Δήμος Πάργας
Προκηρύξεις
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ : "ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΪΑ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΑΓΙΑΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ"
10/05/2017

A. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΗΣ ΑΓΙΑΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ

B.ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ (1)

G.ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

D.ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

F.ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ)

J.ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ)

Επιστροφή στην προηγούμενη ενότητα >