Δήμος Πάργας
Προκηρύξεις
Έργα βελτίωσης – εκσυγχρονισμού αρδευτικών δικτύων Τ.Ο.Ε.Β. Αχέροντα
11/11/2023

Ο Δικαιούχος Δήμος Πάργας, προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό [ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)] για την ανάθεση του έργου «Έργα βελτίωσης – εκσυγχρονισμού αρδευτικών δικτύων Τ.Ο.Ε.Β. Αχέροντα» (CPV: 45232120-9 Αρδευτικά έργα)

Κωδικός ΝUTS: EL 541, με προϋπολογισμό 1.500.000,00 € (πλέον Φ.Π.Α. 24%), (Σύνολο 1.860.000,00 € με τον Φ.Π.Α.)

Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών:

α) κατηγορία Χωματουργικά, με προϋπολογισμό 105.104,40 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα),

β) κατηγορία Κατασκευές από Σκυρόδεμα, με προϋπολογισμό 59.029,50 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα),

γ) κατηγορία Μεταλλικά στοιχεία και κατασκευές – σωληνώσεις / δίκτυα – λοιπές κατασκευές δικτύων, με προϋπολογισμό 1.325.151,21 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα)

Το παρόν έργο αφορά στην αντικατάσταση τμήματος του δικτύου άρδευσης στον Δήμο Πάργας, με κύριο στόχο τη μείωση των απωλειών και την αύξηση της αποδοτικότητας της χρήσης του νερού στη γεωργία, συμβάλλοντας ταυτόχρονα στην κάλυψη των αρδευτικών αναγκών και στη μείωση των πιέσεων στα επιφανειακά και στα υπόγεια υδατικά συστήματα.

Αναλυτικά:

 

 

 

 

Επιστροφή στην προηγούμενη ενότητα >