Δήμος Πάργας
Προκηρύξεις
Ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός «Προμήθεια ενός (1) απορριμματοφόρου οχήματος τύπου πρέσας χωρητικότητας 12m3»
30/09/2020

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΟΥ_signed

Προκήρυξη Απορριμματοφόρου 20PROC007391909

Μελέτη Απορριμματοφόρου_signed

Τ.Ε.Υ.Δ. Σε επεξεργάσιμη μορφή

Επιστροφή στην προηγούμενη ενότητα >