Δήμος Πάργας
Προκηρύξεις
Δημιουργία νέου παιδικού σταθμού Τ.Κ. Ανθούσας
17/11/2020

01 ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΓΑΣ Δημιουργία νέου παιδικού σταθμού Τ.Κ Ανθούσας_signed

02 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΑΝΘΟΥΣΑΣ 20PROC007658116

05 ΤΕΥΔ

06 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΝΕΟ:

04 ΜΕΛΕΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΤΚ ΑΝΘΟΥΣΑΣ_signed

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ:

Διευκρινίσεις επί των Ερωτημάτων Κλείδας κΣΙΑ ΕΕ_signed

Επιστροφή στην προηγούμενη ενότητα >