Δήμος Πάργας
Προκηρύξεις
Αναβάθμιση οδ. δικτύου Δήμου Πάργας για πρόσβαση σε αγροτική γη και κτηνοτροφικές εκμετάλλευσεις
26/12/2022

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 14946.2022 ΑΔΑ.Ψ1ΙΒΩΞ0-989

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 14943.2022 ΑΔΑΜ.22PROC011895823

Επιστροφή στην προηγούμενη ενότητα >