Δήμος Πάργας
Προκηρύξεις
Διενέργεια ηλεκτρονικής κλήρωσης για τη επιλογή μελών επιτροπής διαγωνισμού του έργου «Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας Δήμου Πάργας
25/08/2020

Ο Δήμος Πάργας κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 10 του άρθρου 221 Ν.4412/2016 ανακοινώνει ότι πρόκειται να προβεί στη δημοπράτηση του έργου με τίτλο «Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας Δήμου Πάργας» με ανοικτό διαγωνισμό. Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 697.713,77€ χωρίς το ΦΠΑ (865.165,08€ με ΦΠΑ 24%). Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι και βαρύνει την πίστωση του Κ.Α. 30-7326.087 του προϋπολογισμού του Δήμου Πάργας για το 2020.
Η ηλεκτρονική κλήρωση θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 26-08-2020 και ώρα 10.00, στην Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Πάργας, Αχέροντος 12, 48062 Καναλάκι, μέσω της διαδικτυακής εφαρμογής ΜΗ.Μ.Ε.Δ.
Η παρούσα ανακοίνωση θα δημοσιευθεί στις ιστοσελίδες α) του Δήμου Πάργας και β) του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών. Παρακαλούμε όπως δημοσιεύσετε το παρόν στην ιστοσελίδα σας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, άρθρο 221, παρ. 10 και της απόφασης ΔΝΣ/61034/ΦΝ 466 του Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών.

Δημοσίευση στοιχείων σύμβασης πριν τη διενέργεια ηλεκτρονικής κλήρωσης για τη επιλογή μελών επιτροπής διαγωνισμού του έργου "Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας Δήμου Πάργας"

Επιστροφή στην προηγούμενη ενότητα >