Δήμος Πάργας
Προκηρύξεις
Προκήρυξη ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ  ΠΑΡΓΑΣ
08/05/2023

  Ο Δικαιούχος Δήμος Πάργας διακηρύττει ότι την  23.05.2023   του μηνός  Μαϊου  του έτους 2023  ημέρα Τρίτη   και ώρα 10:00 π.μ. (λήξη παράδοσης των προσφορών), θα διεξαχθεί με ανοιχτή διαδικασία Δημοπρασία μέσω του εθνικού συστήματος ηλεκτρονικών δημόσιων συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (Α’ 147), του Ν.4782/2021, κ.α. όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα για την επιλογή αναδόχου  κατασκευής του έργου με τίτλο: «ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ  ΠΑΡΓΑΣ».

Το έργο «Συνδέσεις  Βιολογικού  Πάργας» συντίθεται από την ακόλουθη κατηγορία εργασιών:

α) κατηγορία  Εργοταξιακή Σήμανση -Εκσκαφές- Αποξηλώσεις Αποκαταστάσεις , με προϋπολογισμό 37.064,02 ευρώ (δαπάνη εργασιών),

β) κατηγορία Κατασκευές  από  Σκυρόδεμα – Πλαστικά Φρεάτια, με προϋπολογισμό 58.900,12 ευρώ (δαπάνη εργασιών),

γ) κατηγορία Μεταλλικές  κατασκευές – Σωληνώσεις Φρεάτια , με προϋπολογισμό 72.703,00 ευρώ (δαπάνη εργασιών),

δ) κατηγορία Ηλεκτρομηχανολογικά , με προϋπολογισμό   15.369,60 ευρώ (δαπάνη εργασιών),

Ο προϋπολογισμός των δημοπρατούμενων εργασιών του έργου, με βάση τη μελέτη , ανέρχεται στο ποσό των 258.064,52  ΕΥΡΩ (χωρίς Φ.Π.Α.) και στο ποσό των  320.000,00 ΕΥΡΩ (με Φ.Π.Α.). Δείτε αναλυτικά:

 

 

 

Επιστροφή στην προηγούμενη ενότητα >