Δήμος Πάργας
Προκηρύξεις
Επισκευή και συντήρηση των οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Πάργας έτους 2020
18/11/2020

Διακήρυξη-Μελέτη-ΤΕΥΔ_signed

Προκήρυξη 20PROC007668522

04-ΤΕΥΔ σε Επεξεργάσιμη Μορφή

Επιστροφή στην προηγούμενη ενότητα >