Δήμος Πάργας
Προκηρύξεις
Προκήρυξη ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΔΩΝ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΑΡΓΑΣ
08/05/2023

  Ο Δικαιούχος Δήμος Πάργας διακηρύττει ότι την  23.05.2023   του μηνός  Μαϊου  του έτους 2023  ημέρα Τρίτη   και ώρα 10:00 π.μ. (λήξη παράδοσης των προσφορών), θα διεξαχθεί με ανοιχτή διαδικασία Δημοπρασία μέσω του εθνικού συστήματος ηλεκτρονικών δημόσιων συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (Α’ 147), του Ν.4782/2021, κ.α. όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα για την επιλογή αναδόχου  κατασκευής του έργου με τίτλο: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΔΩΝ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΑΡΓΑΣ».

Το έργο «Ανάπλαση οδών ιστορικού κέντρου Πάργας» συντίθεται από την ακόλουθη κατηγορία εργασιών:

α) κατηγορία Τεχνικά Έργα - Πλακοστρώσεις, με προϋπολογισμό 592.329,31ευρώ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα)

Ο προϋπολογισμός των δημοπρατούμενων εργασιών του έργου, με βάση τη μελέτη με αριθμό θεώρησης 13/2022 από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Πάργας, ανέρχεται στο ποσό των 805.000,00  ΕΥΡΩ (χωρίς Φ.Π.Α.) και στο ποσό των 998.200,00 ΕΥΡΩ (με Φ.Π.Α.). Δείτε αναλυτικά:

 

 

Επιστροφή στην προηγούμενη ενότητα >