Δήμος Πάργας
Προκηρύξεις
Ανάπτυξη και χρήση ψηφιακών συστημάτων, προϊόντων και υπηρεσιών από τους Ο.Τ.Α. - Δ. Πάργας
26/05/2020

Προκήρυξη ΚΗΜΔΗΣ

2-Diakirixi_signed

3-ΤΕΥΔ Επεξεργάσιμη μορφή

Οδηγίες Συμπλήρωσης ΤΕΥΔ

Επιστροφή στην προηγούμενη ενότητα >