συμβάσεις εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, η διάρκεια των οποίων θα  είναι για  ένα  έτος,  με  δικαίωμα  διατήρησης τους    κατά  την κρίση  του Δημάρχου και  σε  καμία  περίπτωση  η  διάρκεια  των συμβάσεων    δεν μπορεί να υπερβεί τη θητεία της τρέχουσας δημοτικής περιόδου.

Τα καθήκοντα που θα ασκούν  οι ειδικοί συνεργάτες  ορίζονται  από την σχετική  νομοθεσία .

Οι ενδιαφερόμενοι/νες πρέπει να έχουν τα εξής προσόντα:

Οι υποψήφιοι για τις ανωτέρω θέσεις πρέπει να υποβάλουν σχετική αίτηση είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή,  απευθύνοντάς την  προς  τον   Δήμο Πάργας, Γραφείο Δημάρχου  στην διεύθυνση   Αχέροντος  29  τ.κ. 48062 Καναλλάκι  (τηλ. επικοινωνίας: 2684360304) ή   προς  το Τμήμα Ανθρωπίνου Δυναμικού και Διοικητικής Μέριμνας  του Δήμου Πάργας στην διεύθυνση : Πανδοσίας 2 τ.κ. 48062 Καναλλάκι  (τηλ. επικοινωνίας: 2684360304).

Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την            αποσφράγισή του, επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι πέντε (5) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της  δημοσίευσης της παρούσας σε  εφημερίδα  του νομού  ή της ανάρτησής της στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του Δήμου Πάργας, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στην  εφημερίδα.

Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και εάν αυτή είναι, κατά νόμο, εξαιρετέα (δημόσια αργία ή μη εργάσιμη), τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα.

Η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από τα κατωτέρω δικαιολογητικά:

 1. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του αστυνομικού δελτίου ταυτότητας.
 2. Φωτοαντίγραφο του τίτλου σπουδών
 3. Αποδεικτικά τουλάχιστον καλής γνώσης μίας τουλάχιστον ξένης γλώσσας.

 

 1. Αποδεικτικά της επαγγελματικής απασχόλησης ή των επαρκών γνώσεων και της σημαντικής εμπειρίας, στον τομέα της άσκησης του επαγγέλματος τους
 2. Η εμπειρία αποδεικνύεται ως εξής:

Για μεν τους μισθωτούς, χωριστή από την αίτηση, υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου, κατά το άρθρο 8 του ν. 1599/1986, στην οποία να δηλώνονται ο εργοδότης, το είδος και η χρονική διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας. Οι μισθωτοί του δημόσιου τομέα, μπορούν, εναλλακτικά, αντί της υπεύθυνης δήλωσης, να προσκομίσουν βεβαίωση του οικείου φορέα του δημόσιου τομέα, από την οποία να προκύπτουν το είδος και η χρονική διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας.

 

Για δε τους ελεύθερους επαγγελματίες, χωριστή από την αίτηση, υπεύθυνη δήλωση, κατά το άρθρο 8 του ν. 1599/1986, για το είδος και τη χρονική διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας.

6.Υπεύθυνη δήλωση των  υποψηφίων  κατά το άρθρο 8 του ν.1599/1986, στην οποία να δηλώνεται ότι πληρούνται τα γενικά προσόντα διορισμού και δεν έχουν κανένα από τα κωλύματα διορισμού, που προβλέπονται από τα άρθρα 11 έως και 17 του Ν.3584/2007.

 1. Σύντομο Βιογραφικό σημείωμα.

8.Οποιοδήποτε άλλο αποδεικτικό (πτυχίο, μεταπτυχιακό δίπλωμα, βεβαίωση προϋπηρεσίας, βεβαίωση συμμετοχής σε σεμινάρια-εκπαιδεύσεις κλπ) κατά την κρίση του υποψηφίου, το οποίο ενισχύει την υποψηφιότητά του.

Η επιλογή θα γίνει από τον Δήμαρχο, ο οποίος θα αποφασίσει  κατά την κρίση του για την καταλληλότητα των προσλαμβανόμενων  (παρ. 4 του άρθρου 163 του νόμου Ν.3584/2007).

Οι ειδικού συνεργάτες θα προσληφθούν  μετά τη δημοσίευση της απόφασης πρόσληψης του Δημάρχου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και η πρόσληψη θα περατωθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 163 παρ. 9του Ν. 3854/2007. Η πρόσληψη θα ολοκληρωθεί με τη διμερή υπογραφή ειδικής σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.

Η παρούσα να δημοσιευτεί σε μία (1) ημερήσια εφημερίδα και να αναρτηθεί στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ, στην ιστοσελίδα του Δήμου και στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος με πρακτικό ανάρτησης.

Επιστροφή στην προηγούμενη ενότητα >