Δήμος Πάργας
Προκηρύξεις
ΟΛΙΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΓΑΣ
22/08/2023

10. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 67ΕΥΩΞ0-Θ2Υ

Προκήρυξη 2023_S 155-493686_23PROC013290840

1. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΕΣ ΤΕΥΧΟΣ 23PROC013290837

Επιστροφή στην προηγούμενη ενότητα >