Δήμος Πάργας
Προκηρύξεις
Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεση της μελέτης με τίτλο: «Οριστικές μελέτες & Μελέτη εφαρμογής    για την Δημιουργική Επανάχρηση του κτιρίου Βασιλά του Δήμου Πάργας»
01/02/2021

 Ο Δήμος Πάργας προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 117 του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (ΦΕΚ 147Α’/8.8.2016), για την ανάδειξη αναδόχου εκπόνησης της μελέτης με τίτλο: «Οριστικές μελέτες & Μελέτη εφαρμογής    για την Δημιουργική Επανάχρηση του κτιρίου Βασιλά του Δήμου Πάργας», προϋπολογισμού 59.520,00 € ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%.

          Ακολουθούν τα τεύχη δημοπράτησης

Επιστροφή στην προηγούμενη ενότητα >