Δήμος Πάργας
Προκηρύξεις
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΟΥ"ΣΥΝΔΕΣΗ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ Τ.Κ. ΚΥΨΕΛΗΣ ΜΕ ΔΕΞΑΜΕΝΗ Τ.Κ. ΚΥΨΕΛΗΣ ΚΑΙ Τ.Κ. ΚΟΡΩΝΗΣ""
21/03/2017

ΑΡΧΕΙΑ PDF (1)

ΤΕΥΔ ΚΥΨΕΛΗ

 

 ΘΕΜΑ:«Διευκρίνηση  επί της Διακήρυξης του συνοπτικού διαγωνισμού “ΣΥΝΔΕΣΗ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ T.K ΚΥΨΕΛΗΣ  ΜΕ ΔΕΞΑΜΕΝΗ Τ.Κ ΚΥΨΕΛΗΣ ΚΑΙ Τ.Κ ΚΟΡΩΝΗΣ»

Διευκρινίζεται ότι στη κατηγορία του δικαίωματος συμμετοχής του άρθρου 21.1 της Διακήρυξης του θέματος:

21.1 Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που είναι εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ.., εφόσον ανήκουν στην Α1 τάξη και άνω για έργα κατηγορίας ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ  ή στην Α1 τάξη και άνω για έργα κατηγορίας ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ και που είναι εγκατεστημένα σε:…..

 

 

 

 

 

 

Επιστροφή στην προηγούμενη ενότητα >