Δήμος Πάργας
Προκηρύξεις
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΘΕΡΜΟΥ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΠΑΡΓΑΣ
29/09/2020

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 20PROC007386127

Διακήρυξη Ασφαλτομίγματος Συνοπτικός_signed

Μελέτη προμήθειας - Ασφαλτομιγματος 2020_signed

ΤΕΥΔ

ΤΕΥΔ ΣΕ ΕΠΕΡΓΑΣΙΜΗ ΜΟΡΦΗ

Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς - Ασφαλτομιγματος 2020

Επιστροφή στην προηγούμενη ενότητα >