Δήμος Πάργας
Προκηρύξεις
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΠΑΡΓΑΣ
26/04/2021

Προκήρυξη 21PROC008531074

Περίληψη προκήρυξης  689ΤΩΞ0-ΗΟΑ

01. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ_signed_signed

02. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ_signed_signed

03. ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ_signed_signed

04. ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ_signed_signed

05. ΕΣΥ_signed_signed

06. ΣΑΥ_signed_signed

07. ΦΑΥ_signed_signed

Λεπτομέρειες_signed_signed

Χωροθέτηση παρεμβάσεων_signed_signed

 

Επιστροφή στην προηγούμενη ενότητα >