ΕΛ ΕΝ
Δήμος Πάργας
Προκηρύξεις
Διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού βελτίωσης αγροτικής οδοποιίας
08/09/2020

Ο Δήμος Πάργας προχωρά στην διακήρυξη διαδικασίας για τη σύναψη ηλεκτρονικών δημόσιων συμβάσεων έργου κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016 με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή

Διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού βελτίωσης αγροτικής οδοποιίας

01-Τεχνική έκθεση

02-Προϋπολογισμός

03-Τιμολόγιο Μελέτης

Επιστροφή στην προηγούμενη ενότητα >