Δήμος Πάργας
Προκηρύξεις
Προκήρυξη δημόσιου πλειοδοτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές για την εκμίσθωση του κυλικείου του 2ου Δημ. Σχολείου Καναλακίου
29/07/2020

Στο Καναλάκι, και στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημαρχιακού καταστήματος, σήμερα την 12/06/2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:30 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο του ΝΠΔΔ «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Πάργας» μετά
από την αριθ. 9/09.06.2020 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου, κας Ρεπάνη Αγγελικής, που νόμιμα δόθηκε σε καθένα από τα μέλη του, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι στο σύνολο των δέκα πέντε (15) μελών παρευρέθηκαν στη συνεδρίαση οκτώ ( 8 ) μέλη, ως κάτωθι:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
Ρεπάνη Αγγελική (Πρόεδρος)

1. Δημητρίου Γεώργιος
2. Μπούσιος Δημήτριος (Αντιπρόεδρος) 2. Ευθυμίου Αδάμ
3. Μάρκου Δημήτριος 3. Καούρης Ιωάννης
4. Νήρας Ιωάννης 4. Ευθυμίου Σωτήριος
5. Χίλιας Αλέξανδρος 5. Νίτσας Μιλτιάδης
6. Κολιοφώτη Ελένη 6. Δέσκας Πέτρος-Αθανάσιος
7. Παππάς Αθανάσιος 7. Πλιάκα Μαρίνα
8. Κολιούση Ευδοκία
Στη συνεδρίαση παρέστη η υπάλληλος του Δήμου, κα. Χαλιάσου Παναγιώτα για την τήρηση των  πρακτικών της συνεδρίασης.
Η Πρόεδρος εισηγούμενη το 4ο θέμα της ημερησίας διάταξης, έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής:
1. Την Κ.Υ.Α. 64321/Δ4/16.05.2008 (Φ.Ε.Κ. 1003 /30.05.2008 τεύχος Β) με τις τροποποιήσεις με την αρίθμ. 11526/Δ4/2010 (ΦΕΚ 1541/15.09.2010 τεύχος Β ́) & την αρίθμ.Φ2/1553/129578/Δ1/2016 Κ.Υ.Α. (Φ.Ε.Κ.2646/25.08.2016 τεύχος Β ́) που αφορούν τη
λειτουργία των κυλικείων των Δημόσιων Σχολείων.
2. Την Υγειονομική Διάταξη Υ1γ/ Γ.Π/οικ 81025/27.08.2013 (ΦΕΚ 2135Β/29.08.2013).
3. Η Σχολική Επιτροπή κατά το χρόνο της προκήρυξης υποχρεούται να έχει εξασφαλίσει τις προϋποθέσεις καταλληλότητας του χώρου του κυλικείου, προκειμένου να εκδοθεί η απαραίτητη άδεια λειτουργίας από το Δήμο σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. (παρ. 32
Κ.Υ.Α. 64321/Δ4/16.05.2008 (Φ.Ε.Κ. 1003 /30.05.2008 τεύχος Β)

4. Την αρίθμ.πρωτ.4448/18.05.2020 αίτηση του Μπούσιου Δημήτριου, εκμεταλλευτή του κυλικείου του 2ου Δημοτικού Σχολείου Καναλακίου, περί μη 3ετούς παράτασης της σύμβασης μετά τη λήξη της 6ετίας στις 30/06/2020.
5. Την αρίθμ.πρωτ.20/13.11.2014 Σύμβαση Μίσθωσης Κυλικείου του 2ου Δημοτικού Σχολείου Καναλακίου όπου αναφέρεται στον όρο: 2. « .. η σύμβαση είναι εξαετής . Αρχίζει 13/11/2014 και λήγει 30/06/2020. Με απόφαση .... μπορεί να παραταθεί μέχρι 3 χρόνια.». & στον όρο 4 «..
καταβάλλει εγγύηση 300.00 ευρώ .. επιστρέφεται άτοκα με τη λήξη της σύμβασης».
6. Την ανάγκη ανάθεσης λειτουργίας – εκμετάλλευσης του κυλικείου για την εξυπηρέτηση των μαθητών και του προσωπικού του Σχολείου.
7. Την αρίθμ.πρωτ. 5278/ 05.06.2020 Πράξη της Προέδρου της Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Πάργας με την οποία συγκροτήθηκε η τριμελής επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού για τη μίσθωση του κυλικείου του 2ου Δημοτικού Σχολείου Καναλακίου και την
οποία αποτελούν
- 1. Κολιοφώτη Ελένη Δ/ντρια 2ου Δημοτικού Σχολείου Καναλακίου
- 2. Ρεπάνη Αγγελική, εκπρόσωπος του Δήμου Πάργας, στη Σχολική Επιτροπή
Α/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Πάργας, ως πρόεδρος.
- 3. Γκότσης Χρήστος , πρόεδρος του συλλόγου γονέων.
Η Σχολική Επιτροπή ύστερα από συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της την ανωτέρω νομοθεσία

α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α

Α. Αποδέχεται το αίτημα του κ.Μπούσιου Δημήτριου εκμεταλλευτή του κυλικείου του 2ου
Δημοτικού Σχολείου Καναλακίου, περί μη 3ετούς παράτασης της σύμβασης μετά τη λήξη της
6ετίας στις 30/06/2020 και εγκρίνει την άτοκη επιστροφή της παρακρατηθείσας εγγύησης των
300,00ευρώ.
Β. Προκηρύσσει δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη
πλειοδότη μίσθωσης του κυλικείου του 2ου Δημοτικού Σχολείου Καναλακίου, τον οποίο θα
διενεργήσει η τριμελής επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού που ορίστηκε με την αρίθμ.πρωτ.
5278/ 05.06.2020 Πράξη της Προέδρου της Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου
Πάργας και την οποία αποτελούν
- 1. Κολιοφώτη Ελένη Δ/ντρια 2ου Δημοτικού Σχολείου Καναλακίου
- 2. Ρεπάνη Αγγελική, εκπρόσωπος του Δήμου Πάργας, στη Σχολική Επιτροπή
Α/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Πάργας, ως πρόεδρος.
- 3. Γκότσης Χρήστος , πρόεδρος του συλλόγου γονέων.

Για περισσότερα ακολουθούν το πλήρες κείμενο της απόφασης καθώς και η περίληψη του διαγωνισμού

Α18 9 2020 ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΚΥΡΗΞΗ ΚΥΛ 2 ΔημΚαναλακίου

ΠΕΡΙΛ ΔΙΑΚΗΡ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 2ου Δ.ΣΧ.ΚΑΝΑΛΑΚΙΟΥ διαυγεια

Επιστροφή στην προηγούμενη ενότητα >